ober on Wed, 29 Jun 2011 14:44:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: [Oberlist] SK* expo/conf: Shaping the New - exhibition and conference



-------- Original Message --------
Subject: [Oberlist] SK* expo/conf: Shaping the New - exhibition and
conference
Date: Mon, 27 Jun 2011 17:26:46 +0300
From: Vladimir US <vladimir@oberliht.org.md>
To: oberlist@lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture,
art & cultural policies" <oberlist@lists.idash.org>

INFORMATION IN ENGLISH SEE BELOW
------------------------------------------------------------------------
Shaping the NEW - vplyv rezidencià na umeleckà tvorbu

Na rok 2011 plÃnujeme spustiÅ novà projekt spoluprÃce â Shaping 
the NEW" s partnermi z PoÄska, Äeska, MaÄarska, Moldavy a Nemecka. 
Tento projekt bude zaloÅenà na princÃpe umeleckÃch vÃmen, 
medzinÃrodnÃch konferencià a putovnej vÃstavy, ktorà pocestuje 
cez vÅetky zapojenà krajiny.
PoÅleme 5 umelcov z rÃznych krajÃn do cudzej krajiny so zameranÃm 
na otÃzky: PreÄo by sa umelci mali zÃÄastÅovaÅ rezidenciÃ? Akà 
mà dopad pobyt v cudzej krajine na ich tvorbu, prÃcu?
Spolu s vedeckÃm expertmi, kultÃrnymi manaÅÃrmi a ÄalÅÃmi 
umelcami, budeme potom diskutovaÅ o vÃsledkoch takejto spoluprÃce na 
medzinÃrodnej konferencii v KoÅiciach. Na zÃver bude predstavenÃch 
niekoÄko modelov pre â ideÃlny rezidenÄnà program", ktorà bude 
aplikovanà v budÃcnosti a vÃslednà prÃce budà prezentovanà 
poÄas putovnej vÃstavy vo vÅetkÃch krajinÃch, zapojenÃch 
organizÃciÃch.
MedzinÃrodnà konferencia Shaping the NEW
PoÄas prÃprav na rok 2013, kedy sa KoÅice stanà EurÃpskym hlavnÃm 
mestom kultÃry sme sa uÅ teraz rozhodli zaÄaÅ s medzinÃrodnÃm 
umeleckÃm vÃmennÃm programom, ktorÃmu bude predchÃdzaÅ 
konferencia Shaping the NEW. Platforma, na ktorej budeme diskutovaÅ o 
situÃcii umelcov a umeleckÃch mobility v 21. storoÄÃ.
CieÄom konferencie je diskutovaÅ najmà o:
1) Dopade umeleckÃch mobilÃt, rezidenÄnÃch programov na kreativitu 
a Åivotnà ÅtÃl umelcov.
2) UmeleckÃch prostriedkoch v novom prostredÃ.
3) Efektoch rezidenÄnÃch programov na lokÃlne prostredie (kultÃrnu 
scÃnu, kultÃrny turizmus).
Pilotnà rezidencie
Spolu s naÅimi partnermi z Prahy, Marseille, BerlÃna a RUHR regiÃnu 
(Nemecko) pripravÃme v roku 2011 niekoÄko pilotnÃch rezidenciÃ. 
Viac informÃcià vÃm poskytneme uÅ Äoskoro.
------------------------------------------------------------------------
Shaping the NEW
27. - 29. jÃn 2011
KasÃrne Kulturpark, KoÅice
MedzinÃrodnà konferencia o umeleckÃch pobytoch(artist-in-residence) 
a ich vplyve na umenie a spoloÄnosÅ
MedzinÃrodnà umelci, kultÃrni manaÅÃri a experti budà rozoberaÅ 
situÃciu umelcov a ich mobility v 21. storoÄÃ z hÄadiska 
vedeckÃho, politickÃho a praktickÃho. Akà mà pohyb umelcov a ich 
pobyt vplyv na ich umeleckà ÄinnosÅ a ako na nich vplÃva novà 
prostredie? Ako pÃsobia rezidenÄnà programy na miestne prostredie 
(kultÃrnu scÃnu, kreatÃvny priemysel, turizmus)?
HostiteÄskà organizÃcie:
 > MimovlÃdna organizÃcia KoÅice 2013 - EurÃpske hlavnà mesto kultÃry
(www.kosice2 
013.sk)
 > Goetheho inÅtitÃt Bratislava (www.goethe.de /bratislava)
Partnerskà organizÃcie:
 > KiÅiÅov, Moldavsko: Moldavskà asociÃcia mladÃch umelcov Oberliht
(www.oberlih 
t.com)
 > Vroclav, PoÄsko: NadÃcia TRANSPARENT ART (www.arttransparent.org)
 > Brno, Äeskà republika: 4AM FÃrum pre architektÃru a mÃdia (www.forum4 
am.cz)
 > PÃcs, MaÄarsko: KultÃrna asociÃcia Nikolausa Lenaua 
(www.lenau.hu)
27. jÃn > veÄer
Otvorenie vÃstavy "Shaping the NEW Vplyv umeleckÃch pobytov na 
umeleckà ÄinnosÅ"
Umelci:
 > Michaela Bottkovà (KoÅice, Slovensko)
 > Karina MarusiÅska (Vroclav, PoÄsko)
 > BalÃzs KovÃcs (PÃcs, MaÄarsko)
 > Ghenadie Popescu (KiÅiÅov, Moldavsko)
 > Jaroslav SedlÃk (Brno, Äeskà republika)
28. jÃn > rÃno
Otvorenie konferencie
 > Dr. Axel Hartmann (nemeckà veÄvyslanec na Slovensku)
 > Wolfgang Franz (Goetheho InÅtitÃt v Bratislave)
 > Zora Jaurovà (KoÅice 2013 - EurÃpske hlavnà mesto kultÃry)
PrezentÃcia a diskusia o medzinÃrodnom projekte vÃmeny umelcov 
"Shaping the NEW"
ÃÄastnÃci:
 > Katarzyna Mlynczak (Survival Festival - Vroclav, PoÄsko)
 > Barbora Åedivà (4 AM FÃrum pre architektÃru a mÃdia - Brno, 
Äeskà republika)
 > Katja Melzer (KultÃrna asociÃcia Nikolausa Lenaua - PÃcs, 
MaÄarsko)
 > Vladimir Us (Moldavskà asociÃcia mladÃch umelcov Oberliht - 
KiÅiÅov, Moldavsko)
 > Ludwig Henne (KoÅice 2013 - EurÃpske hlavnà mesto kultÃry - 
KoÅice, Slovensko)
28. jÃn > poobede
Pohyb / nÃrodnosÅ / EurÃpa - KozmopolitnosÅ umelcov
 > Hlavnà reÄnÃk: Cristina Farinha (On the Move network, Belgicko)
 > Hlavnà reÄnÃk: Prof. Scheytt (generÃlny riaditeÄ projektu RUHR 
2010, Nemecko)
 > Zora Jaurovà (riaditeÄka projektu KoÅice 2013, Slovensko)
 > Marek Adamov (riaditeÄ kultÃrneho uzla Stanica Åilina - 
ZÃrieÄie, Slovensko)
29. jÃn > rÃno
Umeleckà pobyty ako model kultÃrnej a politickej decentralizÃcie / 
regionÃlna a nÃrodnà kultÃrna politika
 > Hlavnà reÄnÃk: Dr. Corina RÄceanu (Team Europe Romania , 
Rumunsko)
 > Hlavnà reÄnÃk: Katrina Petter (cultural department 
NiederÃsterreich, RakÃsko)
 > Dr. Daniele Perrier (A.I.R. Schloss Balmoral, Nemecko)
 > Marianka Dobkowska (A.I.R. Laboratory, PoÄsko)
 > Pavel Vancat (A.I.R. Meetfactory, Äeskà republika)
29. jÃn > poobede
Koncept umeleckÃch pobytov (A.I.R.) 21. storoÄia v EurÃpe
 > Marianka Dobkowska (A.I.R. Laboratory VarÅava, PoÄsko)
 > Pavel Vancat (A.I.R. Meetfactory Praha, Äeskà republika)
 > Ludwig Henne (K.A.I.R. KoÅice, Slovensko)
 > Ariane Beyn (A.I.R. DAAD BerlÃn, Nemecko)
 > Christine Rahn (A.I.R. blumen and United Residencies Leipzig, 
Nemecko)
 > Philip Horst (ZKU BerlÃn, Nemecko)
 > Bettina Lehmann (Akademie Solitude, Nemecko)
 > Michael Arzt (Fellowship Programme Studio14, HALLE 14, 
Baumwollspinnerei,Leipzig, Nemecko)
PrihlÃÅky a informÃcie: conference@kosice2013.sk
------------------------------------------------------------------------
Shaping the NEW
27th - 29th of June 2011
KasÃrne Kulturpark, KoÅice, Slovakia
International conference about the impact of residencies on artwork 
and the social environment
International artists, cultural manager and experts will discuss the 
situation of artists and artistic mobility in the 21st century from 
scientific, political and practical views. What is the influence of 
artist mobility and artist-in-residence programs on creative work? How 
does the artistic appropriation of a new surrounding during the 
residency work? What are the effects of residency programs on the 
local environment (culture scene, creative industry, tourism)?
Host organizations:
 > NGO KoÅice 2013 - European Capital of Culture 2013 
(www.kosice2013.sk)
 > Goethe-Institute Bratislava (www.goethe.de/bratislava)
Partner organizations:
 > ChiÅinÄu, Moldavia: Moldova Young Artists Association Oberliht
(www.oberliht.c 
om)
 > Wroclaw, Poland: TRANSPARENT ART Foundation (www.arttransparent.org)
 > Brno, Czech Republic: 4AM forum for architecture and media
(www.forum4am.cz 
)
 > PÃcs, Hungary: Nikolaus Lenau Cultural Association (www.lenau.hu)
27th > evening
Opening of the exhibition "Shaping the NEW > The impact of residencies 
on artwork"
Artists:
 > Michaela Bottkovà (KoÅice, Slovakia)
 > Karina MarusiÅska (Wroclaw, Poland)
 > BalÃzs KovÃcs (PÃcs, Hungary)
 > Ghenadie Popescu (ChiÅinÄu, Moldova)
 > Jaroslav SedlÃk (Brno, Czech Republic)
28th > morning session
Opening of the conference
 > Dr. Axel Hartmann (German ambassador in Slovakia)
 > Wolfgang Franz (Goethe Institute Bratislava)
 > Zora Jaurovà (KoÅice 2013 - European Capital of Culture)
Presentation and discussion of the international artist exchange 
project"Shaping the NEW"
Participants:
 > Katarzyna Mlynczak (Survival Festival - Wroclaw, Poland)
 > Barbora Åedivà (4 AM Forum for architecture and media - Brno, 
Czech Republic)
 > Katja Melzer (Nikolaus Lenau Cultural Association - PÃcs, Hungary)
 > Vladimir Us (Moldova Young Artists Association Oberliht - 
ChiÅinÄu, Moldova)
 > Ludwig Henne (KoÅice 2013 - European Capital of Culture - KoÅice, 
Slovakia)
28th > afternoon session
E Mobility / nationality / Europe - the artist as a cosmopolitan
 > Key speaker: Cristina Farinha (On the Move network, Belgium)
 > Key speaker: Prof. Scheytt (managing director RUHR 2010, Germany)
 > Zora Jaurovà (artist director KoÅice 2013, Slovakia)
 > Marek Adamov (director Stanica Åilina - ZÃrieÄie - culture node, 
Slovakia)
29th > morning session
Artist residencies as a model of cultural and political 
decentralization /regional versus national cultural policy
 > Key speaker: Dr. Corina RÄceanu (Team Europe Romania)
 > Key speaker: Katrina Petter (cultural department NiederÃsterreich, 
Austria)
 > Dr. Daniele Perrier (A.I.R. Schloss Balmoral, Germany)
 > Marianka Dobkowska (A.I.R. Laboratory Warsaw, Poland)
 > Pavel Vancat (A.I.R. Meetfactory Prague, Czech Republic)
29th > afternoon session
A.I.R. concepts in the 21th century in Western and Eastern Europe
 > Marianka Dobkowska (A.I.R. Laboratory Warszawa, Poland)
 > Pavel Vancat (A.I.R. Meetfactory Prague, Czech Republic)
 > Ludwig Henne (K.A.I.R. KoÅice, Slovakia)
 > Ariane Beyn (A.I.R. DAAD Berlin, Germany)
 > Christine Rahn (A.I.R. blumen and United Residencies Leipzig, 
Germany)
 > Philip Horst (ZKU Berlin, Germany)
 > Bettina Lehmann (Akademie Solitude,Germany)
 > Michael Arzt (Fellowship Programme Studio14, HALLE 14, 
Baumwollspinnerei,Leipzig, Germany)
Contact us: conference@kosice2013.sk


Vladimir US

CHIOSC  |  director de proiect

http://chiosc.oberliht.com
http://arthotel.oberliht.com
http://oberlist.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir@oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/