Geert Lovink on Mon, 6 Mar 2000 08:49:50 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 18 maart: conferentie alternatieven voor de markteconomie


From: konfrontatie <konfront@xs4all.nl>

Persbericht

Op zaterdag 18 maart aanstaande organiseert vereniging Solidair de
conferentie 'Solidarity over competition, alternatieven voor de
markteconomie'. De conferentie is de gelegenheid waar vereniging Solidair
officieel in het leven wordt geroepen.

Solidair is een beweging van en voor iedereen die samenwerking in de plaats
wil  stellen van de gekte en onrechtmatigheid van het marktdenken en de
vernietigende werking van de wereldeconomie. Mensen worden voortgejaagd
door de mechanismen van de markteconomie, zonder dat er rekening wordt
gehouden met wat zij werkelijk willen of kunnen. Doe je niet mee aan de
ratrace, word je te licht bevonden en ben je voor de markt niet meer
interessant, dan word je aan de kant gezet en naar de marge van de
samenleving gedreven.
Vereniging Solidair is een samenwerkingsverband waarin individuen,
bedrijven en sociale, politieke en culturele initiatieven zich verbinden om
naar eigen mogelijkheden bij te dragen aan een duurzame en in sociaal en
economisch opzicht rechtvaardiger samenleving.
Door een bundeling van krachten, van kennis en middelen, wordt er een
samenwerkingsmodel gecreeerd met een zichzelf versterkend effect. In
Solidair zijn de voorwaarden aanwezig voor uitwisseling van diensten en
ervaring, voor ontwikkeling van meer professionaliteit in vernieuwende
vormen van economisch handelen, voor financiele steun aan solidaire
initiatieven met de bijeengebrachte middelen.

Op de conferentie 'Solidarity over competition, alternatieven voor de
markteconomie' van 18 maart wordt de solidair-economische structuur
gepresenteerd. Ook komt een scala aan initiatieven aan bod die vanuit de
basis werken aan acceptabelere manieren van omgaan met elkaar, met de
omgeving. In een forumdiscussie, presentaties en workshops zullen
verschillende gezichtspunten en een keur aan initiatieven die vanuit de
basis werken aan verandering van samenleving en economische structuren de
revue passeren. De vereniging voor wereldbasisinkomen, de initiatiefgroep
voor LETS 'Barataria', Het Groene Sticht, het Netwerk voor Sociale Economie
en Aktie Strohalm zijn enkele van de groepen die op de conferentie aanwezig
zullen zijn.

De conferentie 'Solidarity over competition' vindt plaats in 'de Werkplaats
Kindergemeenschap', Kees Boekelaan 10 te Bilthoven (met o.v. totaal 15 min.
van Utrecht),van 10.00 tot 17.00 uur, met aansluitend vegetarisch
biologisch buffet. Kosten voor deelname zijn 20 gulden (alles incluis).
Meer informatie is te verkrijgen bij Vereniging Solidair: Lauwerecht 55,
3515 GN Utrecht; tel: 030-2721660; email: <info@solidair.nl>; alle
informatie is terug te lezen op www.solidair.nl
------------------------------
UITNODIGING

Op zaterdag 18 maart 2000 organiseert Vereniging Solidair de conferentie
'Solidarity over competition, alternatieven voor de markteconomie'. Op deze
dag is er aandacht voor allerlei samenwerkingsverbanden en vernieuwende
ideeen op economisch gebied uit binnen- en buitenland. Tevens wordt nu - na
de introductie van het ana maria fonds afgelopen oktober in de Balie, en de
werkconferentie van de VAKgroep over solidaire economie in november - de
opzet van vereniging Solidair in zijn geheel gepresenteerd.
Je bent van harte welkom aan deze dag deel te nemen.

plaats: Werkplaats Kindergemeenschap, Kees Boekelaan 10 te Bilthoven
(vlakbij Utrecht)
datum: 18 maart 2000
tijd: van 10.00 tot 17.00 uur met aansluitend vegetarisch biologisch
buffet tot 19.00 uur
kosten: F 20,-

Opgeven voor deelname of reserveren van een stand op de informatiemarkt bij
vereniging Solidair (zie achterzijde). Je krijgt dan een bevestiging met
routebeschrijving toegestuurd.

PROGRAMMA

09.45 Ontvangst
10.15 Opening door de dagvoorzitter Patricia Collette (voorzitster
Vrouwenalliantie en medewerkster NCDO)
10.20 "Economie dat regelen we zelf wel!", forumdiscussie
Fundamenten van (alternatieve) economie kritisch besproken vanuit
verschillende invalshoeken: economische praktijk (Raf Jansen van Sjakuus),
vereniging Solidair (Kees Brinkman), wetenschap (Henk Voets), politiek
(Marjan Schuring). Verandering van binnenuit of van buitenaf? Is er een
rol voor de politiek? Hoeveel verwacht je van je achterban?
11.30 Pauze
12.00 Presentatie vereniging Solidair
Paul Dijkstra legt de werking van het solidair-economisch model uit
12.25 Stichting Voorstaete, een voorbeeldprojekt
Andre Jonkers over Stichting Voorstaete: wat hebben Solidair en
Voorstaete aan elkaar?
12.45 Lunch, informatiemarkt van alternatieve economische organisaties en
bedrijven.
14.00 Workshops (2 rondes van 50 minuten)
14.45 Pauze
15.10 Workshops
16.00 'Solidair a l'improviste' door theatersportvereniging D.O.M. uit
Utrecht
17.00 Conclusies en afsluiting
17.15 Vegetarisch biologisch buffet voor alle deelnemers. De mobiele
keuken van 'kollektief Rampenplan'  verzorgt een biologisch- vegetarisch
maal.

WORKSHOPS

algemeen

1. politiek vs. samenleving?
met Marjan Schuring (raadslid Utrechtse fractie GroenLinks) en
vertegenwoordigers van stromingen die zich vanuit "de basis" bezig houden
met maatschappijverandering. (lengte: 2x 50 minuten)

2. zelfkant van de samenleving
door Raf Jansen (Sjakuus). Over de kloof tussen arm en rijk en het
vraagstuk van herverdeling.

3. wereldeconomie, geld en groei
door Willem Hoogendijk (Stichting Aarde; Netwerk voor Sociale Economie)

4. van protestbeweging tot opbouwbeweging
Wat is het perspectief van de hedendaagse protestbeweging?  Hoe kunnen de
opbouwbeweging en de protestbeweging elkaar aanvullen? (lengte: 2x 50
minuten)

5. feministische blik op economie
De heersende uitgangspunten van de markt-economie  (economisch nut = winst)
bekeken vanuit feministisch-economische aannames.
(lengte: 2x 50 minuten)

6. solidariteit versus liefdadigheid
Discussie aan de hand van stellingen: als
deelnemer verdedig je de eenmaal gekozen stelling (tamtam-spel)

initiatieven

7. Strohalm en Solidair
presentatie van Strohalm-ideeen door Arie Bosma. Overeenkomsten en
verschillen met Solidair.

8. Alternatieve Miethausersystemen
door Stefan Rost uit Freiburg. Over voor- en nadelen van alternatieve
woonvormen, conti-nuiteit en blijvend commitment ten aanzien van
maatschappelijk gebonden eigendom.
(voertaal: Duits)

9. Het Groene Sticht
door Nico Ooms. Een samenwerkingsverband tussen Emmaus en Utrechtse
daklozenopvang (NoiZ) om in de nieuwe Utrechtse wijk Leidse Rijn een
woon/werk project te realiseren met o.a. een kringlooppunt, hostel en
sociale wo-ningbouw.

10. Lets/ruilkringen
door Marc van der Valk (Barataria). Over uitwisseling van diensten zonder
tussenkomst van geld.

11. wereldbasisinkomen
door Rene Heeskens. Hoe reeel is dit idee? Zijn er al stappen tot
realisering ondernomen?

vereniging Solidair

12. kritisch spenderen
De inhoudelijke toetsingscriteria van het so-lidair economisch model onder
de loep met behulp van casussen: zelf aanvragen toetsen aan de criteria
(lengte: 2x 50 minuten).

13. hoe degelijk is vereniging Solidair?
Korte schets van de weg die het bijeengebrachte geld aflegt. Welke
zekerheden zijn er financieel en juridisch ingebouwd in de structuur?

14. vereniging Solidair: wat kan Ik er mee?
Verdere concretisering van wat de plek is voor een woonvereniging, bedrijf
of individu?

KORTE SCHETS VAN DE WERKING VAN HET SOLIDAIR ECONOMISCH MODEL

wie is solidair?
Het doel van vereniging Solidair is het ondersteunen van initiatieven die
werken aan een solidaire economie. In een solidaire economie is het maken
van winst niet het hoogste doel, sociale aspecten zijn hier belangrijker.
Bedrijven, woonprojecten, sociale, culturele en politieke initiatieven en
particulieren die samenwerking en wederzijdse steun tot kernpunt van hun
handelen maken, kunnen ieder op hun eigen manier meedoen. Door wat je meer
hebt dan direct nodig is, ter beschikking te stellen en diegenen die
daarmee ondersteund worden te vragen hetzelfde te doen, ontstaat een
samenwerkingsmodel dat de kracht en de middelen vooral uit zich zelf haalt.
Hierbij hoort het mogelijk maken van projecten als woon-werkpanden,
ateliergebouwen, milieuverbeterende bedrijvigheid, maar ook het
ondersteunen van groepen die bezig zijn met opvang van illegalen, etcetera.
Of zoals vereniging Solidair schrijft: "wie uitgesloten, vervreemd,
dissident of anders is, krijgt kansen om economisch te functioneren op
eigen voorwaarden en binnen eigen mogelijkheden."

bijdragen, deelnemen en bouwen
Dat zijn de drie onderdelen van de solidaire infrastructuur, drie niveaus
van betrokkenheid waarin iedere groep, ieder individu op een eigen manier
middelen kan inbrengen.
De deelnemers vormen het hart van de structuur. Je kunt je als persoon,
woonproject, bedrijf  of werkproject aansluiten. Je stelt voor korte of
langere tijd middelen ter beschikking, geeft een borgstelling af of draagt
structureel een percentage van de winst af. Ook kun je door samen te werken
voorzieningen voor elkaar creeren en gemakkelijker over en weer van elkaars
diensten en kennis gebruik maken.
Dit hart wordt van twee kanten gevoed: door bijdragers en door de bouwers.
Bouwers werken aan het brengen van meer professionaliteit in vernieuwende
vormen van economisch handelen. Zij bouwen aan een versterking van de
solidaire infrastructuur.
Bijdragers doen incidenteel of structureel giften aan de stichting ana
maria fonds. Dit is het meest extern gerichte deel in de solidaire
infrastructuur voor groepen en mensen die sympathiseren met het idee van
een solidaire economie en dat willen steunen.

waar gaat het heen?
Met de bijeengebrachte middelen worden projecten op verschillende manieren
ondersteund: door begeleiding en advies, door het helpen ontwikkelen van
ontbrekende professionaliteit, door het ontwikkelen van nieuwe instrumenten
op deze gebieden en door een aanvullende lening of borgstelling voor hun
financiering.
Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moeten initiatieven, van
bedrijven tot ideele organisaties, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze
moeten levensvatbaar zijn, collectief georganiseerd zijn, zoveel mogelijk
in eigen beheer doen, een maatschappelijke meerwaarde hebben en op hun
beurt participeren in de solidaire economie.

are we experienced?
Vereniging Solidair komt voort uit de VAKgroep. Dat is een
samenwerkingsverband van bedrijven, sociale, politieke en culturele
initiatieven en woonprojecten die de solidaire economie al jaren in
praktijk brengen. Deze heeft in 25 jaar ervaring opgedaan in het begeleiden
van initiatieven naar een succesvol bestaan. Met de opgedane ervaring en
ontwikkelde professionaliteit wil Vereniging Solidair nu actief naar buiten
treden en zo een breder publiek aanspreken.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).