zegrea on Fri, 23 Jul 2004 16:50:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] pentru eventualii interesati, noutati in legislatie


lege noua: vânzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice

1)

HOTARÂRE nr. 973 din 15 iunie 2004 privind aprobarea Conditiilor si a procedurii de vânzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privata a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori în patrimoniul regiilor autonome

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 31 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Articol unic

Se aproba Conditiile si procedura de vânzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale si locale ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea -, aflate în proprietatea privata a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista încheiate contracte de închiriere cu uniunile de creatori si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

-****-

PRIM-MINISTRU

 

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

 

Ministrul culturii si cultelor,

 

Razvan Theodorescu

 

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Marian Florian Saniuta

 

Ministrul delegat pentru administratia publica,

 

Gabriel Oprea

 

Ministrul finantelor publice,

 

Mihai Nicolae Tanasescu

 

ANEXA: 

CONDITIILE SI PROCEDURA de vânzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privata a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista încheiate contracte de închiriere cu uniunile de creatori si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 637 din data de 14 iulie 2004

****************************************************************************************************

2)PROCEDURA din 15 iunie 2004 SI CONDITIILE de vânzare catre utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privata a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista încheiate contracte de închiriere cu uniunile de creatori si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

Art. 1

(1)Consiliile locale, consiliile judetene, alte institutii sau autoritati publice si consiliile de administratie ale regiilor autonome au obligatia sa constituie comisii pentru vânzarea, la cererea utilizatorilor, a spatiilor destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale si locale ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea -, aflate în proprietatea privata a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autoritati publice ori în patrimoniul regiilor autonome, dupa caz, pentru care exista încheiate contracte de închiriere si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.

(2)Componenta si modul de organizare si functionare a comisiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, prin hotarâre a consiliilor locale, consiliilor judetene, respectiv a consiliilor de administratie ale regiilor autonome sau a conducatorilor altor institutii ori autoritati publice.

Art. 2

(1)Consiliile de administratie ale regiilor autonome, primarii si presedintii consiliilor judetene, conducatorii altor institutii sau autoritati publice vor afisa la sediul propriu, pentru regia autonoma, consiliul local sau, dupa caz, consiliul judetean respectiv, institutia ori autoritatea publica, extrase din Hotarârea Guvernului nr. 1.280/2003 privind aprobarea Inventarului spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privata a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau în patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.

(2)În cazul municipiului Bucuresti, extrasele din hotarârea Guvernului prevazuta la alin. (1) se întocmesc pe sectoare, prin grija primarului general al municipiului Bucuresti.

Art. 3

(1)Pentru fiecare spatiu destinat creatiei artistice, comisia prevazuta la art. 1 alin. (1) aproba pretul minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel propus prin raportul de evaluare.

(2)Raportul de evaluare este elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, selectate prin licitatie publica organizata de comisie, în termen de 10 zile de la constituire. Anuntul de organizare a licitatiei publice pentru selectarea evaluatorului se afiseaza la sediul primariei, respectiv al consiliului judetean, si la sediul regiilor autonome si se publica într-un cotidian central si în unul sau mai multe cotidiene locale. Comisia stabileste prin vot daca licitatia va avea ca obiect selectarea unui evaluator pentru toate spatiile aflate pe lista sau a mai multi evaluatori, pe grupe ori categorii de spatii, dupa caz, în functie de cererile utilizatorilor.

Art. 4

(1)Vânzarea spatiilor destinate creatiei artistice se face prin negociere directa, la cererea utilizatorilor care le foloseau efectiv la data intrarii în vigoare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, în baza unui contract de închiriere.

(2)Prin metoda negocierii directe spatiile destinate creatiei artistice nu se vând utilizatorilor care:

a)au înregistrat restante la plata chiriei pe o perioada de cel putin 6 luni consecutive pe durata derularii contractului;

b)nu au respectat clauzele contractuale, în sensul ca au subînchiriat spatiul sau acesta a fost divizat si s-au realizat asocieri cu alte persoane;

c)au obligatii neachitate la bugetul general consolidat, la data vânzarii.

Art. 5

(1)În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, solicitantii pot depune o cerere scrisa de cumparare la sediul vânzatorului: consiliul local al comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, consiliul judetean, alte institutii sau autoritati publice, regia autonoma, dupa caz, pe care o înainteaza comisiei în ordinea stricta a depunerii.

(2)Cererea va cuprinde datele necesare identificarii spatiului si solicitantului, suprafata si destinatia spatiului, la aceasta anexându-se copii de pe actele în baza carora este detinut spatiul.

Art. 6

(1)Cererile sunt analizate de comisie, care va hotarî si va comunica raspunsul în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii. Cererile vor fi verificate de comisie, în mod obligatoriu, si la fata locului.

(2)Dupa aprobarea cererii de cumparare se va proceda la stabilirea pretului prin negociere directa, pornindu-se de la pretul minim de vânzare, determinat potrivit art. 3.

(3)La stabilirea pretului va fi avuta în vedere si dedusa, pe baza de acte justificative, valoarea investitiilor efectuate de cumparator, indiferent de natura acestora, daca au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a spatiului si daca au fost executate pe baza unei autorizatii de construire, în conditiile legii.

Art. 7

Operatiunile de negociere si stabilire a pretului se consemneaza de catre comisie într-un proces-verbal care se semneaza de toti membrii acesteia si se depune la sediul vânzatorului.

Art. 8

(1)Pe baza procesului-verbal întocmit de comisie se încheie contractul de vânzare-cumparare care se semneaza, din partea vânzatorului, de presedintele consiliului judetean, de primarul comunei, orasului, municipiului ori al sectorului municipiului Bucuresti, de catre conducatorul altor institutii sau autoritati publice ori de catre presedintele consiliului de administratie al regiei autonome, dupa caz, iar din partea cumparatorului, de catre persoanele autorizate potrivit legii.

(2)În cazul în care cumparatorul nu poate achita integral pretul stabilit potrivit art. 6 alin. (2) si (3), vânzatorul poate stabili un sistem de plata în rate, prin negociere cu cumparatorul.

(3)În cazul în care un cumparator se afla în situatia de a cumpara doua sau mai multe spatii destinate creatiei artistice, comisia aproba plata în rate doar pentru unul dintre spatii. Cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu a beneficiat de plata în rate pentru cumpararea unui alt spatiu destinat creatiei artistice.

(4)Vânzarea spatiilor destinate creatiei artistice cu plata în rate se face în urmatoarele conditii:

a)avans de 25% din pretul de vânzare;

b)rate lunare esalonate pe un termen de pâna la 3 ani, fara acordarea unor termene de gratie;

c)perceperea unei dobânzi anuale de 10%.

(5)Comisia va solicita cumparatorului constituirea de garantii pentru asigurarea platii ratelor, cum ar fi:

a)scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala româna sau de o banca comerciala straina cu care o banca româna are relatii de corespondent;

b)constituirea unei ipoteci pe spatiul care face obiectul vânzarii;

c)garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate româna, în conditiile Codului comercial, constând într-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre debitor.

(6)Vânzatorul va comunica cumparatorului, cu 15 zile înainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobânda.

(7)În cazul în care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive sau în cazul nerespectarii prevederilor alin. (3), contractul de vânzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea în întârziere si fara alta formalitate.

Art. 9

(1)Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii vor dispune masurile necesare pentru asigurarea respectarii dispozitiilor legii, ale prezentelor conditii si proceduri de vânzare si a celorlalte reglementari legale în vigoare.

(2)Prefectii vor veghea ca extrasele din Hotarârea Guvernului nr. 1.280/2003, potrivit art. 2, sa cuprinda toate spatiile destinate creatiei artistice si vor verifica respectarea procedurilor si a termenelor prevazute de prezentele conditii si proceduri de vânzare.

(3)Pe baza comunicarilor lunare ale presedintilor consiliilor judetene si ale primarilor, prefectii vor transmite Ministerului Administratiei si Internelor informari privind stadiul derularii procesului de vânzare a spatiilor destinate creatiei artistice.


Art. 10

O cota de 15% din sumele obtinute din vânzarea spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privata a statului, se va vira la bugetul de stat, dupa deducerea de catre vânzator a cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vânzare a spatiilor respective, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare, cheltuieli cuprinse în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice respective, diferenta fiind virata la bugetele consiliilor locale, consiliilor judetene, altor institutii si autoritati publice sau regiilor autonome care au în administrare spatiile respective.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 637 din data de 14 iulie 2004

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/