Han Speckens on 22 Nov 2000 18:48:48 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] staat der nederlanden> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: Persbericht
> Nummer: 188
> Datum: 22-11-2000
>
>
> OPERATIE MARKTWERKING, DEREGULERING EN WETGEVINGSKWALITEIT (MDW): PRIKKELS
VOOR ZAKELIJKE OVERHEID
>
> Door de marktsector een grotere rol toe te bedelen in de uitvoering van
> publieke taken kunnen win-win situaties ontstaan. De overheid ontpopt zich
> daarbij meer en meer als een effectieve opdrachtgever, regelgever en
> toezichthouder. Van geval tot geval moeten daarbij - soms fundamentele -
> afwegingen worden gemaakt. Daarbij zijn vragen aan de orde als: wat
> behoort tot het publieke belang, wat kan worden uitbesteed, waar kan
> invoering van marktelementen helpen om resultaten te verbeteren en hoe
> kunnen organisatie en financieringsstromen in de publieke sector zo worden
> ingericht dat prikkels de goede kant uitwerken?
> Dit schrijven minister Jorritsma van Economische Zaken, minister Zalm van
> Financien en minister De Grave van Defensie in het kabinetsstandpunt over
> het MDW-project Concessies en aanbestedingen en het interdepartementale
> beleidsonderzoek (IBO) Ontwikkeling Instrumentarium Competitieve
> Dienstverlening. Zowel competitieve dienstverlening als concessies en
> aanbesteding vormen volgens het kabinet een verrijking van het
> instrumentarium gericht op een zakelijker overheid.
> De MDW-werkgroep Concessies en aanbestedingen formuleert aandachtspunten
> voor de toetsing of het aanbesteden van concessieverlening in een
> voorkomend geval een reele optie is om de publieke diensten te verbeteren.
> Een onderzoek door het NEI heeft vervolgens een voorlopige lijst
> opgeleverd van publieke taken waarbij concessieverlening op het eerste
> gezicht veelbelovend lijkt.
> De kracht van Competitieve Dienstverlening is dat het een instrument biedt
> om het functioneren van de dienstverlening te verbeteren en budgettaire
> winst te boeken. Uitbesteding van de dienstverlening is daarbij geen doel
> op zich maar een middel om de dienstverlening te verbeteren. Daarbij kan
> ook het onderdeel van de rijksoverheid dat een bepaalde dienst nu
> aanbiedt, meedingen bij de aanbesteding van de dienst. Het kabinet is van
> oordeel dat voorafgaand aan een proces van Competitieve Dienstverlening
> een afweging plaats moet vinden van de mogelijk te veroorzaken onrust en
> de te verwachten voordelen. Het instrument is met name geschikt in
> situaties waarin substantiele investeringen of reorganisaties zijn gepland
> en als (bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt) de interne uitvoering
> van een bepaalde dienst onvoldoende kan worden gewaarborgd. Er zijn twee
> handboeken voor het toepassen van Competitieve Dienstverlening opgesteld:
> een ten behoeve van Defensie en een voor de rijksoverheid als geheel.
> Een belangrijke prikkel voor de toepassing van Competitieve
> Dienstverlening en aanbesteding van concessieverlening is het besluit van
> het kabinet om efficiencywinst ten gunste van het betreffende departement
> te brengen. Als de diensten worden geleverd met behulp van vaste activa,
> dan worden deze verkocht en komen de verkoopopbrengsten ten gunste van de
> staatsschuld. Het betreffende ministerie deelt mee in de rentevrijval die
> hierdoor ontstaat.
>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).