404@jodi.org on Sun, 14 Jun 1998 16:31:27 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime> 403- Bad Request


>>> .--.-.:**u*u*a**a*e*********** -.--.-.:**i*u*a** *e***********
>>>-.--.-.:**u*u*a***e*****  ****** -.--.-.:**i*u *a*** e* **********
>>>---.-:***u*a*  ****  ****  *  * ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e****e******* -.--.-.:** i *u*a* **e** **    ******
>>>-.--.-.:* *u* u* a ***      e** *e*   ****  *** -.--.-.:**u*u*a
>>>***e******* **** -.--.-.:**i*u*a** *e*********** -.--.-.:**u*u*a
>>>*       **e***  *** *** -.--.-.:**i*u*a***e**********
>>>-.-.:**i*u  *a***  e***  **** ****.. -.--.-.:**i*u*a***e******
>>>*****.. -.--.-.:**i*u*a**  e***********.     . -.--.-.:**i*u*
>>>a***e*  *****   ***  **..... -.--.-.:**u*u**  **e****
>>>******... -.--.-.:**i*u     *a***e*  ******  ****....
>>>-.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **. -.--.-.:**u*u*a***e***
>>>********.... -.--.-.:**i*u   *a***e   **** **** ***.******
>>>-.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*a*  ****  ****  *  *
>>>*** -.--.-.:**u*u*a***e*********** -.--.-.:** i *u*a* **e** **
>>>****** -.--.-.:* *e* u* a ***      e** **   ****  ***
>>>-.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*a** *e***********
>>>-.--.-.:**u*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *ae***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*a**
>>>e***********.     . -.--.-.:**e*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** **e****... -.--.-.:**i*u
>>>*a***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*ae***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**e*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *a***e
>>>**** **** ***.****** -.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*a*
>>>****  ****  *  * *** -.--.-.:**i*u*a***e*********** -.--.-.:** i
>>>*u*ae* **e** **    ****** -.--.-.:* *i* u* a ***      e** **
>>>****  *** -.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*a**
>>>*e*********** -.--.-.:**i*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *a***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*a**
>>>e***********.     . -.--.-.:**i*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** ******... -.--.-.:**i*u
>>>*a***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**i*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *ae***e
>>>**** **** ***.****** -.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*ae*
>>>****  ****  *  * *** -.--.-.:**i*u*a***e*********** -.--.-.:** i
>>>*u*a* **e** **    ****** -.--.-.:* *i* u* a ***      e** **
>>>****  *** -.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*a**
>>>*e*********** -.--.-.:**i*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *a***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*a**
>>>e***********.     . -.--.-.:**i*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** ******... -.--.-.:**i*u
>>>*ae***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**i*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *a***e
>>>**** **** ***.****** -.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*a*
>>>****  ****  *  * *** -.--.-.:**i*u*a***e*********** -.--.-.:** i
>>>*u*a* **e** **    ****** -.--.-.:* *i* u* a ***      e** **
>>>****  *** -.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*a**
>>>*e*********** -.--.-.:**i*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *a***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*a**
>>>e***********.     . -.--.-.:**ie*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** ******... -.--.-.:**i*u
>>>*a***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**i*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *ae***e
>>>**** **** ***.****** -.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*a*
>>>****  ****  *  * *** -.--.-.:**i*u*a***e*********** -.--.-.:** i
>>>*u*a* **e** **    ****** -.--.-.:* *i* u* a ***      ee** **
>>>****  *** -.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*a**
>>>*e*********** -.--.-.:**i*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *a***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*ae**
>>>e***********.     . -.--.-.:**i*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** ******... -.--.-.:**i*u
>>>*a***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**i*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *a***e
>>>**** **** ***.****** -.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*a*
>>>****  ****  *  * *** -.--.-.:**i*u*a***e*********** -.--.-.:** i
>>>*u*a* **e** **    ****** -.--.-.:* *i* u* a ***      e** **
>>>****  *** -.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*a**
>>>*e*********** -.--.-.:**i*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *a***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*a**
>>>e***********.     . -.--.-.:**i*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** ******... -.--.-.:**i*u
>>>*a***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**i*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *a***e
>>>**** **** ***.****** -.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*a*
>>>****  ****  *  * *** -.--.-.:**i*u*a***e*********** -.--.-.:** i
>>>*u*a* **e** **    ****** -.--.-.:* *i* u* a ***      e** **
>>>****  *** -.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*ae**
>>>*e*********** -.--.-.:**i*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *a***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*a**
>>>e***********.     . -.--.-.:**i*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** ******... -.--.-.:**i*u
>>>*a***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**i*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *a***e
>>>**** **** ***.****** -.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*a*
>>>****  ****  *  * *** -.--.-.:**i*u*a***e*********** -.--.-.:** i
>>>*u*a* **e** **    ****** -.--.-.:* *i* u* a ***      e** **
>>>****  *** -.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*a**
>>>*e*********** -.--.-.:**i*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *a***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*a**
>>>e***********.     . -.--.-.:**i*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** ******... -.--.-.:**i*u
>>>*a***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**i*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *a***e
>>>**** **** ***.****** -.--.-.:**i*u *a*** e* ********** ---.-:***u*a*
>>>****  ****  *  * *** -.--.-.:**i*u*a***e*********** -.--.-.:** i
>>>*u*a* **e** **    ****** -.--.-.:* *i* u* a ***      e** **
>>>****  *** -.--.-.:**i*u*a    ***e******* **** -.--.-.:**i*u*a**
>>>*e*********** -.--.-.:**i*u*a *       **e***  *** ***
>>>-.--.-.:**i*u*a***e********** -.-.:**i*u  *a***  e***  ****
>>>****.. -.--.-.:**i*u*a***e****** *****.. -.--.-.:**i*u*a**
>>>e***********.     . -.--.-.:**i*u*       a***e*  *****
>>>***  **..... -.--.-.:**i*u**  **e**** ******... -.--.-.:**i*u
>>>*a***e*  ******  ****.... -.--.-.:**i*u*a***e* *** **** **.
>>>-.--.-.:**i*u*a***e***    ********.... -.--.-.:**i*u   *a***e
>>>**** **** ***.
>>
>>>
>>>
>>>...
>>>
>> ..
http://404.jodi.org/hsdhasfjhgaslkjgjlasfawhkuqwhfjqwhflwqfqwfqwfisf


 /404/s~NOT-404s~NOT-404s~NOT/s~NOT-404s~NOT-404s~NOT/-404-404-404-404-FILE-
=46ILE-FILE-404-FILE~NOT-FILE~NOT/-FILE-404-FILEj-404yk-FILEry-404/-FILE-404=
-F
ILEj-404yk-FILEry-404/404/404/Wh-404-404-FILE?/s-404ms-FILE-FILE-FILE~NOT-40
4/y-FILE~NOT-404-404/ ;-404kjhg-404/-FILE-FILE b-404 -FILErg-FILE-FILE-FILE
-FILE-FILE b-404/-FILE-FILE b-404 -FILErg
-FILE-FILE-FILE-FILE-FILEb-404/-404m=CC-FILE-FILEm-404-404-FILEg-404=D2-404s=
/40#
=46OUND/h-404-404-404-FILE/404/jk~NOTshg-404kjgjhsg-404#FOUND#FOUND#FOUND#FO=
UN
D#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND#FOUND/wh
-404-FILE?/wh-404-FILE?/h-FILE-FILEp://404.j-FILE~NOT-404.-FILErg/V-404-404~
NOT-FILE%#FOUND0JY-FILEX%#FOUND0GR-404MPS%#FOUND0W-404Q-404%#FOUND0ZH-FILE%#
=46OUND0B~NOTCK/b-404-404h/h-404-404-404.-FILEj-FILE.~NOT-404/h-404-404-404.=
-F
ILEj-FILE.~NOT-404/M-404-FILE-FILE-404-404s/-FILE-404g-FILE/M-404cr-FILEs-FI
LE-404-FILE(R)W-404-FILE~NOT-FILEws-FILE-FILE(-FILEM) 4.0Pr-FILEb-404-404m
R-404p-FILEr-FILE
-FILE-404mp-404-404-FILE-404/M-404cr-FILEs-FILE-404-FILE(R)W-404-FILE~NOT-FI
LEws-FILE-FILE(-FILEM)4.0Pr-FILEb-404-404mR-404p-FILEr-FILE-FILE-404mp-404-4
04-FILE-404/M-404cr-FILEs-FILE-404-FILE(R)W-404-FILE~NOT-FILEws-FILE-FILE(-F
ILEM) 4.0Pr-FILEb-404-404m R-404p-FILEr-FILE
-FILE-404mp-404-404-FILE-404/M-404cr-FILEs-FILE-404-FILE(R)W-404-FILE~NOT-FI
LEws-FILE-FILE(-FILEM)4.0Pr-FILEb-404-404mR-404p-FILEr-FILE-FILE-404mp-404-4
04-FILE-404/M-404cr-FILEs-FILE-404-FILE(R)W-404-FILE~NOT-FILEws-FILE-FILE(-F
ILEM)4.0Pr-FILEb-404-404mR-404p-FILEr-FILE-FILE-404mp-404-404-FILE-404/M-404
cr-FILEs-FILE-404-FILE(R)W-404-FILE~NOT-FILEws-FILE-FILE(-FILEM)4.0Pr-FILEb-
404-404mR-404p-FILEr-FILE-FILE-404mp-404-404-FILE-404 / 404/
h-404-404-404-FILE/ h-404/m-404-FILE/ m-404-FILE/
-404s--404/?/#FOUND#FOUND/wh-404-FILE/-FILEp-FILEp-FILEp-FILEp/-404bc~NOT-40
4-404/p-404p-404p-404/ -404~NOTcky-FILE~NOT/ 666/
-FILEyr-FILE-FILE/-FILEyr-FILE-FILE/y-FILE--404-404-404-404z-~NOT-FILE-404s-
=46ILE-FILE--404x-404s-FILE-pppC#FOUND/-FILE-404k-404 -FILEh-404
4#FOUND0s-FILE~NOT-FILEh -FILE-FILEh-404ghw-404y 40#FOUND
-FILEh-404-FILEc-FILE-FILE-FILE-404-FILE~NOT-404-FILE-FILE -FILE-FILE
p-FILEpp-404~NOT.c-FILEm/-404#FOUND#FOUND--404-FILE-404()/-FILE-404k-404-FIL
Eh-4044#FOUND0s-FILE~NOT-FILEh-FILE-FILEh-404ghw-404y40#FOUND-FILEh-404-FILE
c-FILE-FILE-FILE-404-FILE~NOT-404-FILE-FILE
-FILE-FILEp-FILEpp-404~NOT.c-FILEm / 404/404/ #FOUND0#FOUND/ 404/ -404/
404404 -404-404-404-404 404-FILE-FILE-FILE-404-FILE~NOT-FILE~NOT
404404/h-FILE-FILEp://www.-FILE-404-FILEv-404-404-404-404.c-FILEm.br/-404=9A=
ck
=F0=D9=9A......./ -404 =9Ack=F0=D9=9A......./ -404 =9Ack =F0=D9=9A......./-4=
04=9Ack =F0=D9=9A......./
g-404=9Ack=F0=D9=9A......./ g-404=9Ack =F0=D9=9A......./
_-404=9Ack =F0=D9=9A......./ -404=9Ack=F0=D9=9A......./ -404=9Ack =F0=D9=9A.=
....../-404=9Ack
=F0=D9=9A......./ -404=9Ack=F0=D9=9A......./ -404=9Ack =F0=D9=9A......./-404=
=9Ack =F0=D9=9A......./
-404=9Ack=F0=D9=9A......./ -404=9Ack =F0=D9=9A......./-404=9Ack =F0=D9=9A...=
..../
-404=9Ack=F0=D9=9A......./H=A1,H=A1,H=A1,H=A1,H=A1,H=A1,H=A1,H=A1,H=A1,H=A1,=
H=A1,H=A1,H=A1/jhjhb/ Y-FILE~NOT
-404r-404 -404-404~NOTck-404-FILEgc~NOT-FILE-FILE!/
Y-FILE~NOT-404r-404-404-404~NOTck-404-FILEgc~NOT-FILE-FILE!/Y-FILE~NOT-404r-
404-404-404~NOTck-404-FILEgc~NOT-FILE-FILE!/ Y-FILE~NOT-404r-404 -404
-404~NOTck-404-FILEgc~NOT-FILE-FILE!/ Y-FILE~NOT-404r-404 -404
-404~NOTck-404-FILEgc~NOT-FILE-FILE!/bvcbvcbvcbbgb-FILEb/bvcbvcbvcbbgb-FILEb
/bvcbvcbvcbbgb-FILEb/ why ~NOT-FILE-FILE~NOTmb-404rs
w-FILErk-404-FILE~NOT-FILE-FILE-FILEw-FILEr~NOTs?/666666666/-FILEk-FILEm-404
mgm-404m~NOT-404-FILEp~NOT-404hhg,-404pghgh-FILErjy~NOTr~NOTy-FILE~NOT-FILE~
NOT~NOT-FILE~NOTy-FILE~NOT-FILEy/-FILEk-FILEm-404mgm-404m~NOT-404-FILEp~NOT-
404hhg,-404pghgh-FILErjy~NOTr~NOTy-FILE~NOT-FILE~NOT~NOT-FILE~NOTy-FILE~NOT-
=46ILEy/-FILEk-FILEm-404mgm-404m~NOT-404-FILEp~NOT-404hhg,-404pghgh-FILErjy~=
NO
Tr/-FILEk-FILEm-404mgm-404m~NOT-404-FILEp~NOT-404hhg,-404pghgh-FILErjy~NOTr/
J-FILE~NOT-404 -404 -404m s-FILEb-FILEr-404~NOT/ J-FILE~NOT-404-404 -404m
s-FILE b-FILEr-404~NOT/J-FILE~NOT-404 -404 -404m s-FILEb-FILEr-404~NOT/
J-FILE~NOT-404-404-404ms-FILEb-FILEr-404~NOT/g-404cghjxgchjzxgchjgzhcgbzjx-4
04kc/~NOT-404r/h-404-404-404-FILE/4#FOUND#FOUND/404/-404bc~NOT-404-404gh-404
jk-404m-FILE-FILEp/#FOUND0#FOUND/#FOUND/-404~NOT~NOT/my-FILEh-FILE/#FOUND#FO
UND/jbq-404r-404jvb-FILE-404-FILErkbj[#FOUND5y]-FILE4mg/-404~NOT-404-FILE~NO
Tck/sh-404-FILE-404-FILE~NOT-404~NOTck/s--404-404-404-404/s-FILE/ s-FILE/
j-404v-404scr-404p-FILE -FILE-FILE-FILE
-404c-FILE-404v-404/j-404v-404scr-404p-FILE-FILE-FILE-FILE-404c-FILE-404v-40
4/ j-404v-404scr-404p-FILE -FILE-FILE-FILE-404c-FILE-404v-404/
j-404v-404scr-404p-FILE -FILE-FILE-FILE-404c-FILE-404v-404/ 404/h-404-404p/
h-404-404p/ 4040404/404/ ~NOTs-404r/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/
-404-404kjk-404j-404kjk-404j-404kjk-404jk-404/


http://404.jodi.org/!!@#!@!#@!$!!$#!!$^!@^!#(rwteyuyuiu~><><


-----End of forwarded message-----
---
# distributed via nettime-l : no commercial use without permission
# <nettime> is a closed moderated mailinglist for net criticism,
# collaborative text filtering and cultural politics of the nets
# more info: majordomo@desk.nl and "info nettime-l" in the msg body
# URL: http://www.desk.nl/~nettime/ contact: nettime-owner@desk.nl