eveline lubbers on Tue, 2 Mar 2004 17:43:29 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] antwoorden Cryptophoon


From:      	Wil <wil@burojansen.nl>
Subject:    	antwoorden Cryptophoon


Antwoorden van de ministers van Justitie en van Economische Zaken op de vragen
van het lid Van Haersma Buma over de mogelijke verkoop van mobiele
telefoons die
niet afluisterbaar zijn.

Vraag 1: Is het waar dat vanaf maandag 17 november jl. mobiele telefoons op
de markt verkrijgbaar zijn die niet afluisterbaar zijn?

Het is juist dat er mobiele telefoons op de markt zijn, waarbij de
eindgebruikers de informatie kunnen beveiligen door middel van encryptie.
Deze encryptie is dermate krachtig dat het breken van de code geen reŽle
mogelijkheid is. Dergelijke (mobiele) telefoons zijn overigens al langere tijd
op de markt.


Vraag 2: Welke mogelijkheden heeft u om te voorkomen dat dergelijke
telefoons worden verkocht?

Op dit moment zijn er geen juridische mogelijkheden om de verkoop van deze
telefoons te verbieden. Het hebben van cryptografische mogelijkheden in
randapparatuur (zoals telefoontoestellen) is geen argument om de verkoop
van dergelijke apparatuur te verbieden. Bovendien zal een dergelijke
maatregel moeten voldoen aan de eisen die uit het Europese recht
voortvloeien in verband met het vrije verkeer van goederen.


Vraag 3: Bent u bereid de producenten van mobiele telefoons, en de
producent van deze mobiele telefoons in het bijzonder, te wijzen op hun
verantwoordelijkheid om het werk van opsporingsinstanties niet te hinderen?

Neen. Deze producten worden ontwikkeld om veilig communiceren mogelijk te
maken en daarmee de privacy belangen en andere gerechtvaardigde legitieme
belangen, zoals de bescherming van bedrijfsgeheimen, te dienen.
De overheid kan de verantwoordelijkheid voor het afwegen van privacybelangen
versus opsporingsbelangen niet leggen bij de producenten van deze mobiele
telefoons.


Vraag 4: Bent u bereid zo nodig wettelijke maatregelen te nemen om het op
de markt brengen van niet afluisterbare telefoons tegen te gaan?

Uitgangspunt voor het kabinet is dat telecommunicatie aftapbaar moet
blijven ten behoeve van de opsporing. Daarnaast handhaaft het kabinet het
uitgangspunt van voorgaande kabinetten dat het gebruik van cryptografie in
principe vrij dient te zijn in het belang van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en ter bevordering van elektronisch zakendoen (zie
o.a. Kamerstukken II, 1998-1999, 25 880, nr.3, en dan met name het antwoord
op vraag 10). Zolang de opsporing en vervolging van strafbare feiten geen
ernstige hinder ondervinden van het gebruik van dergelijke telefoons,
bestaat er geen aanleiding tot het nemen van wettelijke maatregelen. Het
gebruik van cryptografie kan evenwel ertoe leiden dat wat aftapbaar is,
niet afluisterbaar is. Dit betekent dat strafvorderlijke mogelijkheden
moeten worden onderzocht om versleuteling van gegevens achteraf ongedaan te
kunen maken als sprake is van een strafbaar feit. In het wetsvoorstel
Computercriminaliteit II, dat thans bij uw Kamer aanhangig is, alsmede in
het wetsvoorstel Gegevensvergaring in strafvordering, waarover de Raad van
State zeer onlangs advies heeft uitgebracht, wordt een verplichting
opgenomen voor degene die kennis draagt van de wijze van versleuteling van
gegevens, om mee te werken aan de ontsleuteling daarvan. Aangezien deze
medewerkingsverplichtingen, gelet op de ontwikkelingen in de techniek, niet
in alle gevallen afdoende zullen zijn, investeert het kabinet tevens in de
kennis en mogelijkheden om cryptografie te kunnen kraken. Het verbieden van
telefoons met cryptografische mogelijkheden achten wij weinig zinvol,
gegeven het internationale regelgevend kader. Eventueel zou deze
problematiek in EU-verband aan de orde gesteld kunnen worden.
------- End of forwarded message -------

------------------------------------------

Mobiel:	06 479 669 05
Mobile:	++ 31 6 479 669 05

http://www.evel.nl

Postbus 15059
1001 MB Amsterdam
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).