Lucas Evers on Mon, 13 Feb 2006 18:01:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 25 - 26 februari TELESTREET / CANDIDA TV, InsuTV workshops at CASCO projects, Utrecht


e n g l i s h   v e r s i o n   b e l o w

25 en 26 februari kunnen belangstellenden nog deelnemen aan de
workshops van de  Italiaanse 'Telestreet' groepen CANDIDA eb
INSU TV in het kader van de drie-delige programmareeks REALITY
TV georganiseerd door CASCO in Utrecht.

Reality TV is een serie van drie projecten waarin televisie als
een actieve publieke ruimte wordt onderzocht,door middel van
kritische,experimentele en
zelfgeorganiseerde modellen van televisieproductie,notie nemend
van bewust
kijkgedrag en het tijdselement bij televisiekijken.

Casco
Office for Art,Design and Theory
Oudegracht 366
3511 PP Utrecht
The Netherlands

T/F +31(0)30 2319995
Tue-Sun,12am -6pm
www.cascoprojects.org

Persbericht
REALITY TV

28 januari – 26 februari 2006
Reality TV is een serie van drie projecten waarin televisie als
een actieve publieke ruimte wordt onderzocht,door middel van
kritische,experimentele en
zelfgeorganiseerde modellen van televisieproductie,notie nemend
van bewust
kijkgedrag en het tijdselement bij televisiekijken.
Waar ‘reality tv ’ een steedsminder toepasselijke term is voor
een genre waarvan
de connectie met de realiteit telkens magerder wordt,brengt de
serie Reality TV
drie verschillende benaderingen van de sociale implicaties van
televisie.
Copenhagen Free University ’s Media Landscapes Utrecht LIVE is
een event
waar mensen in het openbaar televisie komen kijken.Het maakt
deel uit van een
serie tv-programma ’s waarin CFU diverse steden aandoet en met
lokale -met
afstandbediening gewapende-gidsen de kanalen afgaat.De sessies
worden
opgenomen als deel van een voortdurend onderzoek naar hoe
mensen televisie
kijken op specifieke plaatsen.In Casco zullen Media Landscapes
uit Wenen,
Stockholm,Hamburg en Londen te zien zijn,gepresenteerd
tegenover een
muurvullende spiegel.
Deze manier van bewust televisiekijken zal worden doorgezet in
een
kijkervaring,tijdens een twaalf uur lange vertoning van de
eerste reality
televisie serie,het baanbrekende An American Family (1973).Dit
programma
veranderde het gezicht van de Amerikaanse televisie en toonde
onbedoeld ook de
sociale veranderingen van die periode –door het aansnijden van
onderwerpen die
plaatsvonden in de prive-sfeer en niet eerder op televisie
vertoond waren,
waaronder een echtscheiding en de open homoseksualiteit van
zoon Lance Loud-
en hield op die manier een spiegel voor aan het geschokte
Amerikaanse publiek.
An American Family is nog zelden vertoond in Europa.De serie
zal worden ingeleid
door één van de makers,Susan Raymond,die ook zal deelnemen in
de discussie
met Stuart Comer (filmcurator van Tate Modern)en Eggo Müller
(Universiteit
Utrecht,afdeling Televisiewetenschappen).De discussie wordt
gevolgd door de
vertoning van twee documentaires die het vervolg van de
geschiedenis van de
familie Loud vastlegden:An American Family Revisited (1983),en
Lance Loud!A
Death in An American Family (2003).

In het laatste deel van de serie,waarin de Telestreet-groepen
Candida TV en InsuTV een tweedaagse workshop zullen
leiden,worden kijkers producenten.
Men zou kunnen zeggen dat de ‘werkelijke ’ televisie van Italië
ondergronds plaats vindt;in de vorm van meer dan tachtig
onafhankelijke
televisiestations die tegenwicht bieden aan Berlusconi ’s macht
over negentig procent van de Italiaanse televisie-markt.Door
het uitzenden van lokale televisie in de schaduw van de
mainstream-media,komt Telestreet tegemoet aan het verlangen van
mensen om zichzelf uit te drukken in het audio-visuele.
Telestreet heeft niet alleen een lokaal bereik;een belangrijk
aspect van de
beweging is ook het netwerk dat zij hebben gevormd op het
Internet.
In de workshop zal een overzicht gegeven worden van het
Telestreet netwerk,komen
de problemen die men tegenkomt en technische oplossingen
daarvoor aan bod,en
worden enkele Telestreet-producties getoond.
Copenhagen Free University heeft ook televisie geproduceerd
voor het in
Kopenhagen gevestigde zelfgeorganiseerd netwerk tv-tv ,dat
zichzelf omschrijft
als ‘allemans-televisie ’.Zij nemen –samen met Annalissa
Pellizza van het
Telestreet netwerk Orfeo TV en Claas Hille van het Utrechts
lokale televisie
station Meer TV-deel aan een discussie over hun werk en hoe
zich dat verhoudt tot de politieke situatie in hun eigen
specifieke plaats.

28 januari,20.00u:
Media Landscape Utrecht LIVE,Copenhagen Free University

29 januari,16.00u:
Discussie:zelfgeorganiseerde televisie
gevolgd door 18.00u:
Launch van Casco Issues 9,Past Imperfect,onder redactie van Bik
van der Pol
en Lisette Smits

11 februari,12.00-24.00u:
An American Family

12 februari,16.00u:
Discussie:Reality TV

25 – 26 februari::
Telestreet workshop

Voor meer informatie over het Reality TV programma:
www.cascoprojects.org

Media Landscapes Utrecht LIVE wordt ondersteund door The Danish
Arts Council ’s
Committee for International Visual Art.An American Family is
geinitieerd door
Stuart Comer in samenwerking met Casco en Kunstverein Munich.
International Visual Art.An American Family is conceived by
Stuart Comer in
collaboration with Casco and Kunstverein Munich.


e n g l i s h

25th & 26th of February those interested can take part in
workshops by Italian TELESTREET groups CANDIDA and INSU TV
organised by CASCO in Utrecht as part of the series REALITY TV.

Reality TV is a series of three projects that explore
television as an active public sphere through
critical,experimental,participatory and self-organised models
of television production,notions of conscious spectatorship and
durational television.

Casco
Office for Art,Design and Theory
Oudegracht 366
3511 PP Utrecht
The Netherlands
T/F +31(0)30 2319995
Tue-Sun,12am -6pm
www.cascoprojects.org


Press Release
Reality TV

28 January – 26 February 2006
Reality TV is a series of three projects that explore
television as an active public sphere through
critical,experimental,participatory and self-organised models
of television production,notions of conscious spectatorship and
durational television.While the term ‘reality television ’ has
become a kind of misnomer for a genre whose connection to the
‘real ’ has become increasingly tenuous,,Reality TV gives three
different takes on the social implications of television.
Copenhagen Free University ’s Media Landscapes Utrecht LIVE is
an event in
which people come and watch tv in public.It is part of a series
of tv-programmes
where CFU travel the television channels of cities watching tv
with local guides
armed with a remote control,recording the sessions as part of
an ongoing
investigation into the way in which people watch television in
particular
localities.Media Landscapes from Vienna,Stockholm,Hamburg and
London will be
on view in Casco ’s space,installed in front of a large mirror.
This mode of conscious television viewing will be stretched to
a durational
mode of spectatorship in a twelve-hour screening of the first
reality television
series,the groundbreaking An American Family (1973).This
programme changed
the face of American television and inadvertently captured the
social changes of
that era – addressing subjects that took place within private
life that had not
previously been televised,including a divorce and the son,Lance
Loud ’s,open
homosexuality – holding up a mirror to a shocked American
public..An American
Family has rarely been shown in Europe.It will be introduced by
one of its
filmmakers,Susan Raymond,who will participate in a discussion
with Stuart Comer
(Curator of Film at Tate Modern),and Eggo Müller (Assistant
professor in
Television Studies,Utrecht University),followed by screenings
of An American
Family Revisited (1983),and Lance Loud !A Death in An American
Family (2003).

Spectatorship turns to production in the last part of the
series in which
Telestreet groups Candida TV and InsuTV will lead a two-day
workshop.In Italy
one might say that the real of television takes place in the
underground in the
form of over 80 tv stations that have sprung up to counter
Prime Minister Silvio
Berlusconi ’s control of 90%of the Italian tv
market.Transmitting local forms
of television in the shadows of mainstream media,Telestreet
comes from the desire of people to express themselves through
audiovisual language.Telestreet does not only have a local
reach,an important aspect of what they do is the network that
they have formed on the internet.The workshop will give an
overview to the telestreet network,covering how it works,the
problems it faces and technical solutions for independent video
communities,as well as screening their
productions.
Copenhagen Free University have also been producing television
for the
Copenhagen-based self-organized network tv-tv ,which describes
itself as
‘everyone ’s television ’.They will take part in a discussion
alongside Annalissa Pellizza from the Telestreet network Orfeo
TV,and Claas Hille of Utrecht ’s local television station,Meer
TV,discussing their work and how it relates to the political
situations in their own particular localities.

28 January,8pm:
Media Landscape Utrecht LIVE,Copenhagen Free University

29 January,4pm:
Discussion:Self-Organised Television
Followed by,6pm:
Launch of Casco Issues 9,Past Imperfect,edited by Bik van der
Pol and
Lisette Smits

11 February,12pm – 12am::
An American Family

12 February,4pm:
Discussion:Reality TV

25 – 26 February::
Telestreet workshop

Further information about the Reality TV programme can be found
on
www.cascoprojects.org
Media Landscapes Utrecht LIVE is supported by The Danish Arts
Council ’s
Committee for International Visual Art.An American Family is
conceived by
Stuart Comer in collaboration with Casco and Kunstverein Munich.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).