keesstad on Thu, 9 Feb 2006 16:20:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Rapport Pentagon: oorlog op het net


Amerikaanse plannen voor oorlog op internet onthuld

In de Verenigde Staten zijn documenten vrijgekomen, waaruit blijkt dat het Pentagon
grootse plannen heeft om internet te manipuleren en te censureren bij komende
oorlogen en operaties. Dit bericht Adam Brooks, correspondent van de BBC in
Washington, op 27 januari.

Een opgemaakte versie van dit artikel vindt u hier:
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/825/1/2/

De jongste onthulling is allerminst door de Amerikaanse regering zelf naar buiten
gebracht. Het is het werk van een ideële instelling , het National Security Archive (NSA,
niet te verwarren met de inlichtingendienst met dezelfde afkorting), die eerder al
baanbrekend werk heeft verricht om bloot te leggen welke geheime (en illegale)
operaties de VS ingezet heeft bij buitenlandse interventies in Latijns Amerika. Zo is de
collectie over de rol van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Henri Kissinger bij
de staatsgreep in Chili, legendarisch. Zoals vaak bij werkzaamheden van het NSA, zijn
de documenten slechts openbaar geworden nadat dit werd afgedwongen via de
'Freedom of Information act' (FOIA), een voorziening die enigszins te vergelijken is met
de Nederlandse Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Documenten die via de FOIA
worden gedeclassificeerd, gaan eerst door de censuurmachine die gedeeltes die
wegens staatsveiligheid geheim moeten blijven, met een dikke stift onleesbaar maakt
voor het naar buiten gaat.

Volgens de BBC-reporter "biedt het gedeclassificeerde document een fascinerende
inkijk in de Amerikaanse plannen voor 'informatie operaties', van psychologische
operaties tot aanvallen op vijandige computernetwerken."

"Bloggers, kijk maar uit" luidt het eerste kopje in het bericht. "Terwijl de wereld
vernetwerkt raakt, bestudeert het Pentagon de mogelijkheden die geboden worden door
computernetwerken, draadloze technologie en moderne media. Van het beïnvloeden van
de publieke opinie via nieuwe media tot en met de ontwikkeling van wapens voor
'aanvallen op computernetwerken', is het Amerikaanse leger aan het leren hoe de
elektronische oorlog gevoerd moet worden." Het door de NSA blootgelegde rapport heet
"Information Operations Roadmap" en werd in 2003 door ambtenaren op het Pentagon
geschreven. Het is ondertekend door minister van Defensie Donald Rumsfeld.

In het rapport wordt gesteld dat informatie "doorslaggevend is voor militair succes". In
het rapport staan allerlei informatie-initiatieven beschreven die van belang zijn, van het
klassieke 'informeren van journalisten' door voorlichters, tot de inzet van speciale
legeronderdelen voor 'psychologische operaties' (in legerjargon: psyops) die de
stemming van de vijand moet proberen te beïnvloeden en speciale teams die de aanval
richten op de communicatienetwerken van de tegenstander (en diens achterban). Maar
volgens de BBC is misschien wel het meest opzienbarende dat "erkend wordt dat de
informatie die losgemaakt wordt door de militaire psychologische operaties, ook weer z'n
weg vindt naar de computer/tv-kijkers in de VS". Of zoals het in het rapport zelf staat:
"Information intended for foreign audiences, including public diplomacy and Psyops, is
increasingly consumed by our domestic audience." De conclusie is dat "Psyops
messages will often be replayed by the news media for much larger audiences, including
the American public."

Informatie-operaties

In het rapport wordt verder nog wel opgemerkt dat de media niet klakkeloos de militaire
informatie zouden moeten overnemen, maar er wordt niet verteld hoe dat dan
voorkomen zou moeten worden. Volgens de BBC zit er nog wel een probleem bij het
bespelen van het Amerikaanse publiek, namelijk dat er een groeiend bewustzijn is dat er
'informatie-operaties' ingezet worden. Het bewustzijn daarover is echter nog steeds erg
laag. De kennis erover is voornamelijk gegroeid door een stel blunders van het
Pentagon. Zo werd vorig jaar bekend dat het Pentagon een particulier bedrijf - The
Lincoln Group - had betaald om honderden artikelen in Irakese kranten te krijgen. De
artikelen hadden gemeen dat ze allemaal het Amerikaanse beleid toejuichten. Maar ze
waren door militairen geschreven en vervolgens in Irakese media geplaatst. Ook werd
bekend dat websites die suggereerden dat ze neutrale informatiebronnen waren over
Afrika of de Balkan, in feite door het Pentagon geleid werden. De ware omvang van de
informatieoperaties van het Pentagon en andere overheidsinstellingen, is echter
allerminst duidelijk volgens de BBC.

Uit het 'Roadmap-rapport' wordt echter wel wat duidelijk. Zo wordt onthuld dat psyops-
personeel "helpt" bij de buitenlandse uitzendingen van de Amerikaanse overheid. Als
voorbeeld wordt TV Marti genoemd, een tv-station dat op Cuba gericht is. Verder wordt
voorgesteld om een wereldwijde website in te stellen die de Amerikaanse strategische
doelen zou moeten "ondersteunen". Daarbij zou elke betrokkenheid van Amerikaanse
diplomaten buiten beeld moeten blijven. De website zou alleen informatie gebruiken van
"derden, met grotere geloofwaardigheid voor een buitenlands publiek".  Verder beveelt
het rapport een breed spectrum aan technische snufjes aan die psyops-personeel kan
benutten om informatie te verspreiden in "vijandig gebied", van onbemande vliegtuigjes
tot "miniaturized, scatterable public address systems", mobiele telefoons en het internet.

"Het net bestrijden"

Nog een interessante observatie van de BBC: "Als het document plannen beschrijft voor
elektronische oorlogsvoering, oftewel EW, Electronic Warfare, dan neemt het een
buitengewone toon aan. Het lijkt het internet te beschouwen als equivalent aan een
vijandig wapensysteem". "De strategie moet gebaseerd zijn op de vooronderstelling dat
het ministerie (van Defensie) 'het net zal bestrijden' zoals het een wapensysteem van de
vijand zou bestrijden," stelt het rapport. Die term ('het net bestrijden') valt een paar keer
in het rapport. Er wordt ook gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid van netwerken in de
VS, voor spionage en destabilisatie door hackers.

"destroy the full spectrum"

Het slot van het document beveelt wat forse maatregelen aan, zoals dat de VS zou
moeten pogen om het vermogen te hebben tot "maximale controle over het gehele
elektromagnetische spectrum". Amerikaanse onderdelen zouden in staat moeten zijn om
"het gehele spectrum te vernietigen van wereldwijd werkzame communicatiesystemen,
sensoren en wapensystemen die gebonden zijn aan het elektromagnetische spectrum".

"Denk daar maar eens over na", besluit het BBC-bericht. "Het Amerikaanse militaire
apparaat zoekt naar middelen om elke telefoon, elk aan een netwerk verbonden
computer, elk radarsysteem op aarde buiten werking te stellen." Het is niet duidelijk of
het hier slechts natte dromen van ambtenaren betreft, of dat dit al over de werkelijkheid
gaat.  Maar het feit dat 'Information Operations Roadmap' door de minister van Defensie
is goedgekeurd, geeft wel aan dat deze plannen binnen het Pentagon erg serieus
genomen worden."

-------------

(zie voor het originele bericht: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4655196.stm)
Website NSA: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/ File van NSA over 'Roadmap':
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB177/index.htm

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).