stefan rusu on Thu, 26 Aug 2010 18:35:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] The Triumphal Arch by Ghenadie POPESCU_CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere


*
*

Scroll down for English version

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*
*

*ARCUL de TRIUMF **de Ghenadie POPOESCU*

Un proiect Ãn cadrul *CHI**È**INÄU-ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ*
Perioada: 27 August, 12.00-16.00

LocaÅia: Scuarul din faÅa Teatrului NaÈional de OperÄ Åi Balet

Adresa: Bld. Ètefan cel Mare, 152

Organizatorul proiectului: [KSA:K]- Centrul pentru Arta ContemporanÄ,
ChiÅinÄu

Ãn cadrul *CHI**È**INÄU-ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ* artistul *Ghenadie
POPOESCU* va prezenta proiectul - *ARCUL  de  TRIUMF.* O acÈiune ce va
activa cu ajutorul publicului o machetÄ a Arcului de Triumf prin care
artistul Èi-a propus sÄ chestioneze starea de instabilitate existentÄ Ãn
societate. Este simptomatic cÄ aceastÄ instalaÈie suspendatÄ Èi acÈiunea
publicÄ ce vor avea loc de ziua independenÈei reprezintÄ Ãn viziunea
artistului un simbol al statalitÄÅii, independenÅei Èi haina  de paradÄ a
guvernÄrii de orice pigmentaÈie politicÄ.

 Ulterior instalaÈia va fi donatÄ municipalitÄÅii pentru un viitor Muzeu de
ArtÄ ContemporanÄ.Detalii referitor la activitatea artistului:
http://ghenadiepopescu.wordpress.com/

* *

*
*

*ChiÅinÄul-ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ* are ca scop explorarea
discursurilor instituÅionale Åi politice dominante care au modelat
societatea Åi peisajul urban al ChiÅinÄului pe parcursul istoriei recente.
Proiectul este activat sub forma unei platforme multidisciplinare care Åi-a
propus investigarea conexiunilor dintre simbolurile politice Åi propagandÄ,
la fel Åi impactul acestora asupra mediului urban, interrelaÅia dintre
istoriile personale Åi discursul ideologic Ãn raport cu sfera publicÄ.

*
*

*
*

*Partenerii proiectului:* AsociaÅia E-cart.ro, CÃmpina, RomÃnia (
www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn,
Estonia (www.publicpreparation.org)

* *

*
*

*Partenerii proiectului Ãn Moldova:* AlianÅa FrancezÄ din Moldova,
Institutului Goethe/BucureÅti, Centrul Cultural German ACCENTE/ChiÅinÄu,
Institutului Polonez/BucureÅti, Forumul Cultural Austriac/BucureÅti, Catedra
UNESCO de Studii Sud-Est Europene Ãn cadrul FacultÄÅii de Istorie a
UniversitÄÅii de Stat din Moldova, Muzeul NaÅional de Istorie Åi Arheologie,
DirecÅia de CulturÄ a PrimÄriei Municipiului ChiÅinÄu*
*

*CHIÅINÄU- ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ* este produs cu suportul
financiar al Allianz Kulturstiftung/Germania, FundaÅiei *ERSTE/Austria,
FundaÅiei Mondriaan/Amsterdam*, AlianÅei Franceze din Moldova, Institutului
Goethe/BucureÅti prin Centrul Cultural German ACCENTE/ChiÅinÄu, Institutului
Polonez/BucureÅti, Forumului Cultural Austriac/BucureÅti.

 *
*

* *

*Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ, ChiÅinÄu - [KSA:K]* (www.art.md)


Centrul [KSA:K] este o instituÅie independentÄ, non-profit, ÃnregistratÄ Ãn
2000. Strategia Centrului este axatÄ pe promovarea formelor culturale Åi
practicilor artistice care reflectÄ dinamica transformÄrilor sociale,
politice Åi economice a societÄÅii. Centrul susÅine activitÄÅi de advocacy
Ãn promovarea politicilor culturale adecvate, definirea Åi consolidarea
poziÅiei artistului Åi a practicilor artei contemporane Ãn societate.
Åtefan Rusu- directorul/curatorul proiectuluiCentrul pentru ArtÄ ContemporanÄ -[KSA:K],
Str. BÄnulescu-Bodoni 5, Ap.2, Cod PoÅtal 2012,
ChiÅinÄu, Republica Moldova

tel: + 373 22  23 72 72

www.art.md+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

English version*The Triumphal Arch by Ghenadie POPESCU*

A project in the frame of *CHIÅINÄU- Art, Research in the Public Sphere*
Period: 27 August, 12.00-16.00

Location: Square of The National Opera and Ballet Theater

Address: Bd. Stefan cel Mare, 152

Project organizer: [KSA:K] - Center for Contemporary Art, ChiÅinÄuIn the frame of *CHIÅINÄU- Art, Research in the Public Sphere *the artist* *
*Ghenadie POPESCU* will present the project - *The Triumphal Arch*. With
this action the artist is going to activate (with the help of involved
public) the model of the Triumphal Arch trough which he is looking to
question the state of instablity in the society. Symptomaticaly this
suspended installation and public action that will took place during the
Independence Day reprezent acording to artist opinion a symbol of state,
independence and the coat of arms of state administration of any political
colour. Later on the installation will be donated to the municipality for
the future Museum of Contemporary art.


More details about artist activity on: http://ghenadiepopescu.wordpress.com/

*
*

*
*

*CHIÅINÄU- Art, Research in the Public Sphere *is a cross-disciplinary
platform that investigates the connections between political and cultural
symbols and propaganda and its impact on the urban environment, the
interference between personal narratives and imported ideologies and
cultural discourses in relation to the public sphere. The project aim is to
explore the dominant institutional and political discourses that have shaped
the society and the urban landscape of the city of ChiÅinÄu in the course of
its recent history.

*
*

*
*

*Project partners:* E-cart.ro Association, Campina, Romania (www.e-cart.ro),
MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (
www.publicpreparation.org)

*
*

* *

*Project partners in Moldova:* Alliance FranÃaise de Moldavie, the Goethe
Institute/Bucharest, the German Cultural Center AKZENTE/Chisinau, the Polish
Cultural Institute/Bucharest, the Austrian Cultural Forum/Bucharest,
theUNESCO Chair of South-East European Studies within the Faculty of
History of
the Moldova State University, National Museum of History and Archaeology,
Directorate for Culture of the Municipality of Chisinau.* *

* *

*
*

*CHIÅINÄU- Art, Research in the Public Sphere* is supported
financially by *Allianz
Kulturstiftung/Germany, ERSTE Foundation/Austria, Mondriaan
Foundation/Amsterdam, Alliance FranÃaise de Moldavie, Goethe
Institute/Bucharest trough German Cultural Center AKZENTE/Chisinau, Polish
Cultural Institute/Bucharest and Austrian Cultural Forum/Bucharest.*

* *

*Center for Contemporary Art - [KSA:K]* (www.art.md)


[KSA:K] Center is a non-profit, independent institution established in 2000.
The new strategy of the Center is the development of cultural forms and art
practices that reflect the dynamic of the social, political and economic
transformations of the society. The Center supports advocacy activities in
promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the
position of artists and contemporary art practices in society.Stefan Rusu- Project Manager/Curator


Center for Contemporary Art-[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap-2, Post code 2012,
Chisinau, Republic of Moldova

tel: + 373 22  23 72 72
www.art.md
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/