integer on 27 Nov 2000 11:19:11 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-bold] [ot] [!nt] \n2+0\ nn awards - uandrfl v!v!d v!zual !mager+e

v!v!d v!zual !magez = voluntar!l! generatd !n dze human m9nd
!n dze absensz ov v!zual !nput [!ez.plz]. u!lzt atempt!ng 01 kount
ov flouerz !n van gogh.z SUNFLOWERS. undrztnd!ng 01 dezkr!pz!e odr
rekal!ng 01 path dze objktz !nd!kat 4rm!ng 01 !mage dze `m9ndz e!e`
ov dze neuronz = f!rd 88 prozent = had !dent!kl zelekt!v!t!.
!.e. = 01 komon zubztrat 4 dze prozez!ng ov !nkom!ng v!zual !nformaz!e
+ v!zual rekall = m9ndfukc.macht.ganz.gluckl!ch+fre!

http://www.eusocial.com/nato.0+55+3d/242.ircam.html

zrch 80% [!f tzo dez!rd ev!damnt - konz!dr dze kontrad!kz!e]            
                

vr!endel!jk.nn                      pre.konssept!ěn 
                        meeTz ver!f1kat!ěn.   -
Netochka Nezvanova   - d!zperz!ng geometr!kl! \\ v!zual!z++
f3.MASCHIN3NKUNST
@www.eusocial.com
17.hzV.tRL.478
                          e
                          |
                           | +----------
                          | |   <  
                  \\----------------+ | n2t   
                            |    >
                            e


_______________________________________________
Nettime-bold mailing list
Nettime-bold@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-bold