Martijn van Gessel - Next 5 Minutes on Sun, 20 Jul 2003 14:22:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Next 5 Minutes


Persbericht 7-7-2003

NEXT 5 MINUTES 4

Internationaal Festival voor Tactische Media
Amsterdam 11 - 14 September 2003
http://www.next5minutes.org

De Balie / Paradiso / de Melkweg / Waag Society
NIM Montevideo / Imagine IC / SALTO


Next 5 Minutes is een festival dat kunst, campagnes, experimenten met 
media technologie en transculturele politieke vraagstukken met elkaar 
verbindt. Het begrip ‘Tactische Media’ staat in Next 5 Minutes 
centraal; de versmelting van kunst, media en politiek. Het festival 
wordt slechts georganiseerd wanneer de urgentie om een nieuwe editie 
samen te stellen breed wordt gevoeld.

De vierde editie van het Next 5 Minutes festival is het resultaat van 
een intensieve samenwerking van een groot aantal organisaties, 
initiatieven en individuen uit verschillende delen van de wereld. Het 
programma en de inhoud van het festival is voorbereid middels een serie 
Tactische Media Laboratoria (TMLs) die lokaal zijn georganiseerd in een 
groot aantal steden rondom de aardbol. De TML serie begon op 11 
september 2002 in Amsterdam en wordt internationaal voortgezet tot kort 
voor de start van het festival. TMLs zijn georganiseerd in: Amsterdam, 
Sydney, Cluj, Barcelona, Delhi, New York, Singapore, Birmingham, Nova 
Scotia, Berlin, Chicago, Portsmouth, Sao Paulo, Moskou, Dubrovnik, and 
Zanzibar.
De resultaten van de verschillende TMLs zijn gepubliceerd in een web 
journal:
http://www.n5m4.org


Belangrijkste thema’s van N5M4:

Het programma van Next 5 Minutes 4 is opgebouwd rond 4 centrale 
thematische lijnen die een verscheidenheid aan projecten en discussies 
samenbrengen. De 4 centrale thema’s zijn:
"The Disappearing of the Public" gaat in op de ongrijpbaarheid van het 
publiek, waar tactische media noodzakelijkerwijs een relatie mee aan 
moeten gaan en onderzoekt nieuwe strategieën om met het publiek in 
contact te treden, of de notie ‘publiek’ te herdefiniëren.
"Deep Local" vraagt hoe de in essentie translokale media cultuur 
verbonden kan worden met lokale gemeenschappen en situaties.
"The Tactics of Appropriation" vraagt: wie eigent zich wie toe?
De grote spelers uit bedrijfsleven, overheid en terrorisme lijken allen 
uiterst effectieve mediatactici te zijn geworden, is het gevecht om 
heerschappij op de (tv-)schermen daarom definitief verloren?
"The Tactical and the Technical" gaat tenslotte in op het uitermate 
politieke karakter van (media-)technologie en onderzoekt welke rol de 
ontwikkeling van nieuwe media instrumenten speelt bij het bepalen, 
mogelijk maken en het beperken van de mogelijkheden om die 
media-instrumenten tactisch in te zetten.

Het festival verkent een grote variëteit van vormen en formats, van 
low-tech tot high-tech, van seminars en debatten tot performances en 
interventies in de stedelijke ruimte, film- en videoprogramma’s, 
installaties, geluidsprojecten en live media, maar ook een ‘pitching’ 
sessie, een "tactical tool builders fair" en open en niet vooraf 
geprogrammeerde ruimtes. Bepalend voor tactische media is niet het 
medium zelf, maar de houding ten opzichte van media.

Prijzen:
-weekend passe-partout: 35 Euro
-dagkaarten: 20 Euro

U kunt meer over het festival te weten komen via de website:
http://www.next5minutes.org

Nadere informatie over het festival kan ook via het festival kantoor 
worden verkregen:
info@n5m.org

Om in te schrijven voor onze e-mail aankondiginglijst kijk hier:
http://www.n5m.org/mailman/listinfo/n5m4-announce

_________________

Niet voor publicatie:

Perscontact Next 5 Minutes:
Martijn van Gessel:  martijn@n5m.org
Tel. 020.55 35 171
Tel. 0645.834.547

____________________________________________________________________

Press release 7-7-2003

NEXT 5 MINUTES 4

International Festival of Tactical Media
Amsterdam 11 - 14 September 2003
http://www.next5minutes.org

De Balie / Paradiso / de Melkweg / Waag Society
NIM Montevideo / Imagine IC / SALTO


Next 5 Minutes is a festival that brings together art, campaigns, 
experiments in media technology, and transcultural politics. Next 5 
Minutes revolves around the notion of tactical media, the fusion of 
art, politics and media. The festival is organised irregularly, when 
the urgency is felt to create a new edition of the festival.

The fourth edition of the Next 5 Minutes festival is the result of a 
collaborative effort of a variety of organisations, initiatives and 
individuals dispersed world-wide. The program and content of the 
festival is prepared through a series of Tactical Media Labs (TMLs) 
organised locally in different cities around the globe. This TML series 
started on September 11, 2002 in Amsterdam and continues 
internationally right up to the festival. TMLs have been organised in: 
Amsterdam, Sydney, Cluj, Barcelona, Delhi, New York, Singapore, 
Birmingham, Nova Scotia, Berlin, Chicago, Portsmouth, Sao Paulo, 
Moscow, Dubrovnik, and Zanzibar.
Results of the various TMLs are published in a web journal, at:
http://www.n5m4.org


Main Themes of N5M4:

The program of Next 5 Minutes 4 is structured along four core thematic 
threads, bringing together a host of projects and debates. These four 
thematic threads are:
"Deep Local", which explores the ambiguities of connecting essentially 
translocal media cultures with local contexts.
"The Disappearing of the Public" deals with the elusiveness of the 
public that tactical media necessarily needs to interface with, and 
considers new strategies for engaging with or redefining 'the public'.
"The Tactics of Appropriation" questions who is appropriating whom? 
Corporate, state, or terrorist actors all seem to have become effective 
media tacticians, is the battle for the screen therefore lost?
"The Tactical and the Technical" finally questions the deeply political 
nature of (media-)technology, and the role that the development of new 
media tools plays in defining, enabling and constraining its tactical 
use. The festival explores a variety of forms and formats, from 
low-tech to high-tech, from seminars and debates to performances and 
urban interventions, screenings, installations as well as sound 
projects and live media, a pitching session, a tool builders fair and 
open unmoderated spaces. Defining for tactical media is not the medium 
itself, but the attitude towards media.

Prices:
-weekend passe-partout: 35 Euro
-day tickets: 20 Euro

You can find out more about the festival by consulting the website at:
http://www.next5minutes.org

Further information can be obtained from the festival office:
info@n5m.org

To subscribe to our e-mail announcements list please check:
http://www.n5m.org/mailman/listinfo/n5m4-announce

_________________

Not for publication:

Press contact Next 5 Minutes:
Martijn van Gessel:  martijn@n5m.org
Tel. +31.20.55 35 171
Tel. +31.645.834.547

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).