Mylène van Noort on Thu, 30 May 2002 17:07:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Berichten Juni 2002


BERICHTEN WAAG SOCIETY / maatschappij voor oude en nieuwe media

JUNI  2002

- Open dag
- Artist in Residence: Michelle Teran
- Lost & Found
CREATIVE LEARNING:
- Anne Frank Huis
- Expertmeeting Creatieve Leeromgevingen
SENSING PRESENCE:
- Studio Bits & Co
- Work in Progress: Tarzan
- KeyStroke atelier @ STEIM
- Derde RADICAL lab in Londen
KEYSTROKE IN NEW YORK:
- Zondagmiddag in East Village
- Tantrum
- Daemons and Psychopomps
- New York University
- Hosting: Radio Rietfluit


OPEN DAG
Op 22 juni vieren we ons zesjarig bestaan. De deuren van het Waag lab staan 
tussen 11 en 17 uur wagenwijd open. Op en rond de Nieuwmarkt is het sinds 
kort mogelijk om in te loggen op het Wireless Area Network van Waag 
Society. Wie een laptop met wireless kaart meebrengt, heeft - hopelijk in 
de zon - kosteloos toegang tot internet.
De Open Dag grijpen we ook aan om onze campagne I AM NOT A STANDARD USER te 
lanceren. De dominantie van Microsoft hindert de implementatie van 
innovatieve Open Source toepassingen in bijvoorbeeld het onderwijs. De 
mogelijkheid om niet op Microsoft gebaseerde sociale software te 
ontwikkelen, vereist een stellingname van de overheid.
http://www.waag.org/notastandarduser

ARTIST IN RESIDENCE: MICHELLE TERAN
Na Shu Lea Cheang en Graham Harwood, is het komende half jaar Michelle 
Teran artist in residence bij Waag Society. Zij is een Canadese multimedia 
kunstenaar die geinteresseerd is in de combinatie van live en online 
performance met publieksparticipatie. De afgelopen jaren heeft ze 
meegewerkt aan verschillende experimentele voorstellingen waarin KeyStroke 
is gebruikt, zowel in een traditionele setting voor een zaal met publiek, 
als in een club setting waarin on line gemusiceerd werd. Michelle Teran zal 
zich richten op de Connected Concert serie, het ontwikkelen van concepten 
voor KeyStroke software en de workshops in het Sensing Presence programma.
http://chaos.wit.nol/nelle/grrls
http://www.9nerds.com/isabelle/AFK

LOST & FOUND
Normaal zijn de Lost & Found avonden in de Waag. Begin juni bespelen ze de 
Grote Zaal van de Stadsschouwburg. Met ondermeer de comeback van een 
trampolinespringer, Argentijnen voor en na het werk en een dress tease.
Zaterdag 1 juni - aanvang 21.00 uur (deur open 20.00 uur)
Kaartverkoop uitsluitend aan de deur.
http://www.lost.nl

CREATIVE LEARNING / onderzoek en ontwikkeling naar culturele en 
technologische aspecten van het leren
ANNE FRANK HUIS
'Grensgevallen' is een debat-lesprogramma voor het voortgezet onderwijs in 
het Anne Frankhuis. Het lesprogramma confronteert leerlingen met twee 
grondrechten die op gespannen voet met elkaar staan: het recht op vrijheid 
van meningsuiting en het recht op bescherming tegen discriminatie. In het 
komende schoolseizoen gaat dit lesprogramma ook naar scholen. Waag Society 
ontwikkelt samen met de Anne Frank stichting het lesmateriaal, de website 
en de dvd.

EXPERTMEETING CREATIEVE LEEROMGEVINGEN
Op 13 juni vindt een - besloten - expertmeeting plaats over creatieve 
leeromgevingen. Beleidsmakers, mensen uit het onderwijsveld en auteurs van 
educatieve multimediaproducten wisselen van gedachten over hoe je 
leerlingen kunt motiveren en inspireren en welke rol daarbij is weggelegd 
voor nieuwe media. De uitkomsten worden online gezet op de site van het 
expertisecentrum
http://www.waag.org/expertisecentrum


SENSING PRESENCE / onderzoek en ontwikkeling naar de relatie tussen fysieke 
en virtuele aanwezigheid
STUDIO BITS & CO
NEMO viert op 2 juni haar vijfjarig bestaan met een 'wetenschapsbraderie' 
en ander spektakel. Als aanloop naar de nieuwe Studio Bits&Co van het 
wetenschapscentrum, die in het najaar opent, wordt vanaf die dag het 
prototype van de KeyJ installatie getest. Dit is een DJ/VJ installatie voor 
kids die is gebaseerd op KeyStroke technologie. De installatie is omgedoopt 
in: Dancing Bits.
http://www.e-NEMO.nl

WORK IN PROGRESS: TARZAN
Danstheater dat in verschillende stadia tot stand komt. Momenteel bevindt 
Tarzan zich tussen dance en trance. Frans Poelstra, Gonnie Heggen, Steve 
Heather, Jacquine van Elsberg en Robert Steijn onderzoeken het leven in de 
jungle van met name de man. Zij maken o.a. gebruik van KeyStroke. Op 7 juni 
is Tarzan te zien op het 'grensvervagend performancefestival' New Forms, in 
het Paard, Den Haag.
http://www.paard.nl

KEYSTROKE ATELIER @ STEIM
De Duits-Amerikaanse kunstenaar en schrijver Johannes Berringer zal als 
artist in residence werken aan een installatie in het STEIM / KeyStroke 
atelier. Later in de zomer voegt de Canadese kunstenaar en ingenieur Jeff 
Mann zich bij hem.
http://www.steim.nl

RADICAL LAB IN LONDEN
Het derde en afsluitende RADICAL lab vindt van 8 tot 12 juli plaats in 
Londen. Het Lab is een intensieve denktank met plenaire besprekingen en 
gast sprekers, hands-on workshops en live en on line performance 
experimenten, installaties, tentoonstellingen, en een weekend cursus 
voorafgaand en na afloop van het Lab. Aan het lab wordt deelgenomen door 
het KeyStroke team. KeyStroke is de showcase technologie van het RADICAL 
project.
http://www.get-radical.net

KEYSTROKE IN NEW YORK
- ZONDAGMIDDAG MULTI-USER JAM IN EAST VILLAGE
In de Open Air Bar in East Village, New York, worden elke zondagmiddag 
'bring your laptop' events gehouden: data uitwisseling en MP3 dj-ing met in 
de vroege avond performances. KeyStroke ontwikkelaar Eric Redlinger heeft 
multi-user sessies geintroduceerd met gezamenlijke video output. De 
middagen hebben als titel SHARE en hun populariteit trekt in toenemende 
mate de aandacht van VIPs en journalisten. SHARE is te volgen via het net.
http://www.openairbar.com

- TANTRUM
TANTRUM (driftbui van een kind) is een interactieve performance installatie 
in de vorm van een drie meter hoge baby. In het voorhoofd van de baby is 
een televisietoestel gemonteerd, waarin naast internet connectie, 
audiosysteem en een videocamera, op het KeyWorx platform gebaseerde 
technologie is verwerkt. Wat de baby 'ziet' en 'hoort' kan via het 
webpagina's en andere interfaces worden gemanipuleerd en verspreid.
Het stuk is een commentaar op consumentisme en neoliberale 
alomtegenwoordigheid.
http://www.ecumedesjours.com/tantrum

- DAEMONS AND PSYCHOPOMPS: A NETWORKED VIDEO EVENT
Live performers en video kunstenaars die met elkaar verbonden zijn via 
KeyStroke software, manipuleren beeld en geluid in deze live performance. 
In drie actes wordt de deal verbeeld die Demeter maakt met Hades om haar 
dochter Persepone te kunnen zien.
De performance vindt plaats in Location One, New York.
http://www.location1.org

- NEW YORK UNIVERSITY
In mei gaven Sher Doruff en Eric Redlinger een KeyStroke workshop aan de 
Faculteit voor Kunst en Technologie van de Universiteit van New York ter 
voorbereiding op een aantal performances in het najaar. Op uitnodiging 
gaven de twee KeyStroke experts een demo aan het Center for Advanced 
Technology.
http://www.keyworx.org

HOSTING
RADIO RIETFLUIT
Afghanen in het thuisland en in de diaspora kunnen contact met elkaar 
houden via het internet-radio project Radio Rietfluit. In De Balie worden 
dit en andere projecten die een media-mix aanbieden, geevalueerd: 'Tussen 
heimwee en thuisfront'.
Radio Rietfluit wordt gehost door Waag Society.
De Balie -  zaterdag 15 juni - 14.00 uur
http://www.balie.nl


ENGLISH

NEWSLETTER WAAG SOCIETY / for old and new media

JUNE 2002

- Open House
- Artist in Residence: Michelle Teran
- Lost & Found
- CREATIVE LEARNING:
- Anne Frank Huis
- Expertmeeting Creatieve Leeromgevingen
SENSING PRESENCE
- Studio Bits & Co
- Work in Progress: Tarzan
- KeyStroke atelier @STEIM
- Third RADICAL lab in London
KEYSTROKE IN NEW YORK
- Sunday afternoon in East Village
- Tantrum
- Daemons and Psychopomps
- New York University
- Hosting: Radio Reed FluteOPEN HOUSE
We celebrate our sixth anniversary at 22 June. The doors of  the Waag lab 
will be open between 11am and 5pm. Recently on and around the Nieuwmarkt 
the Waag Society's Wireless Area Network has gone on air. Bring your laptop 
(including wireless card) and you can access the Internet for free - and 
hopefully enjoy the sunshine.
At the Open House we will also start our I AM NOT A STANDARD USER campaign. 
The dominance of Microsoft hampers the implementation of innovative open 
source applications in f.i. schools. The scope for non-Microsoft, open 
standard based social software, is dependent on the government taking a 
stance in this.
http://www.waag.org/notastandarduser

ARTIST IN RESIDENCE: MICHELLE TERAN
Following Shu Lea Cheang and Graham Harwood, Michelle Teran will be artist 
in residence at Waag Society for the next six months. She is a Canadian 
multimedia artist who's interested in the combination of live and on line 
performances involving audience participation. In the past few years she 
has been a participant in a number of experimental performances in which 
KeyStroke was used. These included traditional theatre settings as well as 
club settings with on line jam sessions. Michelle Teran will be working on 
the further implementation of KeyStroke in the performing arts world.

LOST & FOUND
Usually Lost & Found takes place in the Waag. Early June however the 
programme will be staged at Amsterdam's Stadsschouwburg. Including the 
comeback of a trampoline jumper, Argentineans before and after work and a 
dress tease.
Saturday 1 June - starts 9pm (doors open 8pm)
Tickets at the door only

CREATIVE LEARNING / research and development of cultural and technological 
aspects of learning
ANNE FRANK HUIS
'Borderline cases' is a debating project for secondary education in the 
Anne Frank House. The project confronts pupils with two conflicting basic 
human rights: freedom of speech and protection against discrimination. In 
the next school year the debating project will be made available at schools 
as well as in the Anne Frank Huis. Waag Society is partner in developing 
the educational material, the website and dvd.

EXPERT MEETING CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS
At 13 June a - private - expert meeting will take place on creative 
learning environments. Policy makers, people from the educational field and 
authors of educational multimedia products exchange thoughts on how pupils 
can be motivated and inspired  and what role ICT could play in this. The 
results of the meeting will be published on the website:
http://www.waag.org/expertisecentrum


SENSING PRESENCE / research and development of the relation between 
physical and virtual presence
STUDIO BITS & CO
NEMO celebrates its fifth anniversary with a science fair. A working 
prototype of the KeyJ installation will become active; the DJ/VJ a 
installation for kids that's based on KeyStroke technology. The prototype 
will be tested by dancing kids in NEMO under the title: Dancing Bits
http://www.e-nemo.nl

WORK IN PROGRESS: TARZAN
Dancetheater reaching its premiere in several public stages. The current 
state of Tarzan is in between dance and trance. Frans Poelstra, Gonnie 
Heggen, Steve Heather, Jacquine van Elsberg and Robert Steijn research why 
in particular men think life's a jungle. The players use KeyStroke in their 
improvisations. At 7 June Tarzan will be performed at the New Forms 
festival for innovative arts in The Hague.
http://www.paard.nl

KEYSTROKE ATELIER @ STEIM
The German-American artist and writer Johannes Berringer will work on an 
installation as artist in residence at the STEIM/KeyStroke studio. Later in 
summer the Canadian artist / engineer Jeff Mann will join him.

RADICAL LAB IN LONDON
The third and last RADICAL lab will take place London. The Lab is an 
intensive think tank with plenary meetings, guest speakers, hands-on 
workshops and live and on line performance experiments, installations, 
exhibitions and a weekend course before and after the Lab. The KeyStroke 
team will take part in the Lab. KeyStroke is the showcase technology of the 
IST funded RADICAL project.

KEYSTROKE IN NEW YORK
- SUNDAY AFTERNOON IN EAST VILLAGE
At the Open Air Bar in East Village, New York, Sunday afternoons are 'bring 
your laptop' events: data exchange and MP3 dj-ing with performances in the 
early evening. KeyStroke developer Eric Redlinger has introduced multi-user 
jam sessions with collaborative video output. The afternoons are named 
SHARE and their popularity starts to attract the attention from VIPs and 
journalists. SHARE is streamed on the net.
http://www.openairbar.com

- TANTRUM
TANTRUM is an interactive performance installation in the form of a three 
metres high baby. In its forehead a television is installed which features 
Internet connection, an audio system and a video camera next to technology 
based on the KeyWorx platform. What the baby 'sees' and 'hears' can be 
manipulated and spread through webpages and other interfaces.
The installation is a comment on consumerism and neo-liberal omnipresence.
http://www.ecumedesjours.com/tantrum

- DEAMONS AND PSYCHOPOMPS: A NETWORKED VIDEO EVENT
Live performers and video artists who are connected via KeyStroke software 
manipulate sound and images in a Greek style drama. In it, Demeter strikes 
a deal with Hades to be able to see her daughter Persepone. The performance 
will be staged at Location One, New York.
http;//www.location1.org

- NEW YORK UNIVERSITY
As a prelude to a series of performances this fall, Eric Redlinger and Sher 
Doruff conducted a KeyStroke workshop at the Faculty for Arts and 
Technology of the University of New York. They were invited to also do a 
demo at the Center for Advanced Technology.
http://www.keyworx.org

HOSTING
RADIO REEDFLUTE
Afghans in their homeland and in the diaspora keep in contact by using the 
Internet-radio project Radio Reed Flute. In De Balie this and similar 
projects will be evaluated: 'Between homesickness and homefront'.
Radio Reed Flute is hosted by Waag Society.
De Balie- Saturday 15 June - 2pm
http://www.balie.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).