freekk on Sat, 11 Feb 2006 19:56:37 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] manifest vrijlpaatsen en veiligheid


Beste mensen,
De Vrije Ruimte vraagt je onderstaand manifest te ondertekenen. In de
afgelopen periode is een groot aantal vrijplaatsen en broedplaatsen
geconfronteerd met ontruiming, controle-acties of verbod van geplande
activiteiten op grond van brand- of andere veiligheidseisen. Eind 2005 is
een twintigtal betrokkenen bijeen gekomen om een antwoord hierop te
formuleren. Het manifest is een van de initiatieven. De stelling is dat
strikte naleving van veiligheidsregelgeving elk experiment en elke
vernieuwing verstikt en het einde van de Creatieve Stad betekent. Het
manifest vraagt de Amsterdamse bestuurders dit proces te stoppen. Gaarne
de ondertekening via een reply doorgeven; geef hierbij naam en
organisatie/initiatief door. Liefst voor dinsdag 14 februari; het
ondertekend manifest wordt aan het Parool aangeboden en tegelijk met
publicatie wellicht met een actie aan het stadsbestuur.

Groeten,
Vrije Ruimte

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vrijplaatsen en veiligheid
MANIFEST Vrije Ruimte

In de afgelopen periode is een groot aantal vrijplaatsen en broedplaatsen
geconfronteerd met ontruiming, controle-acties of verbod van geplande
activiteiten op grond van brand- of andere veiligheidseisen. In 2005 werd
in Amsterdam  Pakhuis Afrika ontruimd, werd de ADM aan een grootschalige
controle onderworpen, waren er problemen rond de ingebruikname van de
skatebaan op de NDSM-werf, werd het oud-en-nieuwfeest op Ruigoord
verboden, evenals vrijwel alle activiteiten in de Van Gendthallen. Elders
in het land gebeurt hetzelfde. In december 2005 werd de stationswerf in
Culemborg op grond van brandveiligheid 'schoongeveegd'; de gekraakte
Heilig-Hartkerk in Breda werd voor een dag ontruimd om het leeg te slopen;
er zijn voorbeelden uit Zwolle, uit Den Haag...

Talloze beleidsnota's van gemeenten en rijk loven de betekenis van
vrijplaatsen voor het culturele, sociale en economische klimaat van stad
en land. Veel gemeenten hebben een speciaal broedplaatsenbeleid om
dergelijke plekken te stimuleren. Men heeft de mond vol van de Creatieve
Stad, ruimte om te experimenteren, voor innovatie. Zodra er echter
daadwerkelijk iets nieuws bedacht wordt, iets dat niet aan alle regels en
wetten voldoet (wat praktisch inherent is aan vernieuwing), treedt
diezelfde overheid sinds een paar jaar keihard op. Dan staat strikte
handhaving van wetten en regels voorop en wordt met een beroep op de
rampen in Enschede en Volendam tot verbod, sluiting of ontruiming
overgegaan. Stads- en landsbestuurders lijken zich geen raad te weten met
het spanningsveld tussen strikte handhaving van de regels voor veiligheid
en het stimuleren van creativiteit en experiment. De gretigheid waarmee
sommige bestuurders en ambtenaren die gekke, alternatieve plekken lastig
vallen en zelfs sluiten doet vermoeden dat men wars is van afwijking en
vernieuwing.

Strikte naleving van veiligheidsregelgeving verstikt elk experiment en
elke vernieuwing en betekent het einde van de Creatieve Stad

Absolute veiligheid bestaat niet, zo veel is duidelijk. Er wordt gestreefd
naar het 'maximaal haalbare'. Er is altijd sprake van het afwegen van
voorschriften en praktijk en dus van een compromis. Voorschriften en
regels kun je eindeloos bijschaven en verbeteren, haalbaarheid en praktijk
hebben uiteindelijk het laatste woord.

Financiële overwegingen horen ook bij de praktijk en bepalen dus mede de
grens van de 'haalbare veiligheid'. Daarbij zijn vrijplaatsen,
broedplaatsen, sociale en culturele instellingen met hun geringe budgetten
altijd in het nadeel. Zij hebben geen geld om de standaard voorschriften
tot in de uiterste details uit te voeren, door een onzekere legale status,
door een tijdelijke status of omdat ze alles low budget en met
vrijwilligers willen doen. Daarom is overleg over de veiligheid tussen
overheid en gebruiker noodzakelijk. Niet om wetten en regels buiten spel
te zetten of om ermee te marchanderen, maar om tot praktische,
realistische en haalbare uitvoeringsafspraken te komen.

Zelfs wanneer de technische regels volledig nageleefd worden, is
veiligheid niet gegarandeerd. Bestuurders klampen zich echter vaak angstig
aan deze technische normen vast. In de Baarsjes liet stadsdeelvoorzitter
Henk van Waveren de afgelopen jaren zien dat het ook anders kan, dat je
als verantwoordelijk bestuurder ook kunt kiezen voor het zoeken naar
creatieve oplossingen. Broedplaats Het Voorbeeld werd in de gelegenheid
gesteld een gelijkwaardig alternatief te formuleren voor de op financiële
gronden onhaalbare technische brandweereisen, in de vorm van afspraken
over het gebruik (brandwachten, maximale aantallen bezoekers, duidelijke
informatie over vluchtwegen).

Eigen verantwoordelijkheid

De rijksoverheid benadrukt voortdurend de eigen verantwoordelijkheid van
burgers. Gebruikers van vrijplaatsen stellen die eigen
verantwoordelijkheid voorop. Ze gaan daarin verder dan de overheid gewend
is, en nemen de daarbij horende risico's. Hun bezoek weet en waardeert dit
juist. Ten aanzien van vrijplaatsen, broedplaatsen, kraakpanden en
dergelijke heeft de overheid duidelijk moeite om te vertrouwen op de
zelfredzaamheid van haar burgers.

Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om binnen de wettelijke
kaders een veiligheidssituatie te bereiken die zowel voor de overheid als
voor de krakers / vrijplaatsen / broedplaatsen / sociale en culturele
instellingen acceptabel en haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk is. Het
Bouwbesluit, het wettelijk kader voor o.a. de veiligheid van gebouwen,
wijst expliciet op de mogelijkheid 'gelijkwaardige alternatieven' toe te
passen. Dit vereist dat er tussen overheid en (vertegenwoordigers van)
vrijplaatsen een open en flexibel overleg is, op een professioneel niveau,
en dat geen overhaaste beslissingen (lees: tot ontruiming) worden genomen.
Alternatieve en soms onorthodoxe maatregelen  moeten objectief en niet
vooringenomen worden beoordeeld. Er moet worden gezocht naar oplossingen
in plaats van naar tekortkomingen.

In het debat naar aanleiding van vijf jaar broedplaatsenbeleid in
Amsterdam op 18 november 2005 gaf burgemeester Cohen aan dat hij bereid is
om vrijplaatsen / broedplaatsen de mogelijkheid te geven tot het inwinnen
van een contra-expertise over de uitvoering van (veiligheids-)regels. Een
belangrijke toezegging, maar er is meer nodig om te voorkomen dat
creatieve plekken in de stad op grond van (brand-)veiligheidseisen
geëlimineerd worden.

Wij vragen van de Amsterdamse bestuurders, mede gelet op de
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande, dat
-	alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat vrijplaatsen, die als
broedplaatsen van creativiteit van wezenlijk belang zijn voor de stad,
door uitvoering van de regelgeving - met name die op het gebied van
veiligheid - zouden moeten sluiten. -	de afdeling Preventie van de
Amsterdamse Brandweer weer open staat voor overleg om tot creatieve en
volwaardige oplossingen te komen -	er budget beschikbaar komt,
bijvoorbeeld via het Projectbureau Broedplaatsen Amsterdam, waarmee
vrijplaatsen zo nodig deskundigheid op het gebied van brandveiligheid
kunnen inhuren -	de voorzitters van de stadsdelen dezelfde ruimte voor
contra-expertise bij dreigende ontruiming scheppen die Cohen voor de
centrale stad heeft geschapen.

Strikte naleving van veiligheidsregelgeving verstikt elk experiment en
elke vernieuwing en betekent het einde van de Creatieve Stad.

Amsterdam, 9 februari 2006

Ondertekend door:
Vrije Ruimte
?..
?..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
--
Vrije Ruimte
info@vrijeruimte.nl
www.vrijeruimte.nl

Wilt u op de hoogte blijven, geef je op voor de mailinglijst (door ons een
mailtje te sturen)_______________________________________________
Vrijeruimte mailing list
Vrijeruimte@tetter.xs4all.nl
http://tetter.xs4all.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vrijeruimte

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).