stefan rusu on Mon, 30 May 2011 16:41:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] ATLANTIS '11 - [KSA:K] - Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ la Bienala de la VeniÈia


comunicat de presÄ

ro.
____________________________________________________________

 ExpoziÅie: 1 - 5 iunie 2011, ora 10:00 â 18:00
PrezentÄri Åi dezbateri: 2 - 3 iunie 2011, 19:00
Deschidere: 1 iunie 2011, 19.00
Adresa: Collegio Armeno Moorat-Raphael, Palazzo Zenobio, Dorsoduro 2596,
VeneÅiaÃn perioada inaugurÄrii Bienalei 54 de la VeneÅia reÅeaua ATLANTIS va
prezenta expoziÅia ATLANTIS '11 Åi o serie de prezentÄri Åi dezbateri, toate
concentrÃndu-se pe tema "Puterea Åi arta contemporanÄ ". ReÅeaua ATLANTIS
ÃntruneÅte Åapte oraÅe europene de la Berlin pÃnÄ la Erevan, ce vor fi
conectate prin intermediul schimburilor culturale Åi cooperÄrii Ãntre Åapte
instituÅii ce activeazÄ Ãn domeniul artei contemporane.Evenimentul ATLANTIS '11 face parte din proiectul Heico â Patrimoniu,
Identitate Åi Comunicare Ãn Practicile Artei Contemporane Europene, care
urmÄreÅte promovarea reflecÅiei culturale a identitÄÅii Ãn ÅÄrile implicate
Ãn parteneriat. Colaborarea Ãn cadrul reÅelei Atlantis presupune o serie de
ateliere de lucru Åi conferinÅe, gÄzduite de ÅÄrile participante, precum Åi
prin intermediul schimbului de artiÅti Ãn cadrul programelor de rezidenÅÄ
la Plovdiv (Bulgaria), Erevan (Armenia), Tbilisi (Georgia), Bratislava
(Republica SlovacÄ ) Åi ChiÅinÄu (Republica Moldova).

Ãntre 1 Åi 5 iunie, expoziÅia organizatÄ de reÅeaua ATLANTIS '11 Ãn cadrul
proiectului Heico la Collegio Armeno Moorat-Raphael, Palazzo Zenobio, va
funcÅiona ca o platformÄ pentru dezbateri Åi prezentÄri ale proiectelor
originare din aceste ÅÄri. Ãn calitate de partener al reÅelei ATLANTIS,
Centrul KSAK va prezenta:  - Proiectul "MISSING LINK" de "SOLD OUT!"(Adel Idris(MD) Åi Denis
  Bartenev(MD)). Grupul artistic "SOLD OUT!"(creat special pentru aceastÄ
  misiune) va efectua o cercetare prin care va chestiona modelul de
  reprezentare prin documentarea Åi investigarea unor studii de caz:
  Pavilioanele NaÅionale a Georgiei, Armeniei, Moldovei, Germaniei Åi
  Slovaciei, la ediÅia a 54-a a Bienalei de la VeneÅia.


  - O serie de postere de Igor Scerbina Åi proiectul T-shirt de Tatiana
  Fiodorova create pentru a sprijini vizual campania publicÄ, iniÅiatÄ de
  cÄtre o serie de ONG-uri din sectorul cultural independent, ca rÄspuns la
  procesul lipsit de transparenÅÄ Åi expertizÄ Ãn selecÅia participanÅilor
  pentru Pavilionul Moldovei manifestat de autoritÄÅile din Moldova. UrmÄriÅi
  campania pe site-ul Centrului KSAK: www.art.md


  - "MallDova" - un film documentar (de Denis Bartenev, Tatiana Fiodorova,
  Vadim ÅigÄnaÅ, Vladimir Us), produs Ãn cadrul proiectului "RO-MD/Moldova Ãn
  douÄ scenarii" Ãn 2008.SecÅiunea Centrului KSAK este curatoriatÄ de Ètefan Rusu.Ãn cadrul evenimentelor desfÄÅurate la VeneÅia Centrul KSAK vÄ invita sÄ vÄ
alÄturaÅi discuÅiilor cu titlul "Geografia ImaginaÅiei", din 3 iunie, cu
Defne Ayas, curator, PERFORMA, New York/Shanghai, co-directorul Arthub Asia,
Shanghai, China, care va prezenta "Premisele curatoriale Åi procesul de
Blind Date " Åi Davide Quadrio, Italia, fondator Åi co-director al Arthub
Asia, Shanghai / Bangkok, care va vorbi despre "Crearea noului drum de
mÄtase". Examinarea colonizÄrii culturale contemporane din Europa pÃnÄ Ãn
Asia."


 Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ, ChiÅinÄu - [KSA:K] (www.art.md)

Centrul [KSA:K] este o instituÅie independentÄ, non-profit, ÃnregistratÄ Ãn
2000. Strategia Centrului este axatÄ pe promovarea formelor culturale Åi
practicilor artistice care reflectÄ dinamica transformÄrilor sociale,
politice Åi economice a societÄÅii. Centrul susÅine activitÄÅi de advocacy
Ãn promovarea politicilor culturale adecvate, definirea Åi consolidarea
poziÅiei artistului Åi a practicilor artei contemporane Ãn societate.


Acest proiect a fost finanÅat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest
comunicat de presÄ reflectÄ numai punctul de vedere al autorului Åi Comisia
nu este responsabilÄ pentru eventuala utilizare a informaÅiilor pe care le
conÅine. HBs Brandenburg este coordonatorul proiectului Heico.Pagina web a proiectului HEICO:
http://www.atlantisprojects.eu/web/index-439.htmlUrmÄriÅi desfÄÅurarea proiectului pe pagina FB:
https://www.facebook.com/event.php?eid=218929188125272

Contact pentru presÄ:


Åtefan Rusu
Director de Proiecte Åi Programe, Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ, ChiÅinÄu
Str. BÄnulescu-Bodoni 5, Ap-2,
Cod poÅtal 2009, ChiÅinÄu,
Republica Moldova
tel / fax. + 373 22 2372 72
www.art.md

eng.

_______________________________________________________________Exhibition: 1 â 5 June 2011, 10 am â 6 pm
Panel discussions: 2 â 3 June 2011, 7 pm
Opening: 1 June 2011, 7 pm
Address: Collegio Armeno Moorat-Raphael, Palazzo Zenobio, Dorsoduro 2596,
Venezia

The ATLANTIS network connects seven European cities from Berlin to Yerevan
through cultural exchange and cooperation between seven institutions working
in the field of contemporary art. During the preview days of the 54th Venice
Biennial the ATLANTIS network will be presented through the exhibition
ATLANTIS '11 and a series of panel discussions all focusing on the theme of
âPower and contemporary artâ. The ATLANTIS '11 event is organized as part of
the HEICO project - Heritage, Identity and Communication in European
Contemporary Art Practices, which aims to promote the cultural reflection of
the identity in the countries involved in the partnership. The further
development of the of the Atlantis project is planed as series of workshops
and conferences hosted by the participating countries as well as through
artists exchange residency programs in Plovdiv (Bulgaria), Yerevan
(Armenia), Tbilisi (Georgia), Bratislava (Slovak Republic) and Chisinau
(Moldova).From 1 to 5 June, the exhibition organized by ATLANTIS '11 network in the
frame of HEICO project at the Collegio Armeno Moorat-Raphael, Palazzo
Zenobio, will work as a platform for presentation and discussion of projects
originating in these countries. As partners in the ATLANTIS network, KSAK
Center will present:  - âMissing Linkâ project (by SOLD OUT-Adel Idris and Denis Bartenev) The
  artist group âSOLD OUT! â( specially breed for this mission) will conduct a
  research on the subject questioning the model of representation by
  documenting a number of study cases: National Pavilions of Georgia, Armenia,
  Moldova, Germany and Slovakia at the 54th edition of the Venice Biennial.


  - A series of posters by Igor Scerbina and T-shirt project by Tatiana
  Fiodorova created to support visually a public campaign organized by a
  number of NGOâs from independent cultural sector in response to the
  nontransparent and incomprehensible process of selection of the participants
  for Moldova Pavilion by local authorities. Follow the campaign on the KSAK
  Center web site: www.art.md


  - "MALLdova"- a documentary film (Denis Bartenev, Tatiana Fiodorova,
  Vadim Tiganas, Vladimir Us) produced in the frame of RO-MD/Moldova in Two
  Scenarios in 2008.KSAK Center section is curated by Stefan Rusu.KSAK Center invite you to join the panel discussion âGeographies of
Imaginationâ on 3 June with the Defne Ayas, curator, PERFORMA, New
York/Shanghai, co-director Arthub Asia, Shanghai, China who will talk about
âCuratorial premise and process of Blind Datesâ and Davide Quadrio, Italy,
founder and co-director of Arthub Asia, Shanghai/Bangkok who will introduce
" The making of the new silk roads" Consideration of contemporary cultural
colonization from Europe to Asia.

This project has been funded with support from the European Commission. This
press release reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein. Hbs Brandenburg is the coordinator of the HEICO-project.


Center for Contemporary Art - [KSA:K] (www.art.md)

[KSA:K] Center is a non-profit, independent institution established in 2000.
The new strategy of the Center is the development of cultural forms and art
practices that reflect the dynamic of the social, political and economic
transformations of the society. The Center supports advocacy activities in
promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the
position of artists and contemporary art practices in society.


HEICO project web site: http://www.atlantisprojects.eu/web/index-439.html


<http://www.atlantisprojects.eu/web/index-439.html>

Follow the project updates on FB:
https://www.facebook.com/event.php?eid=218929188125272Press contact:Stefan Rusu

Projects&Program Manager-Center for Contemporary Art, Chisinau

str. Banulescu Bodoni 5, Ap-2,

Postcode 2009, Chisinau,

Republic of Moldova

tel/fax. + 373 22 237272

www.art.md


*

*
<http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/