Cosmin Costinas on Wed, 9 Nov 2005 02:16:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Scrisoare deschisa si articol Gandul


Scrisoare deschisã adresatã domnului Adrian
Iorgulescu, 

Ministrul Culturii ºi Cultelor 

Domnule ministru,

   Considerãm inadmisibilã amânarea concursului
pentru ocuparea postului de director la Centrul
Naþional al Dansului Bucureºti, decisã cu numai o zi
lucrãtoare înaintea susþinerii acestui concurs, în
condiþiile în care toate procedurile legale au fost
respectate, iar proiectele manageriale ale celor doi
candidaþi au fost deja primite de membrii comisiei de
selecþie pentru a fi analizate. Procedura la care s-a
apelat în cazul acesta demonstreazã o datã în plus
aroganþa cu care MCC îi trateazã încã pe cetãþenii în
serviciul cãrora ar trebui sã lucreze ºi dispreþul
faþã de practicile civilizate ºi transparente demne de
o þarã democraticã.

   Anunþul de amânare a concursului, publicat pe
site-ul MCC în dupã-amiaza zilei de vineri 04.11.2005,
oferã o argumentaþie surprinzãtoare, bazatã pe
solicitãrile breslei (care breaslã?!?) de a modifica
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Centrului
Naþional al Dansului Bucureºti. Nu cunoaºtem cu
precizie care sunt acei membri ai breslei care au
solicitat acest lucru, dar avem motive întemeiate sã
credem cã este vorba despre aceleaºi persoane, care
ieri îi solicitau ministrului Rãzvan Theodorescu sã nu
ia în considerare cererea noastrã de a crea un spaþiu
în care toþi coregrafii, indiferent de regimul în care
îºi desfãºoarã activitatea ? free lance sau în cadrul
instituþiilor de stat - sã beneficieze de spaþii,
finanþãri ºi sprijin logistic pentru proiectele lor.

   Considerãm cã Regulamentul Centrului ar fi putut
fi modificat oricând pânã în prezent, mai cu seamã
înainte de scoaterea la concurs a postului de director
(07.10.2005) sau ar fi putut fi schimbat de cãtre
viitoarea conducere, în funcþie de specificul
proiectului managerial câºtigãtor ºi de normele legale
în vigoare. Este revoltãtor ca acest lucru sã se fi
decis peste noapte, fãrã anunþarea ºi consultarea
actualului director al instituþiei ºi fãrã explicaþii
plauzibile.

   Pentru buna dumneavoastrã informare, ca urmare a
publicãrii Hotãrârii Guvernului nr. 530 din 9 iunie
2005 privind stabilirea unor mãsuri pentru organizarea
ºi funcþionarea Centrului Naþional al Dansului
Bucureºti, echipa actualã a Centrului a înaintat de
câteva sãptãmâni bune Ministerului Culturii ºi
Cultelor o nouã variantã de Regulament care, fãrã sã
cunoaºtem motivaþia, nici nu a fost aprobatã, nici
respinsã sau discutatã cu direcþia Centrului. Ca
urmare, suntem forþaþi sã credem cã existã o cu totul
altã motivaþie care stã în spatele intenþiei de
modificare a Regulamentului, tocmai acum, înainte de
concursul pentru ocuparea postului de director.

   Oricât de mult am dori sã evitãm în discuþie
astfel de aspecte, amânarea brutalã a concursului ºi
textul bizar al anunþului de amânare dau credibilitate
zvonurilor existente în rândul breslei, cu privire la
intervenþiile ºi presiunile fãcute în ultima vreme
asupra dumneavoastrã ºi a altor funcþionari ai MCC de
cãtre coregrafii Liliana Iorgulescu, Sergiu Anghel,
Adina Cezar ºi Raluca Ianegic, în vederea preluãrii
controlului asupra Centrului. Cunoaºtem poziþia
publicã a acestora, manifestatã virulent, în repetate
rânduri, împotriva iniþiativelor noastre. În ciuda
acestei poziþii, ca urmare a eforturilor noastre de
peste 10 ani, am reuºit sã determinãm primul rezultat
concret, prima instituþie dedicatã artei dansului
contemporan în România. 

   Considerãm cã a sosit momentul ca Ministerul
Culturii ºi Cultelor sã îºi asume responsabilitãþile
pe care le are în privinþa funcþionãrii Centrului, o
instituþie durabilã ºi performantã care trebuie sã
rãspundã problemelor profesionale ale artiºtilor
activi în domeniul dansului contemporan.

   Sperãm cã veþi reflecta asupra aspectelor
prezentate ºi cã ne veþi sprijini în concretizarea
eforturilor noastre pentru crearea unui mediu
favorabil dezvoltãrii creaþiei coregrafice
contemporane. Vã stãm la dispoziþie cu propuneri
pentru rezolvarea problemelor existente.

Semneazã coregrafii ºi dansatorii: 

Manuel Pelmuº, Florin Fieroiu, Eduard Gabia, Ion
Dumitrescu, Andreea Cãpitãnescu, Mircea Ghinea, Mihai
Cacoveanu, Andreea Duþã, Brynjar Bandlien, Carmen
Coþofanã, Alexandra Pirici, Maria Baroncea, Andreea
Novac, Vlad Iachim, Florin Fueraº, Cristina Lilienfeld
, Raluca Iarca Tereza, Nicoleta Braniºte, Rolando
Matsangos, Adrian Stoian, Mihaela Dancs.

   Bucureºti, 7.11.2005

si articolul din Gandul:

http://www.gandul.info/2005-11-09/arte/coregrafii_critica

 
Scandalul legat de Centrul National al Dansului se
amplificã
 
Coregrafii criticã dur Ministerul Culturii

Gheorghitã Aurelian ION

Scandalul provocat de Ministerul Culturii si Cultelor,
prin anularea
concursului pentru postul de director al Centrului
National al 
Dansului,
cu doar o zi lucrãtoare înainte de data desfãsurãrii
lui, se amplificã
prin noi si noi reactii. Luni searã, peste 20 de
dansatori si coregrafi
au adresat o scrisoare deschisã în care criticau, în
termeni duri,
decizia ministerului. ?Procedura la care s-a apelat în
cazul acesta
demonstreazã o datã în plus aroganta cu care MCC îi
trateazã încã pe
cetãtenii în serviciul cãrora ar trebui sã lucreze si
dispretul fatã de
practicile civilizate si transparente demne de o tarã
democraticã?,
apreciazã semnatarii scrisorii. 
 

Acestia considerã ?inadmisibilã? amânarea concursului,
care trebuia sã
aibã loc pe 7 noiembrie, ?în conditiile în care toate
procedurile 
legale
au fost respectate, iar proiectele manageriale ale
celor doi candidati
au fost deja primite de membrii comisiei de selectie
pentru a fi
analizate?. Coregrafii se aratã surprinsi si de
anuntul de amânare
postat pe site-ul ministerului în care se precizeazã
cã aceasta survine
ca urmare a solicitãrilor breslei. ?Nu cunoastem cu
precizie care sunt
acei membri ai breslei care au solicitat acest lucru,
dar avem motive
întemeiate sã credem cã este vorba despre aceleasi
persoane care ieri 
îi
solicitau ministrului Rãzvan Theodorescu sã nu ia în
considerare 
cererea
noastrã de a crea un spatiu în care toti coregrafii
(...) sã 
beneficieze
de spatii, finantãri si sprijin logistic pentru
proiectele lor.?
Scrisoarea respinge si argumentul formulat de
ministrul Culturii,
potrivit cãruia era necesarã o modificare de
regulament. ?Considerãm cã
Regulamentul
 Centrului ar fi putut fi modificat oricând pânã în
prezent, mai cu
seamã înainte de scoaterea la concurs a postului de
director, sau ar fi
putut fi schimbat de cãtre viitoarea conducere, în
functie de 
specificul
proiectului managerial câstigãtor si de normele legale
în vigoare. Este
revoltãtor ca acest lucru sã se fi decis peste noapte,
fãrã anuntarea 
si
consultarea actualului director al institutiei si fãrã
explicatii
plauzibile.? De asemenea, semnatarii scrisorii
sugereazã cã aceastã
amânare ar fi putut surveni ca urmare a presiunii unor
coregrafi 
printre
care se numãrã chiar sotia ministrului. ?Oricât de
mult am dori sã
evitãm în discutie astfel de aspecte, amânarea brutalã
a concursului si
textul bizar al anuntului de amânare dau credibilitate
zvonurilor
existente în rândul breslei, cu privire la
interventiile si presiunile
fãcute în ultima vreme asupra dumneavoastrã si a altor
functionari ai
MCC de cãtre coregrafii Liliana Iorgulescu (sotia
ministrului ? n.r.),
Sergiu Anghel,
 Adina Cezar si Raluca Ianegic, în vederea preluãrii
controlului asupra
Centrului. Cunoastem pozitia publicã a acestora,
manifestatã virulent,
în repetate rânduri, împotriva initiativelor noastre?,
sustin autorii
scrisorii, printre care se numãrã Manuel Pelmus,
Florin Fieroiu, Eduard
Gabia, Ion Dumitrescu, Andreea Dutã, Adrian Stoian si
Maria Baroncea. 

 
Acestei scrisori si celor deja primite de ministru din
partea
directorului de proiecte al Festivalului de la
Avignon, membrã a 
retelei
THEOREM, Nathalie Vimeux, si a coordonatoarei
proiectului THEOREM din
Riga, Gundega Laivinia, li s-au adãugat ieri alte trei
reactii
internationale. Sara Nash, producãtoare asociatã a
Dance Theater
Workshop (DTW), un centru de dans din New York care
sponsorizeazã un
program international de finantare a dansului
contemporan din Europa de
est, dezaprobã mãsura: ?Ca sustinãtori ai celor doi
candidati la
functie, Cosmin Manolescu si Mihai Mihalcea, credem cã
fiecare dintre 
ei
are un program puternic de dezvoltare a dansului
contemporan românesc 
si
ar putea întãri parteneriatele internationale pentru
regiune. (?)
Ultimele lucruri întâmplate cu Centrul pun în pericol
nu numai relatia
comunitãtii dansului contemporan din România cu DTW,
ci si
parteneriatele cu alte organizatii ale lumii dansului
international?.
Scrisori de dezaprobare au mai trimis
 ministrului si Rio Rutzinger, directorul programului
danceWEB si al
workshop-urilor de la Festivalul ImPulsTanz din Viena,
si Walter Heun,
directorul Joint Adventures din München, o firmã de
productie si
organizare de evenimente dedicate dansului contemporan
si teatrului.

 
Ministerul Culturii anuntã un nou concurs pentru 12
decembrie

Fãrã a oferi alte explicatii în plus, Ministerul
Culturii a postat pe
site-ul de internet al institutiei un anunt sec prin
care preciza cã
data de organizare a unui nou concurs pentru ocuparea
functiei de
director la Centrul National al Dansului din Bucuresti
este 12 
decembrie
2005, ora 10,00. În anunt sunt evidentiate si noile
conditii de
participare: studii superioare de lungã duratã;
experientã managerialã
de minimum 3 ani; cunoasterea a douã limbi strãine (de
preferintã,
englezã si francezã); cunostinte de operare PC.
?Dosarele de concurs si
proiectele de management se depun la sediul
Ministerului Culturii si
Cultelor, sos. Kiseleff nr. 30, cel târziu pânã la
data de 30 noiembrie
2005, ora 16,30?, se mai anuntã pe site. 


		
__________________________________ 
Start your day with Yahoo! - Make it your home page! 
http://www.yahoo.com/r/hs
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/