H S on Tue, 22 Jan 2002 13:53:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: OESO WAARSCHUWT NEDERLAND VOOR DOORSCHIETENDE CONTRACTLOONONTWIKKELING


Sent: Tuesday, January 22, 2002 10:58 AM
Subject: OESO WAARSCHUWT NEDERLAND VOOR DOORSCHIETENDE
CONTRACTLOONONTWIKKELING


> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: OESO WAARSCHUWT NEDERLAND VOOR DOORSCHIETENDE
CONTRACTLOONONTWIKKELING
> Nummer: 9
> Datum: 22-01-2002
>
> [ http://www.ez.nl/homepages/default.asp?pagina=persbericht&iMessage=9 ]
>
> Het economische beleid van Nederland moet er op gericht zijn om het
doorschieten van de contractloonontwikkeling te voorkomen. Onderdeel daarvan
moet het versnellen van structurele hervormingen zijn (met name op de
arbeidsmarkt) om de concurrentiekracht en de dynamiek van de economie te
verbeteren. Het grote aantal inactieven blijft een zwaktepunt van de
Nederlandse economie. Met het oog op de vergrijzing is het essentieel om
productiviteitsgroei te stimuleren. Dat zijn de belangrijkste bevindingen
van de OESO in haar rapport over de Nederlandse economie dat vandaag
openbaar werd gemaakt.
>
> Economische ontwikkeling
> Sinds begin 2000 zwakt de economische groei in Nederland af, terwijl aan
de andere kant de inflatie sterk is toegenomen, onder andere door een forse
stijging van de contractlonen. Deze loonontwikkeling noemt de OESO
zorgelijk. Als de lonen te hard blijven stijgen verslechtert de
concurrentiepositie verder en zal de werkloosheid gaan stijgen, vooral omdat
de Nederlandse arbeidsmarkt en sociale zekerheid nog steeds starheden
kennen.
> De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn zeer onzeker. Veel zal
afhangen van internationale ontwikkelingen, maar ook de verslechterende
concurrentiepositie bemoeilijkt het herstel. De OESO verwacht voor 2001 en
2002 respectievelijk 1,4% en 1,6%-groei, maar deze cijfers zijn niet
aangepast aan de groeicijfers over het derde kwartaal van 2001 en de
neerwaartse bijstelling van de groei van de wereldeconomie. Overigens ziet
de OESO 2˝% groei voor Nederland in 2003.
>
> Budgettair beleid
> De OESO is tevreden over het budgettaire beleid van het kabinet over de
afgelopen jaren. Voor de volgende kabinetsperiode kunnen minder behoedzame
groeiramingen worden gehanteerd, waardoor de automatische stabilisatoren aan
de inkomstenkant beter kunnen werken. Om fricties in het begrotingsproces te
vermijden, moet dan wel een grotere uitgavenreserve in de begroting worden
opgenomen.
>
> Arbeidsmarkt
> Hoewel Nederland een krappe arbeidsmarkt heeft blijft het aantal personen
met een uitkering een zwak punt. Het verbeteren van de werking van de
arbeidsmarkt moet daarom volgens de OESO prioriteit vormen. Het moet
aantrekkelijker worden om te gaan werken, met name voor ouderen, vrouwen en
uitkeringsgerechtigden.
> Volgens de OESO mag de discussie over de WAO niet leiden tot het
versoepelen van uitkeringsrechten. Ook moeten aanvullingen op wettelijke
uitkeringen worden vermeden. Gegeven de gunstige arbeidsmarkt moeten ook
bestaande arbeidsongeschikten worden herbeoordeeld en de vrijstelling van de
sollicitatieplicht voor ouderen en veel bijstandsgerechtigden kan worden
ingetrokken. Belemmeringen in wetgeving en CAO's om langer te werken zouden
moeten worden herbezien. Ook dienen de toegangdrempels tot de arbeidsmarkt
voor personen buiten de EU met specifieke kennis en vaardigheden te worden
verlaagd.
>
> Marktwerking
> De OESO is positief over afschaffing van de vestigingswet. Andere
toetredingsbarričres voor ondernemers zouden ook verminderd moeten worden,
zoals door herziening van de faillissementswet en betere toegang voor
ondernemers tot kapitaal en kennis. Ook dringt de OESO aan op verdere
liberalisering van de elektriciteitssector. De OESO beschouwt de
kabinetsplannen om in de zorgsector over te stappen op een vraaggeoriënteerd
stelsel als veelbelovend.
>
> Productiviteit
> De economische groei in Nederland wordt gegeven de vergrijzing van de
bevolking steeds meer afhankelijk van de ontwikkeling van de productiviteit.
De Nieuwe Economie heeft Nederland echter nauwelijks extra
productiviteitsgroei opgeleverd. In vergelijking met de VS is in Nederland
veel minder geďnvesteerd in ICT-toepassingen. Volgens de OESO komt dat
doordat ICT-prijzen in Nederland hoger liggen, de concurrentie op markten
beperkter is en arbeidsmarktregulering de mogelijkheden voor bedrijven
beperkt om te reorganiseren teneinde ICT winstgevend in te zetten. Verder
vormen knelpunten in de infrastructuur een bedreiging voor de
productiviteitsontwikkeling.
>
> Vergrijzing
> Nederland is volgens de OESO goed voorbereid op de vergrijzing. De OESO
noemt wel het risico van lage rendementen op pensioenenbesparingen. Als de
lage rendementen van het afgelopen jaar aanhouden moet er volgens de OESO
extra gespaard worden of zullen pensioenaanspraken versoberd moeten worden.
> De vergrijzing vergt verder een hogere participatie, van met name ouderen.
Dat vergt tal van maatregelen om het voor ouderen aantrekkelijker te maken
om te blijven werken.
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).