Stefan Jammer on Fri, 23 May 2008 10:35:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] FRECKeffect


Den Original-Anhang
herunterladen<?attid=0.2&disp=attd&view=att&th=11a110708cd83173>

FRECKeffect

Concept: Liviana Dan şi Anca Mihuleţ.

Artists: Sebastian Moldovan, Ursula Oberhauser, Angela Stauber, Silvia
Wienefoet.

Location: *.artlabs // CT3, Aleea Geniştilor, Sibiu.


What if maps didn't show main roads anymore? What if they showed only secret
places or the traces of that places? Would they still be called maps? When
artists deal with secret spaces, their entire visual perspective is focused
on a peculiar object, an object that would finally become the trace of an
intimate history.

In the video entitled 'Doors', Sebastian Moldovan deals with the luxury of
consciously or even randomly flipping stages around himself. He reveals the
nomadic structure of the contemporary artist that has to push aside
memories, feelings and permanence.

Ursula Oberhauser fragmentizes the space of the former heating plant with
copper stripes, following imaginary lines of perspective created between the
columns and the horizontal sides of the windows. The artist extracts
transparent cubic structures, invisible to the untamed eye, the copper
stripes being the only marks of entering a different dimension.

The paintings of Angela Stauber demonstrate that nothing is separable from
its surroundings / she sees, chooses and registers the susceptible changes
by discovering absolute spaces around the private space of her painting.

While interviewing some of the saxons that remained in Transylvania after
the fall of communism, Silvia Wienefoet conceived a working-diary on one of
the exterior walls of *.artlabs. Starting from the idea of *waiting*, she
transposed in writing the emotions and perceptions of the people she got in
contact with. Three succesive layers appear on the wall, each describing a
different status of the artist, of the analitical space she has created and
of the neighbourhood as well.

After facing the dilemma of transparency imposed by the four artistic
interventions, you start wondering if that space really exists…


Cum ar fi dacă hărţile nu ar mai indica rutele principale? Cum ar fi dacă
s-ar trasa doar locuri secrete sau urmele acelor locuri? S-ar mai numi în
continuare hărţi? Atunci când artiştii se preocupă de spaţiile secrete,
întreaga lor perspectivă vizuală se orientează spre un obiect anume, un
obiect care în final va deveni urma unei istorii intime.

În video-ul intitulat ‚Uşi', Sebastian Moldovan se confruntă cu luxul de a
modifica, conştient sau la întâmplare, etapele şi stările pe care el însuşi
le generează. Imaginile dezvăluie structura nomadică a artistului
contemporan, care trebuie să lase în urmă amintirile, sentimentele şi
permanenţa.

Ursula Oberhauser fragmentează spaţiul fostei centrale termice cu benzi de
cupru, urmând linii de perspectivă imaginare, create de coloane şi de
laturile orizontale ale geamurilor. Artista extrage structuri cubice
permanente, invizibile pentru ochiul îmblânzit, benzile de cupru fiind
singurele determinante ale pătrunderii într-o dimensiune diferită.

Picturile Angelei Stauber demonstrează că nimic nu poate fi separat de
context / artista vede, selectează şi înregistrează schimbările susceptibile
descoperind spaţiile absolute din jurul spaţiului privat al picturii ei.

În timp ce intervieva câţiva etnici germani rămaşi în Transilvania după
căderea comunismului, Silvia Wienefoet a conceput un ‚jurnal de lucru' pe
unul dintre pereţii exteriori de la *.artlabs. Pornind de la conceptul de *
aşteptare*, a transpus în scris emoţiile şi percepţiile persoanelor cu care
a intrat în contact. Pe perete, apar trei straturi succesive, fiecare
descriind o stare diferită a artistei, a spaţiului analitic pe care ea
însăşi l-a creat şi a cartierului.

După ce se depăşeşte dilema transparenţei impusă de cele patru intervenţii
artistice, te poţi întreba dacă acel spaţiu există cu adevărat…
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/