Han Speckens on Mon, 18 Jun 2001 20:43:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] > MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: Persbericht
> Nummer: 090
> Datum: 18-06-2001
>
>

>
> MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
>
> Het lid van de Tweede Kamer Blok (VVD) heeft aan de staatssecretaris van
> Economische Zaken op 13 juni 2001 de volgende schriftelijke vragen
gesteld.
>
> 1 Herinnert u zich dat ik tijdens het Algemeen Overleg over
> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 7 juni jl. heb gevraagd of er
> negatieve reacties waren van bij de OESO betrokken partijen op uw
> voorstellen met betrekking tot toepassing van de OESO richtlijnen in
> Nederland? Herinnert u zich tevens dat u daarop ontkennend heeft
> geantwoord?
>
> 2 Kent u de brief gedateerd 29 mei jl. die aan Dhr. M.W. Sikkel van uw
> ministerie is verstuurd door Dhr. B. Lamborghini, voorzitter van het BIAC
> Committee on International Investment and Multinational Enterprises bij de
> OESO?
>
> 3 Hoe verhoudt uw antwoord op de onder 1 aangehaalde vraag zich tot de in
> vraag 2 genoemde brief?
>
> 4 Wat vindt u van de stelling in bovengenoemde brief dat de door u
> voorgestelde maatregelen in strijd zijn met de letter en de geest van de
> bij de OESO-richtlijn betrokken partijen?
>
> 5 Vindt u het met het oog op het draagvlak en daarmee de effectiviteit
> van OESO-richtlijnen met betrekking tot mensenrechten en milieu van belang
> de steun van het BIAC Committee on International Investment and
> Multinational Enterprises te behouden? Welke maatregelen wilt u nemen om
> dit draagvlak te behouden?
>
> 6 Bent u bereid de Kamer in het vervolg te informeren over de reacties
> van bij de OESO betrokken partijen op de Nederlandse maatregelen met
> betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen die betrekking
> hebben op bestaande of toekomstige OESO-richtlijnen?
>
> De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema heeft deze vragen
> als volgt beantwoord.
>
> 1 Ja.
>
> 2 Ja.
>
> 3 Deze brief, die mij eerst na het Algemeen Overleg over Maatschappelijk
> Verantwoord
> Ondernemen op 7 juni jl. bereikte, bevat een kritische noot ten opzichte
> van het door
> Nederland gevoerde beleid. Deze brief is direct na ontvangst, op 8 juni
> toegestuurd
> aan de landen die deelnemen aan de OESO-richtlijnen.
>
> 4 Ik ben het niet eens met deze stelling. Ik ben en blijf sterk
> voorstander van de
> vrijwilligheid van de OESO-richtlijnen en voor eigen
> MVO-verantwoordelijkheid van
> het bedrijfsleven. Wel ben ik van mening dat daar waar het bedrijfsleven
> op de
> overheid een beroep doet om bepaalde activiteiten actief te ondersteunen,
> het passend
> is dat dan aan het bedrijfsleven wordt gevraagd bij deze activiteiten de
> gedragsprincipes van de OESO zoveel mogelijk na te leven. De inzet van
> publieke
> middelen via het instrumentarium van de overheid impliceert namelijk in
> principe
> medeverantwoordelijkheid van de overheid voor activiteiten van nationale
> bedrijven op
> buitenlandse markten. Het kabinet heeft er voor gekozen deze
> mede-verantwoordelijkheid terughoudend vorm te geven: een algemene
> inspannings-
> verplichting voor wat betreft de OESO-richtlijnenen, waarbij de overheid,
> vanuit het
> gezichtspunt van de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, het
> niet tot zijn
> taak rekent de naleving van de intentieverklaring te controleren of aan
> niet-naleving
> sancties te verbinden.
>
> 5 Ja. Ik zal de gedachtewisseling zowel internationaal (onder meer in de
> CIME), als
> nationaal (onder meer met VNO-NCW) voortzetten. Zo ben ik van plan op
> korte
> termijn een toelichting op het voorgenomen beleid te sturen aan Dhr.
> Lamborghini.
>
> 6 Ja.
>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).