Eric Kluitenberg on Fri, 26 Feb 2010 14:24:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Orakelmachine op de Balie façade in ere hersteld!


(Engklish below)

A A N K O N D I G I N G

Orakelmachine - installatie voor de façade van De Balie in Amsterdam gereconstrueerd.

Precies op tijd voor het Sonic Acts festival dat dit weekeinde plaats vindt in De Balie en Paradiso is de façade-installatie Orakelmachine van ontwerper Jeroen Joosse gereconstrueerd. Het orakel schraapt het internet op zoek naar uitspraken over de 'Poetics of Space' en zal na afloop van Sonic Acts talloze andere kwesties aansnijden.

Bij intrede van de duisternis verschijnen berichten van het Orakel op de ramen van de eerste verdieping van De Balie aan het Leidse Plein van Amsterdam.

www.oraklemachine.nl


Over de Orakelmachine

Ontwerper Jeroen Joosse ontwierp een interactieve installatie voor de façade van cultureel en politiek centrum De Balie. De Orakelmachine verschijnt als projectie op vijf schermen, die vanaf 20 januari dagelijks - na zonsondergang - vanaf het Kleine-Gartmanplantsoen en Leidseplein op de ramen van de De Balie te zien is.

De Orakelmachine toont een continue stroom uitspraken en meningen over maatschappelijke, politieke en culturele onderwerpen. Deze teksten komen niet uit de mond van journalisten, programmamakers, schrijvers, redacteuren of andere specialisten, maar rechtstreeks uit de virtuele publieke ruimte: het internet.
De actualiteit bepaalt de onderwerpen, maar het is voor iedereen mogelijk de stroom te onderbreken en een onderwerp in te sturen per SMS, om zo zelf de gevel van De Balie te besturen.

Met de hedendaagse explosie van opinie op weblogs, fora en andere plekken op het web, en de grote toegankelijkheid tot deze informatie, lijkt het klimaat voor publiek debat en individuele meningsvorming in hoogconjunctuur te zijn. Maar de versnippering is groot, net als de onverschilligheid.

De Orakelmachine laat deze kakofonie zien, onderzoekt de spanning tussen diversiteit en betrokkenheid en brengt de de virtuele en de fysieke publieke ruimte dichter bij elkaar. De automatische manier waarop teksten van het internet worden gehaald en de 'bias' die hierbij gebruikt wordt - dezelfde als die van de grote zoekmachines - confronteert ons met onze informatiepraktijken: dit is wat wij schrijven, dit is wat wij lezen, dit is hoe wij nu met informatie omgaan.

De onuitputtelijke stroom berichten op de schermen van de machine is een reflectie van wat allang de dagelijkse praktijk is op internet. De Orakelmachine prikkelt, draagt bij aan meningsvorming, laat onverschillig, irriteert en provoceert. En dat alles met de 'stem van de gemeenschap'.

Breng uw kwestie!
De officiële presentatie van het project is op zaterdag 20 januari om 20:00 uur. Richard Rogers, onderzoeker, hoofd nieuwe media van de Universiteit van Amsterdam, Media-theoreticus Eric Kluitenberg en ontwerper Jeroen Joosse geven commentaar en achtergronden bij de presentatie.

Vervolgens is de Orakelmachine live in actie te zien: ook het publiek mag zoektermen aan het Orakel geven om te zien wat er op dat moment op internet over het betreffende onderwerp wordt geschreven.

Met medewerking van Karel Brascamp (software ontwikkeling) en Erik Borra. 
Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

--------------------

A N N O U N C E M E N T

The Oracle Machine - An installation for the façade of De Balie in Amsterdam reconstructed.

Just in time for the Sonic Acts festival that takes place in Amsterdam this weekend at De Balie and Paradiso, the Oracle Machine installation for the Oracle Machine installation of designer Jeroen Joosse has been reconstructed. The Oracle scrapes the internet looking for statements about the 'Poetics of Space'. After completion of Sonic Acts it will dissect countless other issues.

At the fall of darkness the messages of the Oracle appear on the windows of the first floor of De Balie at the Leidse Plein. 

www.oraclemachine.nl


About the Oracle Machine

Designer Jeroen Joosse devised an interactive installation for the façade De Balie, centre for culture and politics in Amsterdam. The Oracle Machine consists of a five screen window projection, which can be seen daily, starting from January 20th - after sunset - from the Kleine-Gartmanplantsoen and the Leidseplein on the windows De Balie.

The Oracle Machine displays a continuous stream of statements and opinions about social, political, and cultural issues. These texts do not originate from journalists, editors, writers and other specialists, but come directly out of the virtual public domain of the internet.
Current affairs and debates determine the issues, but it is possible for everyone to interrupt the stream and send in an issue via SMS, to (temporarily) control the façade of De Balie.

The explosion of opinions on weblogs, fora and other places on the net, and the increased accessibility of this information, would suggest a booming climate for public debate and individual opinion- making. However, the fragmentation is considerable, and so is indifference.

The Oracle Machine visualises this cacophony. It investigates the tension between diversity and involvement, and brings the virtual and physical public spaces closer together. The automatic nature of retrieving texts from the internet, and the 'bias' used within this process - similar to the major search engines - confronts us with our information practices: this is what we write. this is what we read, this is how we deal with information today.

The inexorable stream of messages on the screens of the machine constitutes a reflection of what already for a long time is daily practice on the internet. The Oracle Machine stimulates, contributes to the formation of opinions, leaves us indifferent, irritates, provokes. And all this with the 'voice of the community'.

Bring Your Issue!
The official presentation of the project is on Saturday January 20th at 20.00 hours. Richard Rogers, researcher and head of New Media at the University of Amsterdam, media theoretician Eric Kluitenberg and designer Jeroen Joosse will give comments and provide background to the project.

Subsequently, the Oracle Machine can be seen 'live' in action: also the audience will be allowed to give search terms (issues) to the Oracle to witness what is written on the internet at this particular moment about the issue at hand.

The Oracle Machine is realised with the support of Karel Brascamp (software development) Erik Borra, and the Amsterdam Fund for the Arts.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).