De Balie on 2 Feb 2001 16:07:58 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Visuele Cultuur @ De Balie, 6 & 7 April 2001


(English version below)


EERSTE AANKONDIGING
________________


Visuele Cultuur

De Balie, Amsterdam
vrijdag 6 en zaterdag 7 april 2001


Visuele Cultuur in de Balie

Een belangrijk thema voor de Balie de komende tijd is Visuele Cultuur. Dit
nieuwe, interdisciplinaire terrein is typerend voor deze tijd: het richt
zich op verschillende disciplines tegelijk en zoekt naar verbanden. Zowel
film en televisie als beeldende kunst, reclame, de gebouwde omgeving en
nieuwe digitale en elektronische presentatievormen behoren tot de Visuele
Cultuur, maar ook kledingcodes en de manier waarop tijdschriften en winkels
zich visueel profileren in onze sterk op visuele prikkels gebaseerde
experience economy. Visuele Cultuur kijkt naar het totaal aan visuele
boodschappen, iconen en codes waar we dagelijks mee geconfronteerd worden.

Twee dagen, twee thema's

De aftrap voor de programmering vindt 6 en 7 april plaats met een
tweedaagse onderzoeksconferentie in de Balie in Amsterdam, waarin het
onderwerp Visuele Cultuur verkend wordt. Onze wens is de reflectie hierover
verder te brengen dan de constatering dat de zogenaamde 'high-' en 'low'
culture steeds minder van elkaar te onderscheiden zijn, dat kunst, cultuur
en commercie tegenwoordig steeds meer hand in hand gaan en dat onze noties
over kunst en cultuur veranderen - onder meer omdat de hedendaagse
beeldcultuur een multicultuur is.
Twee hoofdthema's aangesneden: de toenemende verweving van kunst, cultuur
en economie en het vermengen van verschillende beeldculturen in de
multiculturele maatschappij.
Wat betekent dat samengaan van al die culturele en maatschappelijke velden
die voorheen van elkaar gescheiden waren? Wat heeft dit alles voor
consequenties? Hoe kun je als beeldenproducent in dat netwerk van belangen
nog een kritische positie innemen en in praktijk brengen? En hoe ziet zo'n
kritische houding er dan uit? Onder meer die vragen zullen aan de orde
komen.

Wie komen?

Nicholas Mirzoeff, de autoriteit in Amerika die zich sterk maakt voor
Visuele Cultuur als een nieuw perspectief. Olu Oguibe, kunstenaar en
kunsttheoreticus, expert op het gebied van hedendaagse (Afrikaanse) kunst
en film. Samen met Okwui Enwezor uitgever van Nka, journal of contemporary
African art. Cathérine David, artistiek directeur van de vorige Documenta.
John Akomfrah, een zwarte filmmaker en criticus die als geen ander in staat
is om waardeoordelen op basis van etnische en/of culturele verschillen te
verbeelden en te analyseren. Jeff Rian, hoofdredacteur van het tijdschrift
Purple.
Nederlandse gasten zijn o.a.: Felix de Rooij, beeldend kunstenaar en
filmmaker, maker van de befaamde tentoonstelling Wit over Zwart. Matthijs
de Jongh van KesselsKramer, verantwoordelijk voor strategie. Chris
Keulemans, schrijver en journalist. Patricia Pisters, docent en onderzoeker
op het gebied van gender in film en videoclips, co-auteur van een boek over
Madonna. Henk Oosterling, filosoof, verbonden aan het centrum voor
filosofie en kunst van de Erasmus Universiteit. Felix Janssens, grafisch
ontwerper, zal het gebouw van de Balie van beeld voorzien.

Maar er wordt beslist niet alleen gepraat en getheoretiseerd. Er zijn ook
vele visuele presentaties, waarbij de mensen betrokken zijn die de Visuele
Cultuur zelf vormgeven: kunstenaars, vormgevers, media- en theatermakers,
mode-ontwerpers, fotografen en architecten, mensen uit het bedrijfsleven en
de reclame - en met name zij die over de grenzen van hun discipline
heenkijken. Een interdisciplinair veld vraagt om een interdisciplinaire
aanpak.

Een en ander wordt voorbereid op een speciale Visuele Cultuur-website, die
op dit moment voor de Balie wordt ontwikkeld door een groep studenten van
de afdeling Interaction Design van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(HKU). In februari 2001 is deze operationeel.

Nadere informatie bij De Balie:
e jet.zeiss@balie.nl
t 020-5535151
f 020-5535155.

Programma-ontwikkeling: Ineke Schwartz, Ingrid van Tol, Tessa Boerman, Jet
Zeiss.

Vriendelijk verzoek dit bericht aan geinteresseerden in of buiten uw
instelling door te sturen.

________________


ANNOUNCEMENT

Visual Culture

De Balie, Amsterdam
Friday 6th & Saturday 7th of April 2001


Visual Culture in De Balie

An important theme for De Balie in coming months is Visual Culture. This
new interdisciplinary terrain is typical for current times: it focuses on
different disciplines simultaneously while searching for connections. Film,
television as well as visual art, advertising, the urban environment and
new digital and electronic presentation forms are part of Visual Culture,
but also dress codes and the manner in which magazines and shops present
themselves in our experience economy that is strongly based on visual
stimuli. Visual Culture looks at the totality of visual messages, icons and
codes that confront us on a daily basis.

Two days, two themes

The program kicks off on the 6th and 7th of April with a two-day research
conference in the Balie in Amsterdam in which the subject Visual Culture
will be explored. Our wish is to further reflection beyond establishing
that so-called `high-' and `low' culture are increasingly less easy to
distinguish from each other, that art, culture and commerce are currently
developing ever more hand in hand and that our notions on art and culture
are changing - among other things because contemporary image culture is a
multiculture.
Two main themes will be broached: the increasing interrelation of art,
culture and economy and the mix of different image cultures in
multicultural society.
What does the convergence of all these cultural and social fields - that
were hitherto separate - mean? What consequences will this all have? How,
as an image producer caught up in that network of interests can one still
take a critical stance and put it into practice? What then does such a
critical stance look like? These questions among others will be dealt with.

Who's attending?

Nicholas Mirzoeff, an American authority and advocate of Visual Culture as
a new perspective. Olu Oguibe, visual artist and art-critic, expert on
critical issues on contemporary (African) art and cinema. Together with
Okwui Enwezor editor of Nka, journal of contemporary African art. Cathérine
David, artistic director of the last Documenta. John Akomfrah, a black film
maker and critic who unlike anyone else is able to analyze and depict value
judgements on the basis of ethnic and/or cultural differences. Jeff Rian,
editor in chief of the magazine Purple.
From Holland those attending are among others: Felix de Rooij, artist and
film maker, producer of the famous exhibition Wit over Zwart. Matthijs de
Jongh, responsible for strategy at advertising agency KesselsKramer. Chris
Keulemans, writer and journalist. Patricia Pisters, tutor and researcher
into gender in film and video clips and co-author of a book on Madonna.
Henk Oosterling, philosopher, associated with the center for philosophy and
art at Erasmus University. Felix Janssens, graphic designer.

But there will certainly not only be talk and theorizing. There are also
many visual presentations involving people who are formative in Visual
Culture themselves: artists, designers, media and theatre producers,
fashion designers, photographers and architects, people from business and
advertising - especially those whose perspectives cut across the boundaries
of their discipline. An interdisciplinary field calls for an
interdisciplinary approach.

Preparations are being made on a special Visual Culture - website, that is
currently being developed for the Balie by a group of students from the
department of Interaction Design of the Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(HKU). This will be operational in February 2001.

Further information at De Balie:
e jet.zeiss@balie.nl
t +31-20-5535151
f +31-20-5535155.

Research & production: Ineke Schwartz, Ingrid van Tol, Tessa Boerman, Jet
Zeiss.

We kindly request you to send this message to interested parties in and
outside your organization.
A mailing will insure that everyone interested in the Visual Culture
program of the Balie is kept up to date on developments.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).