Corina Lucia Apostol on Fri, 2 Sep 2011 09:24:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Lansarea platformei ArtLeaks - va rugam distribuiti !


RO/

*ArtLeaks* este o platformÄ colectivÄ iniÅiatÄ de un grup internaÅional de
artiÅti, curatori, istorici de artÄ Èi intelectuali Ãn semn de protest
Ãmpotriva abuzului integritÄÅii lor profesionale Åi ÃncÄlcÄrii flagrante a
drepturilor lor de lucru. Ãn comunitÄÅile artistice, aceste abuzuri rÄmÃn
deseori invizibile; dar cÃteodatÄ anumite evenimente le aduc Ãn vizor foarte
clar - Åi acestea meritÄ aduse Ãn atenÅia opiniei publice. Numai prin
analizarea deschisÄ a cazurilor concrete de abuz putem aduce la luminÄ
condiÅia precarÄ a muncitorilor culturali Åi necesitatea unui protest
susÅinut Ãmpotriva ÃnsuÅirii artei angajate politic Åi a teoriilor radicale
de cÄtre instituÅii legate de Putere Èi Capital.

Ãn cazul nostru, am Ãnceput sÄ colaborÄm pentru a aduce la luminÄ
tratamentul injust al Centrului de ArtÄ ContemporanÄ Pavilion UniCredit â
Ãmpotriva artiÅtilor, angajaÅilor sau chiar vizitatorilor centrului lor din
BucureÅti. Acest spaÅiu este dedicat artei Åi culturii contemporane Åi
finanÅat de una dintre cele mai importante bÄnci din Europa â UniCredit. Cu
toate acestea, am vÄzut cum misiunea lor de a crea un spaÅiu pentru dialog
Èi gÃndire criticÄ a fost compromisÄ â prin manevrele represive ale
conducerii Ãmportriva celor care le-au problematizat politicile sau le-au
criticat relaÅia dubioasÄ cu sponsorul lor principal.

Mai mult, considerÄm cÄ acest caz este paradigmatic pentru o situaÅie de
inegalitate generalÄ; de aceea cÄutÄm sÄ oferim Èi altor membri din
comunitatea internaÅionalÄ ocazia sÄ ridice probleme similare - Ãn legÄturÄ
cu co-optarea activitÄÅii culturale de cÄtre sponsori corporativi Èi
folosirea negativÄ a credibilitÄÅii pe care aceÈtia o dobÃndesc astfel.
ConsiderÄm cÄ este inacceptabil din partea acestor aÈa-ziÈi surporteri sÄ
refuze sÄ ofere condiÅii decente de lucru pentru muncitorii culturali prin
manevre opresive â aceloraÈi oameni a cÄror muncÄ le face subzistenÅa
posibilÄ.

Ca rÄspuns la punerea pe liste negre Åi abuzuri continue Ãn conjuncÅie cu
exploatarea nelimitatÄ, este datoria noastrÄ civicÄ Åi politicÄ de a aduce
la luminÄ mecanismele corupÅiei Èi de a-i inspira pe alÅii sÄ facÄ la fel.
Ãn loc sÄ lÄsÄm proteste singulare sÄ decadÄ Ãn anonimat, bÃrfÄ sau
secretizare instituÅionalÄ, trebuie sÄ extragem din situaÅii de inegalitate
condiÅii generale care afecteazÄ misiunea socialÄ Åi politicÄ a muncitorilor
Åi spaÅiilor dedicate artei Åi culturii.

O formÄ radicalÄ de criticÄ instituÅionalÄ este implicitÄ Ãn acest protest
colectiv â subliniind nevoia urgentÄ de a contracara Èi a face vizibile
orice forme de represiune, abuz, tratament indecent Èi aroganÅÄ care au
devenit normalizate prin acÅiunile multor manageri culturali. Fiecare caz
de abuz poate fi diferit - dar cu toate acestea puterea Èi influenÅa
instituÅiilor de artÄ controlate la rÃndul lor de corporaÅii, ne Ãmping la o
luptÄ colectivÄ pentru drepturi egale Åi tratament just al muncitorilor
culturali.

Numai ÃmpreunÄ putem aduce la luminÄ practicile bine cunoscute de defÄimare,
intimidare Åi Åantaj . Vrem sÄ Ãi determinÄm pe cei care se confruntÄ cu
aceleaÅi probleme sÄ se solidarizeze Ãmpotriva tratamentului indecent Ãn
activitatea culturalÄ, a represinii implementate de managementul corupt Åi
Ãmpotriva cenzurii. Vrem sÄ creem un sistem putenic de *artleakers *â prin
care ne susÅinem reciproc Èi ne protejÄm pe cÃt se poate Ãn momentele
critice. Prin puterea faptelor, a mÄrturiilor celor direct implicaÅi Åi a
informaÅiilor vizuale, cÄutÄm sÄ demontÄm politicile netransparente de
acces Ãn spaÅiul expoziÅional: cui, ce Åi cum Ãi este permis sÄ expunÄ Åi
Ãn special circumstanÅele prin care cineva este ÃnlÄturat Åi pus pe lista
neagrÄ.

Credem Ãn putearea artleaking-ului susÅinut de a contracara corupÅia Åi
exploatarea, forÅÃnd instituÅiile de artÄ Åi culturÄ sÄ rÄspundÄ public
pentru politicile Åi acÅiunile lor. Ãn faÅa tacticilor mafiote Åi
tendinÅelor autoritare, vom rÄspunde cu dialog public, indignare Åi
solidaritate. Instrumentele pe care continuÄm sÄ le construim ÃmpreunÄ sunt
Ãndreptate spre a da forÅa de a munci cu demnitate Åi a ne articula
poziÅiile fÄrÄ obstrucÅii, de a schimba informaÅii Åi idei dincolo de
graniÅele
naÅionale.

Am construit urmÄtoarele instrumente online - site-ul:
http://art-leaks.orgÅi pagina facebook âArtLeaksâ-
pe care le punem la dispoziÅia comunitÄÅii Åi care sunt gata de folosire
pentru oricine vrea sÄ contribuie cu un caz legat de cele menÅionate mai
sus. Fiecare caz va fi arhivat, pentru a consolida o arhivÄ comprehensivÄ a
represiunii. ConsiderÄm cÄ artleaking-ul retroactiv este la fel de important
ca Èi leaking-ul Ãn timpul prezent.  InvitÄm muncitorii culturali sÄ
publice rapoarte legate de situaÅia din instuÅii sub orice formÄ. Raporturi
semnate dar Åi transmise sub anonimat sunt bine-venite. RugÄm doar sÄ
prezentaÅi fiecare caz ÃmpreunÄ cu dovezi colective, cum ar fi mÄrturii ale
celor direct implicaÅi Åi documente â corespondenÅÄ prin email sau
scrisori, documente, poze, ÃnregistrÄri video Åi aÅa mai departe. Aceste
dovezi pot fi transmise Ãn limba originalÄ â Åi vom face tot ceea ce putem
pentru a le face disponibile audienÅelor internaÅionale Ãn englezÄ.
Moderatorii noÅtrii vor garanta obiectivitatea fiecÄrui caz printr-o
comunicare Ãn stil wiki cu fiecare contributor Ãn parte.A venit timpul sÄ rupem tÄcerea.Pentru mai multe infomatii vizitaÅi site-ul nostru:
*http://art-leaks.org/*<http://art-leaks.org/>
**

Email de contact: *artsleaks@gmail.com*EN/

*ArtLeaks* is collective platform initiated by an international group of
artists, curators, art historians and intellectuals in response to the abuse
of their professional integrity and the open infraction of their labor
rights. In the art world, such abuses usually disappear, but some events
bring them into sharp focus and therefore deserve public scrutiny. Only by
drawing attention to concrete abuses can we underscore the precarious
condition of cultural workers and the necessity for sustained protest
against the appropriation of politically engaged art, culture and theory by
institutions embedded in a tight mesh of capital and power.


In our case, we began collaborating as a working group who wanted to
publicly bring to light Pavilion UniCreditâs consistent mistreatment of
artists, workers and even visitors to their center in Bucharest, Romania.
This center is devoted to contemporary art and culture and financed by one
of the most prominent banks in Europe â UniCredit. Yet, we saw its mission
to provide a space for critical thinking and dialogue compromised â through
the managementâs repressive maneuvers against those of us who problematized
their politics and criticized their dubious engagement with their main
sponsor. Having witnessed and experienced first-hand the exploitations
perpetrated by the management, we decided it was our collective duty to
openly speak against them, as well as warn those artists, curators and
workers collaborating with this center.


Further, we regard this case to be more than a singular instance of abuse; but
seek to enable other members of the community to raise similar issues -
related to corporate sponsorsâ co-opting of cultural activity and mis-use of
social credibility thus gained. We consider it unacceptable on the part of
these so-called benefactors to refuse decent conditions for cultural workers
through oppressive measures â the same workers whose labor makes their
subsistence possible.


In response to blacklisting and continued abuse conjoined with unbridled
exploitation, it is our civic and political duty to bring to light the
mechanisms of corruption and inspire others to do so as well. Instead of
letting singular protests succumb to anonymity, gossip or institutional
hush-hush, we must extract from situations of inequality, general conditions
that affect the social and political mission of workers and establishments
for art and culture.

Implicit in this collective protest is a radical form of institutional
critique â emphasizing the urgent need to make visible and counteract all
forms of repression, abuse, mistreatment and arrogance that have been
normalized through the practices of many cultural managers. While each case
of abuse may be different, the increasing amount of power vested in art
institutions controlled by corporate players, calls out for a collective
struggle for equal rights and fair treatment of cultural workers.


We must expose common-currency practices of slander, intimidation and
blackmail as they are. We seek to enable like-minded people to stand
together against instances of mistreatment related to cultural labor,
repression channeled through dishonest management or blatant censorship. We
want to create a strong network of art systemsâ whistleblowers â through
which we support and protect each other in critical moments as much as
possible. Through the power of facts, first-hand testimonies and visual
information we seek to deconstruct the politics of who, what and how is
invited into the exhibition space, and most importantly the circumstances
under which one is ousted and then blacklisted.


We believe in the power of sustained artleaking to turn the tables on
corruption and exploitation, to force art and culture institutions to
publicly account for their politics and their actions. To mafia tactics and
authoritarian tendencies, we answer with openness, angriness and solidarity.
The tools that we continue to build together are geared towards empowering â
to work with dignity and articulate our positions without obstruction and to
exchange information and ideas beyond national borders.


We initiate and provide the community with online tools which are open for
use by anyone ready to share this or that case. Each case will be archived,
building a comprehensive index of repression. We believe retroactive
artleaking is just as important as early-warning leaking in the present.
Thus, we welcome cultural workers to publish reports on the situation inside
of the institution in any form. Both anonymous and signed reports are
welcome. We only ask to submit each case with collective evidence, such as
first-hand reports and documentation such as e-mail correspondence, internal
regulations and documents, video recordings and so on. We welcome the
submission of evidence in the original language and we will do our best to
make it available to international audiences in English. Our moderators will
guarantee the objectivity of each case in a wiki style of communication with
each contributor.It is time to break the silence.

For more information please visit: *http://art-leaks.org/*

Email contact: *artsleaks@gmail.com*
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/