michiel schwarz on Sat, 19 Jul 2003 16:14:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] e-cultuur advies Raad voor Cultuur


Hallo Nettime

Klaarblijkelijk is het door de Raad voor Cultuur gepostte persbericht
over zijn recente advies over eCultuur (bij velen) als attachment
niet aangkomen.
Hieronder daarom wederom/alsnog de tekst van het betreffende persbericht.

Het volledige advies getiteld, 'eCultuur: van i naar e - Advies over
de digitalisering van cultuur en de implicaties voor cultuurbeleid'
is als pdf-bestand te downloaden van de site van de Raad voor Cultuur
http://www.cultuur.nl (klik op Advies, dan Bovensectoraal).

Met vriendelijke groet,
Michiel Schwarz
(voorzitter, Ad-hoc Commissie eCultuur, Raad voor Cultuur).


P  E  R  S  B  E  R  I  C  H  T

Raad voor Cultuur pleit voor meer samenwerking op gebied nieuwe media

DEN HAAG - Internet en nieuwe informatie en communicatietechnologie
(ict) bieden culturele instellingen volop kansen om samen te werken.
Door kennis en informatie onderling te delen, kunnen musea,
archieven, bibliotheken en omroepen het publiek beter bedienen. Ook
zullen door toepassing van digitale media nieuwe kunstvormen
ontstaan. De overheid moet deze ontwikkeling stimuleren.

Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een omvangrijk advies getiteld
'eCultuur: van i naar e; advies over de digitalisering van cultuur en
de implicaties voor cultuurbeleid' aan de staatssecretaris van
cultuur en media.

Volgens de Raad gebruiken veel culturele instellingen ict nog louter
als technisch hulpmiddel. Te weinig herkent men de kansen die
digitale media, vooral internet, bieden voor culturele vernieuwing.
Ook is er nog onvoldoende besef dat in de informatiesamenleving de
rol van culturele instellingen en van makers kan veranderen. De Raad
roept daarom op tot een andere manier van denken. Met als motto 'van
i(ct) naar e(Cultuur)', schetst het advies een toekomstperspectief
dat richting zou moeten geven aan zowel het beleid van instellingen
als aan het cultuurbeleid van de overheid.

Ten eerste kan volgens de Raad informatie die bij de afzonderlijke
musea, archieven en bibliotheken beschikbaar is, digitaal op allerlei
manieren met elkaar worden verbonden en opnieuw gebruikt. Niet alleen
het algemene publiek zal daarvan profiteren, maar ook bijvoorbeeld
scholen en universiteiten. Ten tweede bevorderen de digitale media de
vermenging van disciplines, bijvoorbeeld tussen de beeldende kunst en
muziek, tussen animatie en architectuur, tussen vormgeving en
softwareontwerp. Dit leidt tot artistieke vernieuwing, maar ook
profiteren bedrijfsleven en maatschappij van ict-toepassingen die
door kunstenaars zijn ontworpen. Verder bieden digitale media de
cultuursector mogelijkheden voor meer dialoog met het publiek.

Naarmate ict verder doordringt tot het hart van de cultuur, zal de
rol van culturele instellingen volgens de Raad veranderen. Opvallend
is dat de verschillende sectoren elkaar dichter naderen. De Raad
noemt dit 'culturele convergentie': museumpresentaties hebben soms
veel weg van een computerspel of televisieprogramma; bibliotheken die
themadossiers samenstellen voor internet, zijn ook een beetje
journalist; in multimediaproducties ontmoeten de beeldende kunsten en
de omroepen elkaar.
Tegen die achtergrond pleit de Raad ervoor dat culturele instellingen
- juist ook uit verschillende sectoren - meer met elkaar samenwerken,
zodat kennis en digitaal materiaal optimaal worden benut.

In de toekomst zullen culturele instellingen en kunstenaars volgens
de Raad steeds meer functioneren als tussenstation in plaats van
alleen als eindstation. Dat betekent dat ze niet altijd een eigen
'af' product zullen leveren - een tentoonstelling, een programma -
maar ook 'onaffe' informatie en ideeŽn zullen inbrengen in een
digitaal netwerk, samen met andere organisaties van binnen en buiten
de cultuursector en samen met het publiek.

Volgens de Raad ontwikkelt eCultuur zich voor een deel vanzelf, maar
zou ook de overheid hierin moeten investeren. Het advies bevat daarom
aanbevelingen voor cultuurbeleid in de nieuwe Cultuurnotaperiode, die
loopt van 2005 tot en met 2008.

eCultuur vereist een ander soort kennis dan ict. Voor een deel kunnen
instellingen die kennis zelf in huis ontwikkelen. Daarnaast stelt de
Raad voor om tijdelijk een projectbureau op te richten dat kennis
over eCultuur bundelt en verspreidt. Dit projectbureau zou ook
samenwerking tussen de verschillende disciplines en sectoren kunnen
stimuleren.
Verder vindt de Raad het belangrijk dat bij de cultuurfondsen een
herkenbaar en geoormerkt budget beschikbaar blijft voor incidentele
subsidiŽring van eCultuur op tenminste het huidige niveau. Dit zal
vooral ten goede komen aan kleinschalige en kunstzinnige experimenten
met ict en nieuwe media.

De Raad adviseert de staatssecretaris om voor de aankomende
Cultuurnota aan de grote erfgoedinstellingen, de bibliotheken, de
fondsen en de sectorinstituten hun visie op ict en digitale media te
vragen. Aan de podiumgezelschappen en kunstproducenten wil de Raad
die vraag niet dwingend stellen omdat hij artistieke ontwikkeling
vrij wil laten.

Kosten voor eCultuur zullen voor een deel binnen de bestaande
cultuurbegroting moeten worden opgevangen. De Raad adviseert het
departement van OCenW daarnaast om voor de langere termijn een
investeringsplan op te stellen. Vooral voor de meer omvangrijke
digitaliseringsprogramma's van erfgoedinstellingen en bibliotheken
zijn de bestaande cultuurbudgetten namelijk ontoereikend.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Brok,
voorlichter van de Raad voor Cultuur, 070 - 310 66 86
De volledige tekst van het advies staat op de website van de Raad
voor Cultuur, www.cultuur.nl (Klik op Advies, Bovensectoraal)

17 juni 2003. Den Haag, Raad voor Cultuur.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).