stefan rusu on Thu, 12 Aug 2010 16:35:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] The CANTEEN by Indre KLIMAITE_CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere


Scroll down for English

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*CANTINA de Indre KLIMAITE*

Prezentare Ãn cadrul proiectului *ChiÅinÄul-ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ
*

Perioada: 13 August, 12.00-13.30

LocaÅia: Cantina Ãntreprinderii de Stat "Vibropribor"

Adresa: Bld. Gagarin 10, ChiÅinÄu

Organizatorul proiectului: *[KSA:K]- Centrul pentru arta contemporanÄ,
ChiÅinÄu*


Ãn cadrul proiectului *ChiÅinÄul-ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ*
artista *Indre
Klimaite *(Vilnius, Lituania) a produs o cercetare (2 sÄptÄmÃni) care s-a
soldat cu realizarea proiectului *Cantina*. Acest proiect-cercetare are ca
scop investigarea fenomenului cantinelor din perioada socialistÄ Åi a
situaÅiei Ãn care acestea se regÄsesc Ãn sfera alimentarÄ a ÈÄrilor
post-socialiste. Alte aspecte investigate de artistÄ implicÄ diversele
modalitÄÅi ale alimentaÅiei publice, modului de gestionare al cantinelor,
procesul de amenajare a spaÅiului, bucÄtÄriei Åi al felului de preparare a
bucatelor, reÅetele Åi produsele alimentare, etc.


Detalii referitor la activitatea artistei le gÄsiÈi pe:
http://www.ilegal.nl/

*
*

*ChiÅinÄul-ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ* are ca scop explorarea
discursurilor instituÅionale Åi politice dominante care au modelat
societatea Åi peisajul urban al ChiÅinÄului pe parcursul istoriei recente.
Proiectul este activat sub forma unei platforme multidisciplinare care Åi-a
propus investigarea conexiunilor dintre simbolurile politice Åi propagandÄ,
la fel Åi impactul acestora asupra mediului urban, interrelaÅia dintre
istoriile personale Åi discursul ideologic Ãn raport cu sfera publicÄ.

*
*

        *Partenerii proiectului: **AsociaÅia E-cart.ro,* CÃmpina, RomÃnia (
www.e-cart.ro), *MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project*, Tallinn,
Estonia (www.publicpreparation.org)

*
*

*Partenerii proiectului Ãn Moldova:* AlianÅa FrancezÄ din Moldova,
Institutului Goethe/BucureÅti, Centrul Cultural German ACCENTE/ChiÅinÄu,
Institutului Polonez/BucureÅti, Forumul Cultural Austriac/BucureÅti, Catedra
UNESCO de Studii Sud-Est Europene Ãn cadrul FacultÄÅii de Istorie a
UniversitÄÅii de Stat din Moldova, Muzeul NaÅional de Istorie Åi Arheologie,
DirecÅia de CulturÄ a PrimÄriei Municipiului ChiÅinÄu*CHIÅINÄU- ArtÄ, Cercetare Ãn Sfera PublicÄ* este produs cu suportul
financiar al *Allianz Kulturstiftung/Germania, FundaÅiei **ERSTE/Austria,
FundaÅiei Mondriaan/Amsterdam,** AlianÅei Franceze din Moldova, Institutului
Goethe/BucureÅti prin Centrul Cultural German ACCENTE/ChiÅinÄu, Institutului
Polonez/BucureÅti, Forumului Cultural Austriac/BucureÅti.** *

Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ, ChiÅinÄu - [KSA:K]

Centrul [KSA:K] este o instituÅie independentÄ, non-profit, ÃnregistratÄ Ãn
2000. Strategia Centrului este axatÄ pe promovarea formelor culturale Åi
practicilor artistice care (promovarea sau formele/practicile?) reflectÄ
dinamica transformÄrilor sociale, politice Åi economice a societÄÅii.
Centrul susÅine activitÄÅi de advocacy Ãn promovarea politicilor culturale
adecvate, definirea Åi consolidarea poziÅiei artistului Åi a practicilor
artei contemporane Ãn societate.


Åtefan Rusu- directorul/curatorul proiectuluiCentrul pentru ArtÄ ContemporanÄ -[KSA:K],
Str. BÄnulescu-Bodoni 5, Ap.2, Cod PoÅtal 2012,
ChiÅinÄu, Republica Moldova

tel: + 373 22  23 72 72

www.art.md


<http://www.art.md/>

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

English version:

*
*

*
*

*The CANTEEN by INDRE KLIMAITE *

Artist presentation in the frame of *CHIÅINÄU- Art, Research in the Public
Sphere*Period: 13 of August, 12.00-13.30

Location: The Canteen of Stat Company "Vibropribor"

Address: Bld. Gagarin 10, Chisinau

Project organizer: *KSAK- Center for Contemporary Art, ChiÅinÄu *In the frame of *CHIÅINÄU- Art, Research in the Public Sphere *the
artist*Indre Klimaite
*(Vilnius, Lithuania) realized 2 weeks research period finalized with the
production of the project *The Canteen*. The project aim was to investigate
the phenomena of socialist canteens and the context in which they are
function in the post-socialist countries. The other aspect researched by
artist imply some other models of the public food industry, managing
canteens, the process of designing the space, kitchen and the food
technology, recipes and the resulted food, etc.


Find more details about artist activity on: http://www.ilegal.nl/


*CHIÅINÄU-** Art, Research in the Public Sphere *is a cross-disciplinary
platform that investigate the connections between political and cultural
symbols and propaganda and its impact on the urban environment, the
interference between personal narratives and imported ideologies and
cultural discourses in relation to the public sphere. The project aim is to
explore the dominant institutional and political discourses that have shaped
the society and the urban landscape of the city of ChiÅinÄu in the course of
its recent history.

*
*

*
*

   *Project partners: **E-cart.ro Association*, Campina, Romania (
www.e-cart.ro), *MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project*, Tallinn,
Estonia (www.publicpreparation.org)

*
*

*Project partners in Moldova:* Alliance FranÃaise de Moldavie, the Goethe
Institute/Bucharest, the German Cultural Center AKZENTE/ChiÅinÄu, the Polish
Cultural Institute/Bucharest, the Austrian Cultural Forum/Bucharest, the UNESCO
Chair of South-East European Studies within the Faculty of History of the
Moldova State University, National Museum of History and Archaeology,
Directorate for Culture of the Municipality of ChiÅinÄu.* *

* *

*CHIÅINÄU-** Art, Research in the Public Sphere* is supported financially by
*Allianz Kulturstiftung, Germany, ERSTE Foundation/Austria, Mondriaan
Foundation/Amsterdam, Alliance FranÃaise de Moldavie, Goethe
Institute/Bucharest trough German Cultural Center AKZENTE/Chisinau, Polish
Cultural Institute/Bucharest and Austrian Cultural Forum/Bucharest.*

* *

*Center for Contemporary Art - [KSA:K]** *

*
*

*[KSA:K] Center is a non-profit, independent institution established in
2000. The new strategy of the Center is the development of cultural forms
and art practices that reflect the dynamic of the social, political and
economic transformations of the society. The Center supports advocacy
activities in promoting cultural policies suitable for defining and
strengthening the position of artists and contemporary art practices in
society. *

*
*

*Stefan Rusu- Project Manager/Curator *

*Center for Contemporary Art-[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap-2, Post code 2012,
Chisinau, Republic of Moldova *

*tel: + 373 22  23 72 72
www.art.md*
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/