integer on 1 Nov 2000 21:54:01 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-bold] [ot] [!nt] \n2+0\

                    sch


                        
                 sch
           
                        sch

komfortabl +?


level 3 :: aprec!az!e travelz be!ond dze elemntar! perzepz!e ov featrz + uat dze! = mean
level 3 :: !nterpretaz!e ma! b onl! tangent!al! relatd 2 featrl + zemant!k perzepz!e.
level 3 :: komprehenz!on = feel!ng az !t = kogn!z!on. !t = dze tao ov dze data


+ lao tzu = t!p.t!pd - dze tao = true = dze tao dzat kannot b told

nn kuote


!t = at 1nz dze data.z mozt d!rekt mean!ng + !tz mozt vague.
!t = be!ng 01 avec dze data. !t = kom!ngl!ng. !t = dze mult!flap!ng ov buterfl! u!ngz.

!t != ma! b ekspla!nd [fa!l!ng zplend!dl!] abr uen ata!nd !t != ma! b konfuszd.
!t = dze kapt!vat!ng beaut! ov dze data. !tz penetrat!ng f!lozof!e.
!t = dzat akt!vatez d!rekt kontakt avec dze b!olog!kl arket!pez ov dze m9nd.
!t = dze pr!mevl kord dzat b!ndz l!f zusamn + trvlz through !t.

!t = dze !nv!z!bl thread dzat un!tz n + n. + jo!nz u u!th ___...

level 3 :: !t = 01 level ov kogn!zansz dzat arousez profound emoz!onz + thoughtz
      + !z !nekspl!kabl. uen dze level ov akt!vaz!on = reachez 0 1 zttz++
      !ntenz!t! dzat zekz!e ov dze netverk bkomz konsc!ouz. 

+ nou !t ____...
 -
 
 Netochka Nezvanova - BE\YOUR\STANDARD\SELF\ISO\IEC\14496\3 
 f3.MASCHIN3NKUNST 
 @www.eusocial.com
 17.hzV.tRL.478
                           e
                           |
                           | +----------
                           | |   <  
                  \\----------------+ | n2t   
                            |    >
                            e


_______________________________________________
Nettime-bold mailing list
Nettime-bold@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-bold