koert.com on Thu, 27 Oct 2005 23:11:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Extra plaatsen, Stifo@Sandberg conferentie in het Lloydhotel op 28 oktober 2005


Dear reader,

Stifo@Sandberg conferentie in het Lloydhotel op 28 oktober 2005

We have 10 more leftover seats at this closed conference for people who are interested. Lectures by Lev Manovich & Peter Lunenfeld. You are welcome at the Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam. Free entrance, it starts at 10:00.

English below.
thanks,

Hierbij kondigen wij aan dat op 27 en 28 oktober van dit jaar wederom
deconferentie Stifo@Sandberg zal plaatsvinden in het Lloydhotel te
Amsterdam. De conferentie is bedoeld als introduktie op de
Stifo@Sandberg masterclasses, een intensieve cursus waar
documentairemakers en ontwerpers samen een model ontwikkelen voor een
interactieve documentaire.

De tweedaagse conferentie wordt ieder jaar gehouden en geeft een beeld
van de huidige stand van zaken omtrent digitale ontwikkelingen,
trends en vooral ook de consequenties van digitale media. De Stifo@Sandberg
workshop is zes jaar geleden begonnen met het koppelen van ontwerpers
 aan filmmakers met de bedoeling invloed uit te oefenen op beide
kunstpraktijken. Digitale media hebben inmiddels aardig wat
verandering veroorzaakt in ons algehele bestaan.

Het medium TV is bijvoorbeeld vanaf het onstaan misschien zo’n 20 jaar
ongestoord uitontwikkeld en verdiept. We kunnen inmiddels constateren
dat deze structurele rust in onze informatievoorziening door de nieuwe
media is verstoord en zoekt naar nieuwe betekenis en kwaliteit. In die
zoektocht worden we geconfronteerd met een wereld waarin diverse
locale, nationale en internationale verhoudingen onder druk staan.
Beeldmakers ontkomen niet aan de keuze of zij willen bijdragen aan het
oplossen van sociale, economische, culturele, of zelfs politieke
vraagstukken. Vervolgens is de vraag aan ons: Hoe verhoudt je je als
beeldmaker tot het aanbod van alle verschillende media?

Het medium TV wordt steeds onbelangrijker, maar de documentaire als
vorm neemt in belang toe.

Henk Oosterling: In hedendaagse kunstpraktijken is
interdisciplinariteit en het gebruik van meerdere artistieke en
technologische media schering en inslag: choreografen werken met
computersimulaties, beeldend kunstenaars met games, architecten met
muziek, musici met video, terwijl theatermakers de house cultuur
incorporeren en in films zelfs media zoals de animatiestrips opduiken.
Interessante actuele kunst overschrijdt de grenzen van de
afzonderlijke artistieke disciplines en media. Het digitale medium is uitgegroeid
tot drager van de beeldcultuur.


Er onstaat een nieuw gebied voor beeldmakers van reportage en
verslaggeving, zeker nu de grens tussen produceren en distribueren ook
onduidelijk wordt. Nieuwe platvormen ontstaan. Steeds meer objecten om
ons heen worden media, overal ontstaan schermen en mogelijkheden voor
 het uitzenden van informatie. In de architectuur, maar ook in de
supermarkt. Het eigen TV-station van WalMart in de United States heeft
meer kijkers per dag dan een nationale zender op TV. En dan hebben we
 het nog niet over de nieuwe kanalen op Internet of uitzendmogelijkheden
via de mobiele telefoon.

Voor de Stifo@Sandberg conferentie hebben we sprekers uitgenodigd die
op veel aspekten van de gevolgen van nieuwe media zullen ingaan, maar
vooral ook overzicht bieden en inspirerend zijn voor nieuwe mogelijkheden en ideevorming.


program Stifo@Sandberg Conference 2005

presentatie Koert van Mensvoort

Friday october 28

09.30 am - coffee
10.00 am - opening conference by Mieke Gerritzen/Annemiek Gerritsma
(Stimuleringsfonds)
am - lecture Peter Lunenfeld
10.55 am - questions and discussion
11.15 am - coffeebreak
11.30 am - special movies, Carolien Euser
12.15 am - questions and discussion
00.30 pm - lunch
01.30 pm - lecture Lev Manovich
02.15 pm - questions and discussion
02.30 pm - end


-------- We hereby announce that on 27 and 28 October of this year the conference Stifo@Sandberg will once again take place at the Lloyd Hotel in Amsterdam. This conference is intended as an introduction to the Stifo@Sandberg masterclasses, an intensive course in which documentary filmmakers and designers work together to develop a model for an interactive documentary.

The two-day conference is held every year and gives a picture of the
current state of affairs with respect to digital developments,
trends and, in particular, the effects of digital media. The
Stifo@Sandberg workshop was started six years ago when designers and
filmmakers were paired up with the intention of influencing both
artistic practices. Since then, the digital media have changed our
lives considerably.

The medium of TV, for example, has been allowed to evolve and deepen
in peace for decades since its conception.

We now see that this structural lack of disturbance to our suppliers
of information has been significantly disrupted by the new media and
is now seeking a new meaning and quality. In this quest we are
confronted with a world in which various local, national and
international relationships are under pressure. Image makers cannot
avoid the decision of whether or not to contribute to the solution
of social, economic, cultural, and even political problems. We must
now address the question: How does one relate as an image maker to
the entire spectrum of media?

As the medium of TV is becoming increasingly insignificant, the
importance of the documentary form is growing.

Henk Oosterling: In contemporary art practice, interdisciplinarity
and the use of multiple artistic and technological media are a
matter of course. Choreographers work with computer simulations,
fine artists with games, architects with music, musicians with
video. Theatre makers incorporate techno culture. And in films, we
even see media forms like cartoons.
Interesting contemporary art crosses the boundaries of the discrete
artistic disciplines and media forms. The digital medium has
developed into a carrier of visual culture.

A new field is opening up for makers of reportage and commentary,
certainly now that the line between production and distribution is
becoming blurred. New platforms are appearing. More and more objects
around us are becoming media; screens and tools for the transmission
of information are everywhere, from architecture to supermarkets.
The in-house TV station of the Wal-Mart store chain in the United
States reaches more viewers per day than the national networks. And
then there are the new channels on the Internet and the transmission
possibilities of mobile telephones.

We have invited speakers to the Stifo@Sandberg conference who will
address many aspects of the consequences of new media, provide an
overview, and inspire new possibilities and idea formations.

program Stifo@Sandberg Conference 2005

Friday october 28

09.30 am - coffee
10.00 am - opening conference by Mieke Gerritzen/Annemiek of Ingrid
10.10 am - lecture Peter Lunenfeld
10.55 am - questions and discussion
11.15 am - coffeebreak
11.30 am - lecture Paul Ravenstein/Moniek Mulder
12.15 am - questions and discussion
00.30 pm - lunch
01.30 pm - lecture Lev Manovich
02.15 pm - questions and discussion
02.30 pm - end

PS: During the two days in between the lectures some special movies
will be shown, selected by Carolien Euser.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).