kees/ventana on 2 Feb 2001 22:40:09 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] NexusLos van het feit dat dat aspartame -artikel al een par je oud is en de
vraag wat het op nettime-nl doet, zou ik het tijdschrift waarin het
gepubliceerd werd, Nexus, met de nodige argwaan beschouwen. Hieronder
een ruwe bewerking van een stuk dat een paar jaar geleden over nexus in
New Statesman verscheen (Kees):

NEW AGE NAZIES

Extreemrechtse en neo-Nazi-groepen proberen in toenemende mate
"mee te liften" in de groene en New Age beweging. In het Britse
blad New Statesman werden wat tegels gelicht, waaronder het
krioelde van eng gespuis. Een bewerking.

Als de beschuldigingen kloppen liet Timothy McVeigh op 19 april
een bom in Oklahoma ontploffen die 167 mensen doodde, waaronder
de kinderen in een cräche. McVeigh was bečnvloed door een video
met de titel "Waco-the Big Lie". Zoals iedereen weet had hij
nauwe banden met de extreem-rechtse milities in de VS. Hij haat
de federale overheid en vreest dat er geheime voorbereidingen
worden getroffen voor een onderdrukkende "Nieuwe Wereld Orde".
Hij noemt zichzelf een krijgsgevangene en weigert vragen van de
politie te beantwoorden.
Wat heeft dat nou te maken met de New Age en groene beweging?
Meer dan je zou verwachten. Bezoek een van de talloze New Age-
boekwinkels en je vindt het tijdschrift Nexus. Het is een klap-
per in het New Age-circuit, net begonnen maar nu al met een
wereldwijde oplage van meer dan 130.000. Het biedt een verrader-
lijke, en vaak interessante, mengeling van "voorspellingen,
UFOs, Big Brother, gezondheid, het onverklaarde, verdrukte
technologie, verborgen geschiedenis en meer".
Maar Nexus is ook een propagandablad voor de ideeČn en komplot-
theorieČn van de Amerikaanse milities. Recente nummers plaatsten
de oproep van Linda Thompson, de zelfbenoemde "adjudant-gene-
raal" van de milities, voor een mars op Washington om de con-
gresleden te arresteren en te berechten. In haar oproep beveelt
ze onder meer aan dat "militie-leden duidelijke insignes noeten
dragen en gewapend moeten zijn" zodat ze "behandeld kunnen
worden als krijgsgevangenen". Linda Thompson is de maakster van
de beruchte Waco-video die zoveel indruk maakte op McVeigh;
Nexus distribueert die en heeft zelfs een speciale versie voor
Europa gemaakt. 
Een ander notoir militie-lid, Mark Koernke, van de inmiddels
beruchte Michigan Militie, verschijnt ook in Nexus met een
aanval op de "Nieuwe Wereld Orde van Amerika's geheime politie-
machten". Hij waarschuwt dat de regering van plan is de burgers
hun wapens af te pakken en detentiekampen bouwt en dergelijke.
"Het planningscentrum voor gevangenen uit de Westelijke helft
van de VS is Oklahoma City," beweert hij. In een TV-documentaire
(Panorama) is hij te zien terwijl hij een stuk touw omhoog
houdt: "Je kunt met 120 voet touw zo'n vier politici pakken.
Zoek een mooie boom uit als je het doet, want dan heb je er meer
plezier aan." Koernke werd na de bomaanslag gezocht door de FBI
en sloeg op de vlucht. Hij werd later verhoord en weer vrijgela-
ten. The Guardian beschreef hem als "een guru voor het duistere
legioen van komplot-theoretici, anti-regeringsactivisten en
wapenfreaks waaruit de Oklahoma bommers lijken te zijn voortge-
komen".
Een paar bladzijden na het artikel van Koerke staat in het blad
deel vier van een serie over banken. De auteur laat niet veel
twijfel bestaan over zijn idee wie de wereld zou moeten redden
uit de handen van de "woeker-bankiers": "Hitler wist dat hij
gebrandmerkt was voor een `showproces' en daarom doodde hij
zichzelf... Er is niemand over die de woekertrein kan afremmen.
Mussolini werd om dezelfde reden geČxecuteerd." Voor het geval
dat de lezer de boodschap nog niet begrepen heeft, verwijzen
voetnoten naar racistische, extreemrechtse boeken als "Teutonic
Unity" en "White America". Ook staat het adres van de zeer
rechtse uitgeverij Noontide Press, die de boeken van de Liberty
Lobby verspreidt waarin het bestaan van de holocaust aangevoch-
ten wordt. Noontide heeft het hele palet van Nazi-favourieten in
de aanbieding, inclusief Mein Kampf.
In Groot BrittaniČ heeft Nexus z'n grootste propagandist in
voormalige TV-sportpresentator en ex-woordvoerder van de Green
Party, David Icke. In zijn boek "The robots' rebellion: the
story of the spiritual renaissance" noemt hij Nexus "ongeČve-
naard" en "uitmuntend". Het boek is een wild pamflet tegen
elites en voor "groen" en New Age, gegoten in een fantastisch
mozaiek aan extreemrechtse komplottheorieČn en militie-thema's:
de bankenwereld, de "Nieuwe Wereld Orde", vrijmetselaars, brein-
controle via micro-chips, buitenaardsen, wapenwetgeving. Het
boek rakelt bovendien een van de oudste van alle komplottheorie-
Čn op: "De Protocollen van de Ouden van Zion", een vervalst
"bewijs" dat joden erop uit zijn om de wereld te overheersen.
Het is de basis van z'n historische analyse. Hetzelfde werkje
werd door de Nazi's gebruikt om de holocaust te rechtvaardigen,
wat Icke wel weet, maar niet overtuigend vindt. Hij weigert het
overvloedige bewijs dat het om een vervalsing gaat te aanvaar-
den.
Het boek gaat verder met allerhande komplotthema's die in mili-
tie-hoek in zwang zijn. Hij kopieert militie-woordvoerders soms
letterlijk. De Amerikaanse Centrale Bank is in handen van de
vrijmetselarij, Lincoln werd vermoord omdat hij rente-loos geld
wilde invoeren ("onafhankelijk van de bankiers-elite"), Kennedy
vond om dezelfde reden de dood. De Amerikaanse wapen(beheer-
sings)wet van 1968 zou letterlijk overgenomen zijn van de Nazi-
wetten van 1938 en is gericht op het "overnemen van de macht"
over de burgers." Ook aanwezig is een andere topper van extreem
rechts: de zogenaamde Bolsjevistisch-joodse samenzwering. Van de
388 leden van de Russische revolutionaire regering van 1917, zou
maar 16 procent geboren Rus zijn en "95 procent van de rest
waren joden van elders, veelal uit New York". Bankiers de mees-
ten van joodse afkomst, hebben de Bolsjewieken ān de Nazi's
opgericht, vertelt Icke ons.
Icke wordt al te snel afgedaan als een lachwekkende zwetser door
degenen die hem niet geloven. Hij kan rekenen op een haast
eindeloze lezingen-tournee die langs alle steden van Groot-
BrittaniČ gaat en zijn boek - nog geen jaar oud - beleeft al z'n
derde herdruk. Daarnaast is er nu een nieuwsbrief voor het
netwerk van lezers. De bedoeling is, zoals letterlijk te lezen
staat, "een fusie tussen het spirituele en de `straatwijsheid'
die niet alleen noodzakelijk is, maar uiteindelijk niet meer te
stoppen zal zijn". Nexus is ook bezig lezersgroepen op te zetten
in heel U.K. In oktober 1994 dook Icke op bij een conferentie
van Nexus in Amsterdam waar Linda Thompson geprogrammeerd stond
als hoofdattractie. Onder Icke's fans bevinden zich leden van de
gewelddadige Neo-Nazi-groep Combat-18, die zijn uitspraken
prijst in het eigen blad Putsch. Anderen die Nexus' pro-militie
lijn overnamen waren de leiders van de sekte van de Zonneptem-
pel, waarvan in oktober vorig jaar 53 mensen omkwamen bij een
zelf-verbranding. In persverklaringen vlak voor de zelfmoord,
die grotendeels buiten de media bleven, verwees de sekte naar
Nexus. In een persverklaring werd een fotokopie van een artikel
uit Nexus bijgevoegd. Het ging over de bestorming door de FBI
van het huis van de "Blanke supremacist" Randy Weaver in Amerika
in 1992, waarbij Weavers vrouw, zoontje en hond doodgeschoten
werden. De Zonnetempel zag zichzelf in Canada in een vergelijk-
bare positie als de Weaver's. 
Icke en Nexus hebben nogal veel invloed op een groeiende "groe-
ne" beweging. 
Centraal in Icke's komplotdenken staan de "Nieuwe Wereld Orde"
en haar moeilijk te omschrijven leiding, de "Illuminati". (en
plan van hen om de werdl te onderwerpen zou gevonden zijn in een
fotokpieer-apparaat in 1986). Icke ziet zichzelf eerder als een
doorgever van onthullende informatie dan als een onderzoeker.
"Ik had nauwelijks over de Nieuwe Wereld Orde gehoord" vertelde
hij, "totdat in een periode van drie weken alle informatie in
dit boek door verschillende mensen aan mij doorgegeven werd".
Enkele van die "verschillende mensen" komen beslist van het New-
Ageblad "Rainbow Ark". Recente uitgaven hebben hun pijlen ge-
richt op dezelfde joodse bankiers, "Illuminati" en dergelijke en
publiceerden ook ruimschoots Icke-produkten. Het blad is meerde-
re keren betrokken geweest in het organiseren van Icke's lezin-
gen. Hoewel Rainbow Ark in New Age-kringen opereert, werd het
gestart vanuit het huis van een bekende rechtse racistische
propagandiste, Mary Stanton. Hetzelfde huis werd als persbureau
gebruikt door het National Front bij een verkiezing. Een van de
trouwste ondersteuners van Rainbow Ark (zoals te lezen stond in
een bedankje in het eerste nummer) is Anthony Chevasse, die weer
banden heeft met de duistere Britse organisatie "British League
of Rights", die wordt geleid door Don Martin. Martin is een
belangrijk persoon in extreemrechtse kringen. Hij heeft een
verzendboekhandel die grossiert in onsmakelijke lectuur. Zoals
het Amerikaanse blasd "spotlight" en de Nazi-bestseller "did Six
Million Really Die". Naast 700 andere publikaties. Martin's
eigen clubjes staan erom bekend dat ze zoveel mogelijk publici-
teit vermijden en zoveel mogelijk andere organisties misbruiken.
Martin staat erom bekend dat hij andere groepen overneemt. Zo
werd de "British Federation for European Freedom" omgebouwd tot
de Britse tak van de ultra-rechtse World Anti-Communist League. ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).