ober on Sun, 7 Oct 2012 21:30:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] CHIOSC: APEL la PROIECTE pentru APARTAMENT-ul DESCHIS / CALL for PROPOSALS for FLAT SPACE (2012 / 2013)
-------- Original Message --------
Subject: [oberlist] MD* CHIOSC: APEL la PROIECTE pentru APARTAMENT-ul DESCHIS / CALL for PROPOSALS for FLAT SPACE (2012 / 2013)
Date: 2012-10-07 03:23
From: Vladimir US <vladimir@oberliht.org.md>
To: oberlist@lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture, art & cultural policies" <oberlist@lists.idash.org>

 [1]

APEL LA PROIECTE PENTRU APARTAMENT-UL DESCHIS (2012/2013)

http://chiosc.oberliht.com/apel/ [2]

Ãn cadrul proiectului CHIOÈC AsociaÈia Oberliht face apel cÄtre
artiÈtii din Moldova sÄ vinÄ cu propuneri de proiecte Èi lucrÄri
care sÄ fie prezentate Ãn APARTAMENT-ul DESCHIS Ãn fiecare lunÄ, ca
o intervenÈie Ãn spaÈiul acestuia.

APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replicÄ funcÅionalÄ a unui
apartament de tip socialist, elaborat pentru a reprezenta identitatea
proiectului CHIOÅC. Punctul de plecare Ãn elaborarea designului a fost
preocuparea pentru a expune public spaÅiul privat al unui apartament
limitat de standardele societÄÅii socialiste. Structura deschisÄ a
apartamentului sugereazÄ idea unui modul extras dintr-un bloc de
apartamente cu elementele de bazÄ specifice societÄÅilor aflate Ãn
tranziÅie: faÅada principalÄ cu un balcon Ãmpachetat Ãn termopan,
camera de zi, bucÄtÄria Åi ungrup
sanitar:http://chiosc.oberliht.com/apartament/ [3]

VÄ rugÄm sÄ ne trimiteÈi toate propunerile voastre care ar putea fi
realizate Ãn spaÈiul APARTAMENT-ului DESCHIS (vedeÈi planul). PuteÈi
utiliza pereÈii, podeaua, geamurile, depozitul, spaÈiul din jurul
APARTAMENT-ului. La fel, vÄ puteÈi folosi Èi de panoul informativ
iluminat Èi de suportul pentru cÄrÈi poÈtale Èi reviste, similare
cu cele amplasate pe marginea drumurilor. Proiectele pot sÄ acopere
Ãntregul spaÈiu, dar pot sÄ se limiteze doar la panoul informativ,
sau poate doriÈi sÄ lucraÈi suprafaÈa pereÈilor â totul este
posibil. Lucrarea voastrÄ va fi expusÄ timp de o lunÄ maximum, dar
poate fi Èi una temporarÄ â este la alegerea voastrÄ.

VÄ rugÄm sÄ ne expediaÈi propunerile voastre ÃnsoÈite de un scurt
CV pÃnÄ la data de 15 a fiecÄrei luni, la adresa:
vladimir@oberliht.org.md [4]

PuteÈi trimite schiÈe, fotografii sau texte. Ãn cazul Ãn care
proiectul propus va fi selectat noi vÄ vom oferi suportul necesar
pentru prezentarea lui Ãn spaÈiul APARTAMENT-ului DESCHIS.

- â -

Proiectul CHIOÅC, punct de informare cultural Åi platformÄ publicÄ
de manifestare a fost lansat Ãn oraÅul ChiÅinÄu. A fost conceput
Ãntr-un context social-politic complex al procesului de tranziÅie, cu
intenÈia de a promova arta contemporanÄ Åi cultura tinerilor Ãn
spaÅiul public.

mai multe informaÈii aici: http://chiosc.oberliht.com/chiosc/ [5]

 [6]

CALL FOR PROJECT PROPOSALS FOR FLAT SPACE (2012/2013)

http://chiosc.oberliht.com/apel/ [7]

In the frame of KIOSK project Oberliht Association calls artists from
Moldova to submit project proposals to be presented at FLAT SPACE every
month, as an intervention into it.

FLAT SPACE is a functional replica of a socialist apartment,
commissioned to represent the identity of the KIOSK project. The point
of departure for the design of the FLAT SPACE was to publicly display
the private space of a flat limited by the standards of the socialist
society. The transparency and the openness of the flat give the exposure
to an architectural model extracted from the flat building that is
composed from few basic elements characteristic to societies in
transitions: the main faÃade with a balcony covered with plastic
windows, dining room, kitchen and
bathroom:http://chiosc.oberliht.com/apartament/ [8]

We ask you to send all your project proposals that can be realized at
FLAT SPACE (see the plans). You can imagine using the walls, floors,
windows, storage, the ground or the square where FLAT SPACE is situated.
Also there is a lightbox and postcards support installed, like the ones
used for advertisements in the street, which is closed and can be
illuminated during the night. Projects can cover the whole space, but
also only the lightbox or maybe you have a brilliant idea for the walls
of the space. Everything is possible. Your work can stay 30 days
maximum, but it can also be more temporary. Itâs up to your
imagination.

Please send your project proposals and a short CV before the 15th of
every month to: vladimir@oberliht.org.md [9]

Feel free to send sketches, photographs and texts. If your project is
selected we will offer you support with realizing your work at FLAT
SPACE.

- â - â -

The KIOSK project â a cultural info-point and a public platform for
participation was launched in the city of Chisinau. It has been
conceived in a complex social and political context that marks the
period of transition, with the intention to promote contemporary art and
youth culture in public space.

more information here: http://chiosc.oberliht.com/chiosc/ [10]

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [11]
http://plic.oberliht.com [12]
http://chisineu.wordpress.com [13]
http://bucuresti68.wordpress.com [14]
http://www.facebook.com/Oberliht [15]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [16]

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com [17]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir@oberliht.org.md [18]
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [19]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] http://chiosc.oberliht.com/wp-content/uploads/2010/09/ap_macheta_600px.jpg
[2] http://chiosc.oberliht.com/apel/
[3] http://chiosc.oberliht.com/apartament/
[4] mailto:vladimir@oberliht.org.md
[5] http://chiosc.oberliht.com/chiosc/
[6] http://chiosc.oberliht.com/wp-content/uploads/2010/09/ap_plan_600px.jpg
[7] http://chiosc.oberliht.com/apel/
[8] http://chiosc.oberliht.com/apartament/
[9] mailto:vladimir@oberliht.org.md
[10] http://chiosc.oberliht.com/chiosc/
[11] http://chiosc.oberliht.com
[12] http://plic.oberliht.com
[13] http://chisineu.wordpress.com
[14] http://bucuresti68.wordpress.com
[15] http://www.facebook.com/Oberliht
[16] http://www.eurocult.org
[17] http://oberliht.com
[18] mailto:vladimir@oberliht.org.md
[19] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/