begum ozden firat on Fri, 21 Aug 2009 22:44:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> Eclectic Tech Carnival Istanbul - DIJITAL DANTEL / DIGITAL DOILY September 9-13, 2009


.
>
> ((scroll down for greek + english. please distribute widely ))
>
>
>
>
>D??J??TAL DANTEL
>
>Eclectic Tech Carnival Istanbul
>
>9-13 Eyl??l 2009
>
>
>
>Merhaba! Eclectic Tech Carnival Istanbul???da d??nyan??n d??rt bir 
>yan??ndan pek ??ok kad??n ve transla birlikte kendiniz ve 
>sevdikleriniz i??in ??zg??r ve a????k kaynak dijital danteller 
>??rmeye davetlisiniz.
>
>Eclectic Tech Carnival ??? Dijital Dantel, A????k Bilgi ve A????k 
>Standart Teknolojisi???yle ilgilenen kad??n ve translar?? bir araya 
>getiren bir festival. 2002???den beri her y??l yap??lan festival, 
>kad??n ve translar??n deneyim, bilgi ve yeteneklerini 
>payla??malar??na, birbirleriyle ileti??ime ge??melerine ve tabii ki 
>e??lenmelerine imkan veren bir ortam yarat??yor.
>
>10. Eclectic Tech Carnival 9-13 Eyl??l 2009 tarihleri aras??nda 
>Istanbul???da ger??ekle??ecek.
>
>Be?? g??nl??k festivalde a????k kaynak ve ??zg??r yaz??l??m y??kleme 
>ve kullanma, temel HTML ve websitesi kurulumu, yarat??c?? 
>eylemlikler ??zerine at??lyeler, teknoloji ve sanat??n 
>hareketlerimizin i??erisinde alternatif kullan??mlar?? ??zerine 
>tart????malar ve DIY (Kendin Pi??ir Kendin Ye) teknolojiler ??zerine 
>pek ??ok uygulamal?? at??lyeler olacak.
>
>Kat??l! Kal gel, at??lye ve tart????malara kat??l. E??er bir 
>at??lye, konu??ma, performans, vb haz??rlamak istiyorsan elini 
>??abuk tut, hemen bizimle ileti??ime ge??!
>
>Pratik Bilgiler:
>
>Mekan: /ETC ??? Dijital Dantel, Taksim- ??stiklal Caddesi???nde 
>bulunan Haymatlos bar/ performans merkezinde ger??ekle??ecek. 
>At??lyelerin yap??laca???? iki b??y??k salonumuz, bar??m??z, ses 
>sistemi haz??r olan bir sahnemiz ve b??y??k bir mutfa????m??z var.
>
>Kat??l??m: /ETC ??? Dijital Dantel, sadece kad??n ve translara 
>a????kt??r, ve ??zellikle trans bireylere ula??may?? ??mit ediyor.
>
>Herhangi bir kat??l??m ??creti yoktur ama her t??rl?? ba?????? seve 
>seve kabul edilir.
>
>Konaklama: ???benim evim senin evindir??? bu nedenle ??ehir 
>d??????ndan gelen kat??l??mc??lar?? evlerimizde a????rlamaya 
>??al????aca????z. Ayr??ca uygun fiyatl?? bir hostelle de 
>ba??lant??m??z var.
>
>Yemek: Festival s??resince yeni kurulan bir yemek kollektifi 
>Lambdaistanbul ve Haymatlos mutfaklar??nda bizler i??in vejeteryan/ 
>vegan yemek yapacaklar. E??er kollektife destek vermek isterseniz 
>l??tfen bizimle ileti??ime ge??in.
>
>Yak??nl??klar: Bu sene /ETC ??? Dijital Dantel, Direnistanbul- IMF 
>ve D??nya Bankas?????na kar???? Direnis G??nleri Kordinasyonu (1-8 
>Ekim) ile birlikte ??al??????yor. Ekim???de IMF ve D??nya 
>Bankas?????na kar???? beraber direnmek i??in de davetlisiniz!
>
>Bize email at??n: etcistanbul@gmail.com
>
>- kay??t i??in l??tfen bizimle ileti??ime ge??in ve ??stanbul???a ne 
>zaman gelece??inizi, ne kadar kalaca????n??z??, konaklamaya 
>ihtiyac??n??z??n olup olmad??????n??, bizimle payla??acag??n??z 
>yetenek ve deneyimlerinizi ???unutmay??n, hi. Birimiz profesyonel 
>de??iliz ve her t??rl?? bilgi ve deneyim bizim i??in ??ok de??erli- 
>bildirin.
>
>- e??er bir at??lye/sunum/performans yapmak istiyorsan??z hemen 
>bizimle ileti??ime ge??in. Program gittik??e yo??unla????yor!
>
>??stanbul???da g??r??????r??z.
>
http://etcistanbul.wordpress.com/
>
>
>---------------------------------------------------------------------- 
>---------------------------------------------------------------
>
>
>
>ECLECTIC TECH CARNIVAL ISTANBUL
>
>
>
>?????????????? ??????????????
>
>
>
>9-13 ?????????????????????? 2009
>
>
>
>
>
>?????? ?????????????????????? ???? ?????????????? ???????????????? 
>???????????????? ?????????????????? ???????????????????? ?????? 
>???????????????? ???????????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????? 
>???????????????????? ??????, ?????????? ???? ?????????? 
>???????????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? 
>??????????, ?????? Eclectic Tech Carnival Istanbul.
>
>???? Eclectic Tech Carnival ?????????? ?????? ?????????????????? 
>???????????????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 
>???????????????????? ???????? ???????????????? 
>?????????????????????? ?????? ???????? ???????????????????? 
>???????????????? ??????????????????. ?? ?????????????????? ???????? 
>???????????????????????????????? ???????? ?????????? ?????? ???? 
>2002 ?????? ?????????????? ?????? ???????????????? ???? 
>???????????????? ?????? ?????????? ???? ???????????????????? 
>??????????????????, ??????????????, ????????????????????, ?????? 
>???? ????????????????????: ?????? ?????? ???? 
>????????????????????????!
>
>???? 10?? Eclectic Tech Carnival ???? ?????????????????????????????? 
>9 ???? 13 ?????????????????????? ???????? 
>????????????????????????????????.
>
>???? ?????????????????? ???????? ???????????????? ???? 
>???????????????????????? ???????????????????? 
>???????????????????????? ?????? ?????????????????????? 
>???????????????? ???????????????????? ?????? ?????????????????? 
>????????????????????????, ?????????????? HTML ?????? 
>???????????????????? ??????????????????????, 
>?????????????????????????? ?????????????? ????????????????????, 
>???????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????? 
>?????????????? ?????? ?????????????????????? ?????? ?????? 
>????????????, ???????? ?????? ?????????? ???????? ???????????????? 
>???????????????????? ?????????????????????? ???? ?????? 
>???????????????????? ?????? ????????????????? ???????? ?????????
>
>??????????! ?????????? ???? ???????????????????????? ?????? 
>???????????????????? ?????? ???????? ????????????????????. ?????? 
>?????? ???????????? ???? ???????????????????? ?????? 
>???????????????????? ?? ???? ???????????????????????? ?????? 
>?????????????????? ?? ?????? ???????????????????? 
>?????????????????? ?????? ?????????????????????????? ?????????? 
>???????? ??????!
>
>?????????????????? ??????????????????????:
>
>??????????: ???? ETC ???? ?????????????????????????????? ???????? 
>???????????????????????? ????????/???????? Haymatlos ?????? 
>?????????????????? ?????? ???????????? ?????? 
>??????????????????????????????????, ???????? ?????????????????? 
>?????? ????????????????, ???????? ?????????????? ?????? 
>????????????. ???????????????????? ?????? ???????????????? 
>???????????? ?????? ???????????????????? ?????? ????????????, 
>?????? ????????, ?????? ?????????? ???? ?????????????? ???????????? 
>?????? ?????? ???????????? ??????????????.
>
>??????????????????: ?? ?????????????????? ?????????? ?????????????? 
>?????? ???????????????? ?????? ??????????. ???????????? 
>?????????????????????? ???? ???????? ?????? ?????????????????????? 
>???????????????????? ???? ????????????????????????.
>
>?????? ?????????????? ???????????????? ????????????????????, 
>???????? ?????????????? ???????????????? ???? ????????????.
>
>??????????????: ??????? ?????????? ?????? ?????????? ???? 
>?????????? ????????? ?????? ???????????????? ?????? ???? 
>?????????????????????????? ???? ?????????????????????????? ?????? 
>?????? ???????? ?????????? ???????????????????? ?????? ???????????? 
>??????. ?????? ???????? ???????????????????? ???? 
>?????????????????????? ?????? ???????????? ???????????? 
>????????????????.
>
>????????????: ???????? ???? ???????????????? ?????? 
>???????????????? ?? ?????? ?????????????????? ?????? 
>?????????????????? ???? ???????????????????? ?????? ?????? 
>?????????????????????? (veg & vegan) ???????????? ???????? 
>???????????????? ?????? Lambdaistanbul ?????? ?????? Haymatlos. 
>?????????????????????? ?????????????????????????? ???????? ?????? 
>?????? ???????????? ???? ?????????????????? ?? ?????? 
>???????????????????? ???? ???????????????????? ?????? 
>???????????????????? ?????? ????????????????????.
>
>??????????????????????: ?????????? ???? ETC 
>???????????????????????? ???? ???? Resistanbul -Coordination of 
>Resistance Days against the IMF and WB Meeting (1-8 
>??????????????) . ?????? ?????????????????????? ???? ?????????????? 
>???????? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????? 
>?????? ???? ???????????????????????? ???????? ?????????????? 
>???????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????????????????? 
>???????????????? ?????? ??????????????.
>
>?????????????? ?????? email ??????: etcistanbul@gmail.com
>
>- ?????? ?????????????? ?????? ???? ?????? ?????????????????????? 
>???????? ???? ?????? ????????????????????. ?????????? 
>?????????????????? ???? ???????????????????? ???? ?????? 
>???????????????? ???????? ???? ?????????????? ???????? 
>????????????????????????????????, ???????? ???? ??????????????, 
>?????? ???????????????????? ?????????????? ?????? ?????????? 
>?????????????????????? ?????? ???? ?????????????? ?????? 
>???????????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????? 
>?????????????? ?????? ???? ???????????? ???? ?????????????????????? 
>???????? ?????? ??????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? 
>???????? ?????? ?????????? ?????????????????????????? ?????? 
>???????????????? ?????????????????????? ??????????, 
>???????????????? ?????? ?????????????????? ???? ?????? ???????? 
>?????????????????? ????????????????.
>
> - ?????? ???????????? ???? ???????????????????? ?????? 
>????????????????????/????????????????????/????????????????????. 
>???? ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????? 
>????????????????????, ?????????? ?????? ??????????????????!
>
>???? ???????? ???????? ???????????????????????????????? ?????? ???? 
>???????????????? ??? ???? ?????????????????????????????? ??? ???? 
>???????????????????????????? ??? ???? ???????? ??? ???? 
>?????????????????????? ??? ???? ?????????????????????? ??? ???? 
>???????? ???????? ???????????????????!
>
>??stanbul'da g??r????mek ??zere!
>
>
http://etcistanbul.wordpress.com/
>
>
>---------------------------------------------------------------------- 
>---------------------------------------------------------------
>
>
>
>
>
>DIJITAL DANTEL / DIGITAL DOILY
>
>Eclectic Tech Carnival Istanbul
>
>September 9-13, 2009
>
>
>
>Hi there! You are invited to knit free and open source digital 
>doilies for yourselves and your loved ones together with other 
>women & trans from all over the world in the Eclectic Tech Carnival 
>Istanbul.
>
> The Eclectic Tech Carnival is a gathering of women & trans with a 
>critical interest in Free Information and Open Standards 
>technology. The event has been held annually since 2002 and creates 
>an opportunity for women & trans to share their experiences, 
>knowledge, skills, and network, thus: have fun!
>
>The 10th Eclectic Tech Carnival will take place on September 9-13 
>2009 in Istanbul, Turkey.
>
>The five-days carnival will consist of workshops on installing and 
>managing open source and free software, basic HTML and building 
>websites, creative ways of activism, debates on alternative uses of 
>technology and art for and within our movements and much more hands- 
>on workshops on DIY technologies.
>
> Participate! Just show up and participate in the workshops and 
>debates. If you want to present a workshop, lecture, performance, 
>and the like please hurry up and get in touch with us!
>
> Practical Info:
>
>Venue: /ETC will take place in the performance center/bar 
>Haymatlos. The venue is located in the center of Istanbul, on the 
>Istiklal Street in the Taksim district. We have two huge rooms for 
>workshops & hangout, a bar, a stage with sound-system, and big 
>kitchen.
>
>Participation: The gathering is open for women & trans, 
>particularly inviting the members of transgender community.
>
>There is no set participation fee, but we will be open for donations.
>
>Accommodation: ???mi casa e su casa??? thus, we will try to host 
>guest in our homes as much as we can. For the rest will arrange an 
>affordable hostel.
>
>Food: During the festival the newly formed food collective will be 
>cooking for us vegetarian/vegan food in Lambdaistanbul and 
>Haymatlos kitchens. Please get in touch with us if you would like 
>to give a hand and share your cooking skills.
>
>Affinities: This year /ETC is in coalition with Resistanbul - 
>Coordination of Resistance Days against the IMF and WB Meeting (1-8 
>October). You are warmly invited to stay in Istanbul a little 
>longer and join the resistance against the IMF and the World Bank 
>in October.
>
>
>
>email us: etcistanbul@gmail.com
>
>- for registration, please send us an email stating when you are 
>arriving in Istanbul, how long you will stay, whether you need 
>accommodation and your background and basic skills you would like 
>to share with other participants ??? keeping in mind that none of us 
>are professionals and every kind of knowledge, experience and skill 
>is precious for us.
>
>- if you want to hold a workshop/presentation/performance, the 
>program is still growing. Hurry up!
>
>
>
>see you in istanbul to play - rebel - eat - xchange - discuss - 
>flirt - bla bla baklava!
>
>istanbul'da g??r????mek ??zere!
>
http://etcistanbul.wordpress.com/
>
>
>

_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann