SQUARE on Wed, 8 Feb 2006 14:50:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] EXCES - beelden en lichamen in buitensporige tijden


(scroll down for english text please)


EXCES - beelden en lichamen in buitensporige tijden 12 februari tot 21mei 2006 Z33, Zuivelmarkt 33, B-3500 Hasselt

Een tentoonstelling met werk van Sergei Bugaev Afrika, Saed Andoni, Herman
Asselberghs, Heather & Patrick Burnett-Rose, Lieven De Boeck, Harun Farocki
& Andrei Ujica, Kendell Geers, Jean-Luc Godard, Felix Gonzalez-Torres, Sagi
Groner, Thomas Köner, Kuda.org, Teresa Margolles, Renzo Martens, Alice
Miceli, Christof Migone, Rob Moonen & Olaf Arndt, Steve Mumford, Els
Opsomer, OVNI, Dierk Schmidt, Alexander Sokurov, Terre Thaemlitz,
Pierre-Yves Vandeweerd en Geert Van Moorter.

Ann Clicteur is de vormgeefster.
Pieter Van Bogaert is curator.


EXCES stelt enkele vragen bij de dagelijkse portie beelden en onze lijfelijke respons daarop. Krijgen we al genoeg beelden te verwerken? Of is het juist niet genoeg? De tentoonstelling plaatst de aanzwellende beeldenstroom van krant, televisie en internet aan het begin van een nieuw millennium in een ruimer perspectief en peilt naar het gevoel achter dit alles.

Aanleiding voor de tentoonstelling zijn spectaculaire - dikwijls
expliciete - beelden zoals de aanslagen van 11 september 2001, rechtstreeks
te volgen op radio en televisie; de foto's van folteringen in de Irakese Abu
Ghraib-gevangenis, wereldwijd verspreid op het web; de ontploffingen in
Londen onmiddellijk vastgelegd op de gsm: het lijkt wel of er niets gebeurt
zonder dat er beelden van bestaan.

Maar misschien is dat slechts een gevoel? Worden we verblind door een teveel
aan beelden of door een tekort? Zien we teveel dezelfde beelden en is er
nood aan meer diversiteit? Misschien moeten we besluiten dat er nooit genoeg
beelden zijn voor een juiste weergave van de realiteit?

Met deze en andere vragen sluit EXCES aan bij Jean-Luc Godard's Histoire(s)
du Cinéma. Godard's filmgeschiedenis - die tevens een geschiedenis is van de
20ste eeuw - schenkt evenveel aandacht aan de films die wel werden gemaakt
als aan de films die niet werden gemaakt. Dat Borgesiaanse project wil EXCES
vertalen naar het digitale tijdperk. Welke beelden zien we wel (of te veel?)
en welke niet (of te weinig)? En belangrijk: hoe reageren we op die beelden?
Wat is het gevoel dat ontstaat tussen die beelden?

Een zoektocht naar de beelden achter de realiteit, gaat onvermijdelijk ook
over de realiteit achter de beelden. Het is een visuele ervaring, maar zeker
ook een fysieke - een confrontatie met de beelden én met het lichaam waarmee
we kijken. Dat maakt elk beeld voor iedereen anders. Met Godard kunnen we nu
al besluiten dat deze tentoonstelling geen juist beeld zal brengen, maar
slechts een beeld: " pas une image juste, juste une image ".

EXCES - beelden en lichamen in buitensporige tijden
12 februari tot 21mei 2006
Z33, Zuivelmarkt 33, B-3500 Hasselt, www.Z33.be

lees ook AS mediamagazine nr. 177 : EXCESS FOR ALL

Meer info op www.squarevzw.be/XS


______________________________________________________________________________ ENGLISH:


EXCESS - images and bodies in times of excess February 12 - May 21, 2006 Z33, Zuivelmarkt 33, B-3500 Hasselt, Belgium

An exhibition with works by Sergei Bugaev Afrika, Saed Andoni, Herman
Asselberghs, Heather & Patrick Burnett-Rose, Lieven De Boeck, Harun Farocki
& Andrei Ujica, Kendell Geers, Jean-Luc Godard, Felix Gonzalez-Torres, Sagi
Groner, Thomas Köner, Kuda.org, Teresa Margolles, Renzo Martens, Alice
Miceli, Christof Migone, Rob Moonen & Olaf Arndt, Steve Mumford, Els
Opsomer, OVNI, Dierk Schmidt, Alexander Sokurov, Terre Thaemlitz,
Pierre-Yves Vandeweerd en Geert Van Moorter.

Exhibition design by Ann Clicteur.
Curator is Pieter Van Bogaert.


EXCESS examines the way the media relate to our bodies, goes in search of the images behind the reality and probes for the feeling behind these images. The exhibition shows both mediated images and unmediated; made by professionals and amateurs; spectacular and unspec­tacular ones; images that are unreachable, that maybe haven't been made yet or that are already forgotten. It places the ongrow­ing image flow in newspapers, on television and on the internet within a broader perspective.

After experiencing the September 11 attacks live on radio and television;
after seeing photos of torture in Abu Ghraib prison in Iraq worldwide on the
web; after getting explosions in London immediately on the mobile it seems
like nothing happens without there being images of it. We are inundated by
them, from the newspapers in the early morning to the late-night news on
television.

Or is that just how it feels? Are we being blinded by a surfeit of images or
a lack of them? Do we see the same images too often and is there a need for
greater diversity? Perhaps we have to conclude that there are never enough
images for a correct representation of reality.

These and other questions link EXCESS to Jean-Luc Godard's Histoire(s) du
Cinéma. This film history, which is also a history of the 20th century, pays
as much attention to the films that were not made as to those that were.
EXCESS wants to transpose this Borgesian project to the digital era. Which
images do we see (or see too much) and which do we not (or too little)? And
another important point: how do we react to these pictures? What feeling
arises amongst them?

A search for the pictures behind the reality is inevitably also about the
reality behind the pictures. It is a visual experience, but certainly a
physical one too - a confrontation with the pictures and with the body with
which we view them. This makes each image different for everybody. In
agreement with Godard, we can already conclude that this exhibition will not
present the right image, just an image: "pas une image juste, juste une
image".


EXCESS - images and bodies in times of excess February 12 - May 21, 2006 Z33, Zuivelmarkt 33, B-3500 Hasselt, www.Z33.be


Find out more on www.squarevzw.be/XS
---------------------------------------- join us february 11 @ 7.30pm for the opening of EXCESS, the exhibition @ Z33 ---> www.squarevzw.be/XS


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).