Tjebbe van Tijen via Chello on Fri, 28 Feb 2014 10:48:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Jan Pronk stelt een daad en gaat, van ROOD naar GROEN, gevangen binnen Hollands-politiek-prikkeldraad


De bijbehorende nieuws-tableau plaat staat op

http://www.flickr.com/photos/7141213@N04/12779423165/

Conclusie
------------------
Het wisselen van politieke kleur van rood naar groen, houdt Pronk gevangen in de hermetische cirkel van de nationale parlementaire politiek. Het is te hopen dat hij daar  uit weet te ontsnappen. Iemand die na vijftig jaar met zijn favoriete partij breekt, is - als geen ander - in een positie om die periode te overzien en al het gebeurde  kritisch te analyseren, inclusief de eigen rol en dat te communiceren aan vriend en vijand.

Betoog
---------------
Jan Pronk stelt een daad en gaat van ROOD naar GROEN - maar blijft toch gevangen binnen het Hollandse politieke prikkeldraad.

In mei 2013 zegde Jan Pronk - na een halve eeuw partijlid geweest te zijn - zijn lidmaatschap van de Partij voor de Arbeid op. De verkwanseling van het in decennia opgebouwde Nederlandse ontwikkelingsbeleid en het mensenrechten schendend migratiebeleid, waren zijn belangrijkste beweegredenen. Hij beargumenteerde zijn daad in een open brief die hij op zijn web-blog plaatste. (1)

Nu bijna een jaar later vindt Jan Pronk het nodig om publiekelijk mee te delen wat hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gaat stemmen: GroenLinks. (2) Stemmen kun je ook niet-publiek doen door gewoon je formuliertje op de verkiezingsdag in te vullen of per machtiging. Zo niet Pronk die zich een dakloze moet voelen na vijftig jaar lid van een partij. In zijn afscheidsbrief van verleden jaar zegt hij op het eind wel nadrukkelijk toch niet van zijn geloof gevallen te zijn en gaat zelfs zo ver om een nieuwe verhouding bij voorbaat uit te sluiten:

"Ik ervaar de partij niet langer als sociaaldemocratisch. Ik ben niet voornemens activistisch te gaan ageren tegen mijn oude partij en ik zal ook niet toetreden tot een andere politieke partij. Ik blijf sociaaldemocraat." [Ibid.1]

Wat Pronk vond en vindt van de rol van GroenLinks in de zogenaamde Kunduz-coalitie van april 2012 (een monsterverbond van GroenLinks, D66, ChristenUnie, ter ondersteuning van de VVD/CDA regeringscoalitie, waarbij miljardenbezuinigingen beklonken werden tijdens het PVV gedoogkabinet Rutte I), lezen wij niet in het persbericht van GroenLinks, dat - anno 2014 - trots een afvallig PvdA corifee binnenhaalt.

Nu loopt GroenLInks waarschijnlijk weinig "gevaar" om binnen afzienbare tijd regeringspartij te worden en daar waar deze partij in 2012 nog zei uit te zien naar regeringsverantwoordelijkheid en moeilijke keuzes niet uit de weg te zullen gaan, kunnen ze voorlopig als gedoodverfde oppositie radicaal uit de hoek komen. (3) Anders dan de sociaal-democraten die zichzelf liever uitverkochten aan de vrije-markt-liberalen, dan aansluiting te zoeken bij partijen als GroenLinks en de Socialistische Partij (SP). Deze laatste partij heeft dan weer een bijzondere geschiedenis als het gaat om 'migratiebeleid', waarbij ooit de aloude 'gastarbeider' door de SP als een gevaar voor de belangen van het Nederlandse proletariaat werd gezien. Wellicht is dat inmiddels al weer vergeten door de meeste kiezers. 

GroenLinks heeft ter zake van het 'strafbaar stellen van illegale migranten' een redelijk onbevlekt blazoen (4). Wel wijkt de ontwikkelingshulp-praktijk van GroenLinks af van het oude door Pronk zo aangeprezen sociaal-democratische ontwikkelingsbeleid en ging deze partij zelfs zo ver om de Nederlandse 'politionele actie' in Afghanistan openlijk te steunen. Maar ach Pronk zelf was op dit punt, door zijn aanstelling als commissaris voor de Verenigde Naties in Soedan (2004-2006), al op het glijvlak geraakt van militaire interventie en ontwikkelingshulp. Pronk zelf noemde het een "Mission Impossible" (5) en komt er in zijn vooruit- en terugblikken niet echt uit wat dan wel te doen. Voor Afghanistan zegt hij in 2010 een zogenaamd '3D' beleid te onderschrijven "Nederland is voorstander van een 3D benadering, waarin diplomatie, defensie en ontwikkeling (development) op elkaar zijn afgestemd", maar moet toch erkennen dat het militair gesproken tot niets zal leiden:

"Een guerrilla als de Taliban kan niet worden verslagen. De beweging zal altijd weer terugkomen. Zij zal steeds meer nieuwe jonge mannen kunnen rekruteren, deels ideologisch, deels uit revanche, deels gedwongen, deels uit gebrek aan een economisch alternatief, deels omdat vechten een doel op zich zelf wordt. Hoe langer de strijd duurt hoe meer de Taliban de bevolking zal onderdrukken. Die vicieuze cirkel heeft zich al in werking gezet." (6)

Je vraagt je dan in gemoede af hoe schizofreen deze politicus wel niet is als hij tegelijkertijd in hetzelfde artikel met dit pleidooi komt:

"Als we willen blijven meewerken aan VN vredesoperaties - en dat is van groot belang - dan zullen we de defensie utgaven de komende jaren moeten verhogen en andere prioriteiten moeten stellen. Vredesoperaties zijn gericht op beslechting van conflicten op de grond, bescherming van burgers en wederopbouw van een land na het conflict." (Ibid. 6)

Nee dan is de kwestie van de nieuwe wetgeving over strafbaarstelling van 'illegaliteit' een makkelijker onderwerp en het lijkt mij dat dit punt, dat niet 'strategisch' maar vooral 'ethisch' is, voor Pronk het breekpunt geworden is bij de Partij voor de Arbeid.

Curieus is dat nu (februari 2014) het kamp van de praktiserende protestanten in het geweer komt tegen ÃÃn van de redenen die Pronk ertoe brachten om zijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen. De ChristenUnie - die ook al tot de gedoog-coalitie van het Kabinet Rutte I behoorde - dreigt nu dat monsterverbond op te zeggen als regeringspartij VVD de wetgeving waarbij illegaal in Nederland verblijvende migranten tot misdadigers bestempeld worden, doorzet. (7) Op het blog van Jan Pronk is in een artikeltje uit september 2013 te lezen hoe hij als orthodox Protestantse jongeling uit Scheveningen, korte tijd lid was van de jongeren-organisatie van de Christelijk Historische Unie. (8) Wellicht had hij er beter aan gedaan om in de schoot van zijn Scheveningse Protestantse jeugd terug te keren, in plaats van - zoals nu - zijn heil te zoeken bij een partij als GroenLinks, die niet onder doet voor de PvdA als het gaat om politieke principes in te ruilen voor politieke macht. (9)

Het wisselen van politieke kleur van rood naar groen, houdt Pronk gevangen in de hermetische cirkel van de nationale parlementaire politiek. Het is te hopen dat hij daar  uit weet te breken. Iemand die na vijftig jaar met zijn favoriete partij breekt, is in een positie om die periode te overzien en al het gebeurde  kritisch te bezien, inclusief de eigen rol. Dat te doen zou een 'daad; zijn die betekenis zou kunnen krijgen, al was het maar voor Jan Pronk zelf en daarmee voor zijn bewonderaars en haters.

====
Noten

(1) enkele citaten uit Pronk zijn lange afscheidsbrief aan de PvdA:
"Wie bijna een halve eeuw lid is van de Partij van de Arbeid neemt niet luchthartig afscheid. Ik heb er geruime tijd over gedacht en lang geaarzeld, maar ik heb besloten mijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. Ik ben en blijf sociaaldemocraat. Juist daarom voel ik mij niet langer huis in de PvdA. De partij heeft zich steeds verder van de beginselen van de sociaal democratie verwijderd. Ik had vorig jaar aanzienlijke bedenkingen tegen het regeerakkoord dat werd gesloten tussen de PvdA en de VVD. Die bedenkingen vloeiden niet voort uit een aversie tegen een paarse coalitie. Integendeel, ik heb zelf met volle overtuiging deel uitgemaakt van twee paarse kabinetten. Maar het huidige regeringsakkoord ademt een andere geest. Het is niet tot stand gekomen via gedegen onderhandelingen over alle paragrafen, leidend tot akkoord dat het gemeenschappelijk eigendom is van beide partijen, maar via een uitruil van onderwerpen, voor âelck wat wilsâ. Dat moge gezien worden als een eigentijdse vorm van politiek management, maar het hield voor de PvdA in dat onderwerpen die tijdens de verkiezingscampagne als essentieel waren gepresenteerd in een oogwenk werden weggegeven. De gevolgen voor zwakkere en kwetsbare groepen, voor wie een sociaaldemocratische beweging zich bij uitstek hoort in te zetten, zijn groot."
[Jan Pronk: "Afscheid van de PvdA 28 mei 2013" gepubliceerd op zijn web-blog - http://www.janpronk.nl/weblog/nederlands/mei-2013.html ; cit. 1. ]

"Meer nog dan op het terrein van de sociaaleconomische politiek in eigen land, blijkt dat uit de houding ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking en het vreemdelingenbeleid. De PvdA was de partij die de internationale norm voor welvaartsoverdrachten aan arme landen en kwetsbare bevolkingsgroepen heeft weten te verankeren in het beleid. Dat gebeurde in 1975, door het kabinet Den Uyl. Daarna ging de politieke discussie in ons land alleen over de vraag hoeveel meer dan de minimum norm van 0,7% van ons nationaal inkomen ter beschikking zou worden gesteld. Iedere regering, ongeacht haar politieke samenstelling, heeft de vloer van 0,7% gehandhaafd. De wereld veranderde en armoede en ongelijkheid kregen een ander gezicht, maar de behoefte aan internationale herverdeling van welvaart nam eerder toe dan af.
(...)
Dat juist de PvdA ervoor verantwoordelijk is dat ons land de norm van 0,7% eenzijdig opgeeft, is beschamend. Hiermee is de bodem onder de internationale solidariteit weggeslagen. Ik voorzie dat dit onherstelbaar zal blijken. Dit is geen foutief beleid, maar een verloochening van een kernbeginsel." [Ibid.; cit. 2.]

"Sociaaldemocratisch ontwikkelingsbeleid dient uit te gaan van een klasse analyse. Wie zegt de wereld te verstaan en van mening is dat die wereld vraagt om een ander beleid, zal moeten erkennen dat de ongelijkheid zich niet meer aftekent langs de grenslijn van destijds, tussen Noord en Zuid, maar loopt door alle landen heen, langs een grens die hogere en middenklassen onderscheidt van een wereld onderklasse. Beleid dat mikt op intensivering van relaties tussen rijkere landen met economische macht, het internationale bedrijfsleven en een wereldwijde middenklasse, die bestaat uit mensen, in welk land dan ook, die beschikken over voldoende koopkracht en markttoegang om zich verzekerd te weten van een behoorlijk bestaan, vergroot de ongelijkheid. Zulk beleid resulteert in nog meer verdringing van mensen die behoren tot de wereldwijde onderklasse, de âbeneden-wereldâ." [Ibid.; cit. 3.]

"Een dergelijk afscheid van sociaaldemocratische beginselen doet zich ook voor in het vreemdelingenbeleid. Dat is in ons land gedurende de laatste tien jaar steeds harder en inhumaner geworden. Het recente regeerakkoord zet die lijn voort. Het desbetreffende hoofdstuk rept niet over solidariteit met mensen die vluchten voor onderdrukking, discriminatie, geweld en een onleefbare situatie in hun thuisland. Het gaat vooral over eisen stellen, doorwerking van eenmaal opgelegde inreisverboden, ontzegging van verblijfsvergunning, bemoeilijking van rechtsgang, uitsluiting en uitzetting van vreemdelingen. Juist de PvdA had zich bij het sluiten van een regeerakkoord - dat nota bene de omineuze titel draagt Bruggen slaan - moeten inzetten voor humaniteit en recht, een menswaardig bestaan en toegang tot basisvoorzieningen voor mensen die tot de wereldwijde onderklasse zijn gaan behoren. In plaats van meer solidariteit ademt het akkoord een geest van discriminatie." [Ibid.; cit. 4.]

"Criminalisering van illegaal verblijf is een oude wens van partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum in ons land. Vanuit de PvdA is daartegen gedurende de afgelopen jaren stelling genomen. Dat juist PvdA leidslieden zich er toe hebben verplicht deze wens toch in de wet vast te leggen, is onverteerbaar. Ook dit is een verloochening van beginselen van de sociaaldemocratie.
(...)
Strafbaarstelling van illegaal verblijf discrimineert, ontmantelt beschermingsmechanismen en resulteert in schending van mensenrechten. " [Ibid.; cit. 5.]

"Dit is geen kort afscheidsbriefje. Wie bijna een halve eeuw lid is geweest, vertrekt niet op losse gronden. Zoân periode noopt tot een onderbouwing van de beslissing om te vertrekken.
(...)
Sedert 1 januari 1965, de dag waarop ik mij aanmeldde als lid, is de partij veranderd. In die periode van bijna 49 jaar zouden zeven fasen van achtereenvolgens elk ongeveer zeven jaar kunnen worden onderscheiden: opschuiving naar (nieuw) links, democratisering, oppositie, heroriÃntatie, paarse coalitievorming, verwarring, en - in de laatste zeven jaar - aanpassing aan rechts. Verandering is noodzakelijk, omdat de omgeving verandert, zowel in Nederland als in de wereld. Maar verandering van de partij hoort niet te worden nagestreefd uit angst de aansluiting te verliezen bij een maatschappelijk proces dat als een gegeven wordt ervaren, uit vrees de grip daarop kwijt te raken zodat slechts rest zich daaraan aan te passen, of, erger nog, uit zorg om het behoud van eigen machtsposities. Verandering van de partij dient gedragen te worden door de wens het maatschappelijk proces bij te sturen en de maatschappelijke instituties te hervormen, uitgaande van blijvende beginselen, staande in de traditie van de sociaaldemocratie, met het doel iedereen er bij te trekken en niemand - maar dan ook niemand - los te laten." [Ibid.; cit. 6.]

"Ik ervaar de partij niet langer als sociaaldemocratisch. Ik ben niet voornemens activistisch te gaan ageren tegen mijn oude partij en ik zal ook niet toetreden tot een andere politieke partij. Ik blijf sociaaldemocraat." [Ibid.citaat 7]


(2) "Jan Pronk stemt GroenLinks omdat... 24 februari 2014
Sinds ik voor het eerst mocht stemmen, in 1962, heb ik altijd Partij van de Arbeid gestemd. Ik was en ben nog steeds overtuigd sociaaldemocraat. Een stem op de PvdA was voor mij vanzelfsprekend. De enige keuze die ik mij veroorloofde was om te stemmen op iemand anders dan de lijsttrekker. Dat heb ik meer dan eens gedaan, althans bij verkiezingen voor de Gemeenteraad, Provinciale Staten of het Europese Parlement. Dat deed ik wanneer ik van mening was dat een ander persoon op de lijst speciale steun verdiende vanwege zijn of haar inzet."
<a href="https://denhaag.groenlinks.nl/nieuws/jan-pronk-stemt-groenlinks-omdat"; rel="nofollow">denhaag.groenlinks.nl/nieuws/jan-pronk-stemt-groenlinks-o...</a>

(3) "'GroenLinks is klaar om te regeren', dat zei Femke Halsema vanmiddag op het congres van deze partij in Hilversum. 'Stippen aan de horizon zijn ons te vaag. Ik wil drie kraakheldere beloften doen.'" (milieuschuld niet naar volgende generatie doorschuiven, sanering overheidsschulden en schrappen van overbodige bestuurslagen). 
https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-klaar-voor-regeringsdeelname

Een flinke zet van een zich links noemende partij naar het midden in een poging om in het nieuwe kabinet te komen.

(4) "Europese Commissie: Plannen Leers voor strafbaarstellen illegaliteit onuitvoerbaar
21 september 2011, Europa. De plannen van de Nederlandse minister Gerd Leers om illegalen vast te zetten zijn in strijd met Europese regels. Dit blijkt uit antwoorden van de Europese Commissie op schriftelijke vragen van onder andere GroenLinks-EuroparlementariÃr Judith Sargentini."
https://groenlinks.nl/nieuws/europese-commissie-plannen-leers-voor-strafbaarstellen-illegaliteit-onuitvoerbaar

en

"5 april 2013 De gemeente Amsterdam zal actief stelling gaan nemen tegen het voornemen van het kabinet Rutte Asscher om illegaliteit strafbaar te stellen. De Amsterdamse gemeenteraad besloot dit afgelopen woensdag naar aanleiding van een motie die GroenLinks samen met de PvdA, de SP, D66, Red Amsterdam en de Partij voor de Dieren had ingediend."
https://amsterdam.groenlinks.nl/nieuws/amsterdam-staat-op-tegen-strafbaarstelling-illegaliteit

(5) "Mission Impossible - Vice Versa, September 2011: "...de genocide in Darfur, die plaatsvond onder verantwoordelijkheid van het regime in Khartoem, gaf de bevolking van Zuid Soedan een doorslaggevend argument om zich onafhankelijk te verklaren. Handhaving van de eenheid van Soedan was een mission impossible."
http://www.janpronk.nl/columns/dutch/mission-impossible.html

(6) "3D in Afghanistan - PvdA, 25 januari 2010: De argumenten tegen een verlenging van de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan zijn valide. De einddatum 2010 is destijds overeengekomen. De Verenigde Naties en de NAVO hebben ruim tijd gehad om andere troepen te mobiliseren. Het draagvlak onder de Nederlandse bevolking kalft af. De inzetbaarheid van de Nederlandse strijdkrachten heeft een grens bereikt. De capaciteit aan manschappen en materieel is beperkt."
http://www.janpronk.nl/columns/dutch/3d-in-afghanistan.html

(7) "De ChristenUnie zet de samenwerking met het kabinet op scherp. Inzet is de strafbaarstelling van illegaliteit. Als het kabinet het aangekondigde wetsvoorstel om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te maken doorzet, trekt ChristenUnie-leider Arie Slob zijn steun aan eerder gemaakte afspraken in. Het is voor het eerst dat een van de 'constructieve oppositiepartijen' zo duidelijk het machtswoord spreekt."
[Volksrant: "Slob: illegalenplan blaast eerdere akkoorden op Door: Gijs HerderscheÃ" â 25/02/14, 20:30 - 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3603464/2014/02/25/Slob-illegalenplan-blaast-eerdere-akkoorden-op.dhtml

"Formeel heeft het kabinet D66, CU en SGP bij het strafbaar stellen van illegaliteit niet nodig voor een meerderheid omdat het daarvoor ook kan terugvallen op Geert Wilders' PVV. Maar als Slob er zijn steun aan andere plannen aan verbindt, ontstaat wel een groot probleem. Een jaar geleden, het sluiten van het Woonakkoord, kondigde Slob iets vergelijkbaars aan over de kabinetsplannen met de zogenoemde kindregelingen zoals kinderbijslag en kindgebondenbudget. Die vond Slob toen ook onacceptabel. In het Herfstakkoord zijn die plannen zo bijgesteld dat de ChristenUnie akkoord kon gaan." [Ibid.; cit. 2.]

(8) "De nieuwe Apartheid keren - Nieuwe Liefde, September 2013"
http://www.janpronk.nl/columns/dutch/de-nieuwe-apartheid-keren.html

(9) Zie mijn artikel over de electorale catastrofe in 2012 van GroenLinks: "Voor JOLANDE SAP: niet ieder kruisje is een mandaat â ofwel afstraffing voor aangegaan monsterverbond door GroenLinks"; The Limping Messenger  14 september 2012.
http://limpingmessenger.wordpress.com/2012/09/14/voor-jolande-sap-niet-ieder-kruisje-is-een-mandaat-ofwel-afstraffing-van-aangegaan-monsterverbond-door-groenlinks/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).